04 December 2021 03:03
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
METFORMINA - LEK STOSOWANY W ZABURZENIACH TOLERANCJI GLUKOZY
Preparaty zawieraj?ce metformin? maja ró?ne nazwy firmowe, wa?ny jest jednak ten sk?adnik – metformina. Nale?y ona do grupy biguanidów. Leki z tej grupy stosowane by?y ju? w ?redniowieczu w terapii cukrzycy. Objawy uboczne sprawi?y, ?e na d?ugo zaniechano ich stosowania. Jednak pó?niejsze badania i wprowadzenie nowych preparatów (metforminy) umo?liwi?y ponowne w??czenie tych leków do leczenia cukrzycy. Ponowna rejestracja nast?pi?a po opublikowaniu w roku 1995 wyników bada?. Kiedy okaza?o si?, ?e nowe leki z tej grupy, g?ównie metformina, s? bezpieczne wprowadzone zosta?y ponownie do leczenia m?odocianych chorych z ró?nymi postaciami zaburze? tolerancji glukozy, w tym u chorych z cukrzyc? typu 1.
Czytaj ca?y: ARTYKU?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,712 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!