01 December 2021 18:33
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PONAD 750 TYS. POLAKÓW NIE WIE, ?E MA CUKRZYC?
Na cukrzyc? w naszym kraju choruje oko?o 2,5 mln ludzi, ponad 750 tys. z nich o tym nie wie i w zwi?zku z tym nie s? leczeni - wynika z raportu przygotowanego pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

W raporcie, który uzyska?a PAP, czytamy, ?e wed?ug szacunków w 2030 roku b?dzie w Polsce 3,2 mln chorych na cukrzyc?. Cz?sto?? wyst?powania tej choroby ro?nie wraz z wiekiem. Ponad 20 proc. osób powy?ej 60. roku ?ycia choruje na cukrzyc?, a kolejne 20 proc. ma upo?ledzon? tolerancj? glukozy. U 50 proc. cukrzyków wyst?puje choroba niedokrwienna serca. Dodatkowo 77 proc. chorych w Polsce ma podwy?szone ci?nienie t?tnicze krwi.

W naszym kraju w programach leczenia przewlek?ego dializami znajduje si? na sta?e ponad 3 tys. chorych na cukrzyc?. Co roku przeprowadza si? 14 tys. amputacji stóp. W 2007 roku cukrzyca by?a raportowana jako przyczyna ponad 6,3 tys. zgonów w Polsce. Szacuje si?, ?e w 2010 roku cukrzyca b?dzie przyczyn? ponad 29 tys. zgonów - podkre?laj? autorzy raportu.

Osoby z cukrzyc? wymagaj? leczenia farmakologicznego przez ca?e ?ycie i s? zagro?one wysokim ryzykiem gro?nych powik?a?, takich jak: zawa? serca, udar mózgu, niewydolno?? nerek, ?lepota i owrzodzenia prowadz?ce do amputacji stopy.

Celem leczenia cukrzycy jest utrzymywanie st??enia glukozy we krwi na poziomie poni?ej 7 proc., a w niektórych grupach chorych poni?ej 6,5 proc. Szacuje si?, ?e w Polsce jedynie 26 proc. pacjentów z cukrzyc? typu 2 i mniej ni? 6 proc. pacjentów z cukrzyc? typu 1 osi?ga ten cel.

Jak podkre?laj? autorzy raportu leczenie cukrzycy w Polsce poch?ania oko?o 2,5 mld z? rocznie ze ?rodków NFZ. Wed?ug szacunków Mi?dzynarodowej Federacji Diabetologicznej (International Diabetes Federation, IDF) w 2010 r. wydatki na cukrzyc? w Europie dosz?y do 105,5 mld dolarów, a do 2025 r. ?redni udzia? kosztów opieki zdrowotnej w bud?ecie mo?e przekroczy? 10 proc.

W raporcie czytamy, ?e w 2002 roku ?rednie roczne wydatki na leczenie jednego pacjenta z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 wynios?y w Polsce 2429 z? i by?y trzykrotnie mniejsze ni? w Europie Zachodniej. W rankingu Euro Consumer Diabetes Index, edycja 2008, Polska znajduje si? na 25. miejscu (na 30 ocenianych krajów) pod wzgl?dem jako?ci opieki diabetologicznej. Od 2002 roku nie przeprowadzono w Polsce ?adnego badania na temat kosztów leczenia cukrzycy i jej powik?a?.

Cukrzyca jest przewlek?? chorob?, która zaburza w organizmie proces przetwarzania g?ównie glukozy pochodz?cej ze s?odkich lub m?cznych pokarmów. Wyst?puje w dwóch podstawowych postaciach: jako cukrzyca typu 1 lub cukrzyca typu 2. W ka?dej z tych postaci chorzy przez ca?e ?ycie wymagaj? leczenia i s? zagro?eni istotnie wi?kszym ryzykiem gro?nych powik?a?, takich jak zawa? serca, udar mózgu, niewydolno?? nerek, ?lepota i owrzodzenia prowadz?ce do amputacji stopy.

Raport "Cukrzyca. Ukryta pandemia. Sytuacja w Polsce" zosta? przygotowany przez du?sk? firm? Novo Nordisk, dzia?aj?c? w sektorze ochrony zdrowia. W pracach nad dokumentem uczestniczyli: dr hab. Leszek Czupryniak z Kliniki Chorób Wewn?trznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w ?odzi, prof. W?adys?aw Grzeszczak z Kliniki Chorób Wewn?trznych, Diabetologii i Nefrologii ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego oraz prof. Krzysztof Strojek z Kliniki Chorób Wewn?trznych, Diabetologii i Nefrologii ?UM. Patronat obj??o Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.

?ród?o: PAP
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,315 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!