29 November 2021 09:58
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
W TORUNIU O CUKRZYCY
Prof.dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Doroczne spotkanie w Toruniu


W dniach 17-18 wrze?nia 2010r odby?o si? w Toruniu XIV Ogólnopolskie Sympozjum Diabetologiczne po??czone z VIII Ogólnopolskim Forum Profilaktyki i Leczenia Oty?o?ci.
Komitetowi Naukowemu przewodniczyli: Profesor Irena Ponikowska kierownik Kliniki Balneologii i Chorób Przemiany Materii Uniwersytetu w Toruniu i Konsultant Krajowy w dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej oraz Profesor W?adys?aw Grzeszczak Prezes ZG Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i kierownik Kliniki SUM w Katowicach. W spotkaniu udzia? wzi?li lekarze ró?nych specjalno?ci, a tak?e pacjenci.

W programie wiele uwagi po?wiecono omawianiu zagadnie? zwi?zanych z oty?o?ci?, jej profilaktyka, leczeniem a tak?e powik?aniom. W programie znalaz?y si? tak?e wyk?ady dotycz?ce chorych m?odocianych.

Moj? szczególn? uwag? zwróci? wyk?ad profesor Marianny B?k z Kliniki Warszawskiego UM „Stan przedcukrzycowy i insulinooporno?? u dziewcz?t w okresie dojrzewania oraz jego konsekwencje dotycz?ce p?odno?ci w wieku dojrza?ym”. W swym wyk?adzie Pani Profesor zwróci?a uwag? na konieczno?? wczesnej i bardzo starannej diagnostyki hormonalnej zaburze? miesi?czkowania i bada? sekrecji insulinowej i insulinooporno?ci u dziewcz?t w okresie pokwitania.
Pani mgr Jolanta Czechura przedstawi?a wyk?ad „Co nowego w ?ywieniu chorych na cukrzyc?, leczonych metod? intensywnej insulinoterapii ?”

Ja w swoim wyk?adzie „Pami?? metaboliczna i jej rola w patogenezie przewlek?ych powik?a? cukrzycy .„ skoncentrowa?am si? na omówieniu znaczenia maksymalnie starannego wyrównania glikemii w pierwszych latach choroby dla profilaktyki przewlek?ych powik?a?.

Obecnie wiadomo bowiem ju?, ?e dla prewencji przewlek?ych powik?a? cukrzycy
konieczne jest skuteczne leczenie od samego pocz?tku choroby. Uwa?a si?, ?e po przekroczeniu pewnego krytycznego punktu zmian takich jak nagromadzenie ko?cowych produktów glikacji bia?ka pod wp?ywem przewlek?ej hiperglikemii, nadal post?puje akceleracja zmian wstecznych w komórce, nawet pomimo osi?gni?cia dobrego wyrównania glikemii. Wysuwana jest tak?e sugestia, ?e d?ugotrwa?e dobre wyrównanie metaboliczne ju? od chwili ujawnienia si? nietolerancji glukozy
mo?e hamowa? rozwój przewlek?ych powik?a? pomimo pó?niejszego pogorszenia kontroli.Prof.dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,448 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!