01 December 2021 18:22
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
POPULARNE WARZYWA ZWI?KSZAJ? RYZYKO CZUKRZYCY
Wczesne wprowadzanie do dzieci?cej diety warzyw okopowych, jak marchew czy ziemniaki, zwi?ksza ryzyko rozwoju cukrzycy typu 1 u dzieci z genetycznymi predyspozycjami do niej - zaobserwowali naukowcy z Finlandii. O swoich odkryciach poinformowali w Sztokholmie na 46. dorocznym spotkaniu Europejskiego Towarzystwa Bada? nad Cukrzyc? (EASD).

Cukrzyca typu 1 rozwija si? przewa?nie u dzieci i m?odzie?y z powodu zniszczenia przez uk?ad odporno?ci komórek trzustki produkuj?cych insulin?. Od pocz?tku wymaga stosowania insuliny.

Jak przypomnia? na konferencji prasowej prof. Mikael Knip z Uniwersytetu w Helsinkach, cz?sto?? zachorowa? na t? posta? cukrzycy wzros?a po II wojnie ?wiatowej w najbardziej rozwini?tych pa?stwach. Na przyk?ad, w Finlandii stwierdzono pi?ciokrotny wzrost zachorowa? od roku 1953. W tym samym czasie, obni?y? si? wiek, w którym diagnozuje si? t? chorob? - coraz cz??ciej wykrywa si? j? poni?ej 5. roku ?ycia.

- To wskazuje, ?e zachodni styl ?ycia sprzyja tak?e rozwojowi cukrzycy typu 1 - podkre?li? prof. Knip. Dotychczas zwracano g?ównie uwag? na zwi?zek mi?dzy zmian? stylu ?ycia a wzrostem zachorowa? na cukrzyc? typu 2.

Z ostatnich bada? wynika, ?e predyspozycje do rozwoju cukrzycy typu 1 zale?? a? od 40 ró?nych genów - ale wk?ad ka?dego z nich z osobna jest stosunkowo niewielki.

Jednocze?nie, tylko u 10 proc. dzieci z genetycznymi predyspozycjami choroba faktycznie si? rozwija. - To oznacza, ?e jakie? dodatkowe czynniki musz? uruchamia? proces chorobowy i stymulowa? go - zaznaczy? prof. Knip. Naukowcy uwa?aj?, ?e jest on inicjowany przez jaki? czynnik ?rodowiskowy, najcz??ciej o charakterze zaka?nym, a nast?pnie pobudzany przez inny czynnik, którym mo?e by? antygen pokarmowy.

Z dotychczasowych bada? wynika, ?e niektóre enterowirusy mog? odpowiada? za rozpocz?cie procesu chorobowego. W?ród antygenów pokarmowych wskazuje si? z kolei mleko krowie i jego przetwory, ze wzgl?du na obecno?? w wi?kszo?ci z nich insuliny bydl?cej.

Najnowsze badania zespo?u prof. Knipa wskazuj?, ?e pewn? rol? w rozwoju cukrzycy typu 1 u dzieci do niej predysponowanych mo?e odgrywa? wczesne wprowadzenie im do diety warzyw okopowych, jak ziemniaki czy marchew.

Badania by?y prowadzone w grupie ponad 6 tys. dzieci z potwierdzon? genetyczn? predyspozycj? do cukrzycy typu 1. Stan ich zdrowia ?ledzono od urodzenia. Rodzice zapisywali szczegó?owo wiek dziecka, w którym wprowadzano mu do diety poszczególne pokarmy uzupe?niaj?ce mleko matki. Co kilka miesi?cy analizowano próbki krwi maluchów pod k?tem obecno?ci przeciwcia? przeciwko wysepkom trzustki. ?wiadcz? one o rozwoju procesu autoagresywnego wobec trzustki, który prowadzi do rozwoju cukrzycy typu 1. ??cznie, u 265 dzieci stwierdzono obecno?? przynajmniej dwóch rodzajów tych przeciwcia? albo pe?noobjawow? cukrzyc? typu 1.

Analiza wykaza?a, ?e wprowadzenie do diety dziecka przed 4. miesi?cem ?ycia warzyw okopowych zwi?ksza?o o ponad 70 proc. ryzyko rozwoju procesu autoagresywnego wobec trzustki lub rozwoju cukrzycy typu 1. Zwi?zek ten by? niezale?ny od innych produktów ?ywno?ciowych.

Jak wyja?ni? prof. Knit, przeciwcia?a przeciw wysepkom trzustki pojawiaj? si? zazwyczaj we wczesnym okresie ?ycia dziecka. Stopniowo i "po cichu" niszcz? komórki beta produkuj?ce insulin?. Objawy cukrzycy typu 1 ujawniaj? si? dopiero, gdy zniszczonych zostanie 80 proc. komórek beta. "Do rozwoju choroby mo?e doj?? bardzo szybko - w kilka miesi?cy od momentu wykrycia pierwszych przeciwcia?. Przeci?tnie, trwa to ok. 2-3 lata, a najd?u?szy okres, o jakim donoszono to ponad 20 lat" - pokre?li? prof. Knit.

Zdaniem specjalisty, badania nad czynnikami, które przyczyniaj? si? do rozwoju autoagresji wobec trzustki mog? zaowocowa? w przysz?o?ci lepszymi metodami prewencji cukrzycy typu 1.

?ród?o: PAP/onet.pl 26.09.10
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,295 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!