29 November 2021 20:13
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NAUKOWCY O EUROPEJSKIM PLANIE WALKI Z CUKRZYC?
Europa ma ju? strategiczny plan rozwoju bada? nad cukrzyc? na lata 2010-19. Naukowcy realizuj?cy projekt Komisji Europejskiej o nazwie DIAMAP przedstawili go w ?rod?, 22 wrze?nia w Sztokholmie na 46. dorocznym spotkaniu Europejskiego Towarzystwa Bada? nad Cukrzyc? (EASD).

Jak przypomnia? koordynator DIAMAP prof. Philippe A. Halban ze Szwajcarii, cukrzyca jest jednym z najwi?kszych wyzwa? dla opieki medycznej w XXI wieku. Ze wzgl?du na dramatyczny wzrost liczby zachorowa? na to schorzenie, obserwowany w ostatnich dekadach na ca?ym ?wiecie, ?wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) uzna?a je za pierwsz? niezaka?n? epidemi?.

Obecnie na ?wiecie ?yje 285 mln ludzi z cukrzyc?, a - jak szacuj? eksperci - w 2030 r. liczba ta mo?e doj?? do 438 mln. W 27 krajach Unii Europejskiej cierpi na ni? ponad 30 mln osób, a w ca?ej Europie - ponad 55 mln.

Koszty zwi?zane z cukrzyc? bardzo obci??aj? bud?ety pa?stw i ci?gle rosn? - w wi?kszo?ci krajów cz?onkowskich UE na leczenie cukrzycy i jej powik?a? przeznacza si? ok. 10 proc. ca?ego bud?etu na opiek? medyczn?. W niektórych pa?stwach odsetek ten dochodzi nawet do 18,5 proc.

Z raportu DIAMAP wynika, ?e poziom finansowania bada? w dziedzinie diabetologii w UE jest nieproporcjonalnie ma?y - oko?o 500 mln euro rocznie - w stosunku do wydatków przeznaczanych na opiek? medyczn? nad pacjentami z cukrzyc? - 50 mld euro na rok.

Dlatego naukowcy zrzeszeni w Sojuszu na rzecz Europejskich Bada? Diabetologicznych (EURADIA) opracowali obszern? strategi? na lata 2010-19, która ma pomóc zintensyfikowa? badania w dziedzinie diabetologii.

Plany dotycz? m.in. bada? nad genetyk? i epidemiologi? cukrzycy oraz zastosowaniem ich wyników w zapobieganiu i leczeniu tego schorzenia, stworzenia nowych strategii prewencji cukrzycy typu 1 i typu 2 oraz ich powik?a? zwi?zanych z uszkodzeniem ma?ych i du?ych naczy? krwiono?nych, opracowania skutecznych metod ochrony komórek beta trzustki, które produkuj? insulin?.

Wa?nym celem programu jest stworzenie Europejskiej Platformy Klinicznych Bada? nad Cukrzyc?, która ma u?atwi? przek?adanie wyników bada? podstawowych na praktyk? kliniczn?, przynosz?c? bezpo?rednie korzy?ci pacjentom. Na stronie internetowej projektu (www.DIAMAP.eu) naukowcy i sponsorzy bada? b?d? mogli zdobywa? informacje na temat prac innych zespo?ów badawczych i mo?liwo?ci wzajemnej wspó?pracy.

Zdaniem prof. Philippe A. Halbana nowa strategia poprawi przede wszystkim skuteczno?? leczenia i profilaktyki cukrzycy. Zaowocuje te? lepsz? koordynacj? bada?, pozwoli wykorzysta? ekspertów z danego regionu i zwi?kszy? konkurencyjno??. Badacz podkre?li? te?, ?e niezb?dny jest wzrost nak?adów na badania diabetologiczne oraz ?ci?lejsz? wspó?praca mi?dzy o?rodkami naukowymi a przemys?em.

Projekt DIAMAP jest realizowany w ramach 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej.

?ród?o: PAP
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,818 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!