29 November 2021 10:23
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WALKA Z CUKRZYC?
W Sztokholmie odby? si? zjazd Europejskiego Towarzystwa Bada? nad Cukrzyc?. W relacjach z tej imprezy pojawiaj? si? kolejne liczby i statystyki zwi?zane z rozwojem zagro?enia cukrzyc?. "Co pi?? sekund na ?wiecie rozpoznaje si? kolejny przypadek tej choroby. Co dziesi?? - jedna osoba umiera z powodu jej powik?a?. W samej tylko Europie liczba tych zgonów przekroczy do ko?ca roku 630 tys. Cukrzycowy zegar tyka." pisze Gazeta Wyborcza. Rzeczpospolita dodaje: "Pandemia przyspiesza. Ju? teraz choruje 285 mln ludzi na ca?ym ?wiecie. Je?eli nic nie zrobimy, w 2030 roku b?dziemy mieli prawie 440 mln pacjentów – ostrzegali eksperci".

Zebra?o si? tu prawie 14 tys. lekarzy, nie tylko diabetologów, ale tak?e reprezentuj?cych inne specjalno?ci. Szczególnie widoczni byli onkolodzy, bo te? o zwi?zkach pomi?dzy cukrzyc? a nowotworami mówiono wyj?tkowo du?o. Zdaniem dr Hsin-Chieh Yeh z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore (USA) konieczne jest wr?cz, by eksperci zajmuj?cy si? rakiem i cukrzyc? po??czyli si?y. Jakby na potwierdzenie jej s?ów jedno z najciekawszych i najbardziej dyskutowanych na kongresie wyst?pie? nale?a?o do onkologa - prof. Michaela Pollaka z Uniwersytetu McGilla w Montrealu w Kanadzie.

Rzecz dotyczy metforminy - ?rodka stosowanego w leczeniu cukrzycy od ponad 60 lat. Okazuje si?, ?e mo?e sta? si? ona pot??n? broni? równie? przeciw nowotworom.

- Uda?o nam si? zaobserwowa? co? niesamowitego - mówi "Gazecie" prof. Pollak. - Pacjenci za?ywaj?cy metformin? s? o blisko 40-50 proc. mniej nara?eni na rozwój chorób nowotworowych w porównaniu z cukrzykami stosuj?cymi inne metody leczenia.

Najwa?niejsze pytanie brzmi: czy ochronne dzia?anie metforminy rozci?ga si? równie? na "zwyk?ych", nieb?d?cych cukrzykami ludzi? O kilka ciekawych spekulacji mo?na pokusi? si? ju? teraz.

Skuteczno?? metforminy w leczeniu cukrzycy wynika przede wszystkim z tego, ?e zmniejsza ona produkcj? ATP - g?ównego no?nika energii w naszych komórkach. Skutkiem jest zmniejszenie zarówno poziomu glukozy we krwi, jak i wydzielania insuliny. A wiadomo, ?e zwi?kszony poziom insuliny przyczynia si? do rozwoju niektórych nowotworów (np. raka p?uc, piersi czy jelita grubego). St?d od razu nasuwa si? wyja?nienie - metformina, obni?aj?c wydzielanie insuliny do "normalnego" poziomu, zmniejsza te? automatycznie ryzyko powstania guza. Akurat dla pacjentów onkologicznych nie by?aby to dobra wiadomo??, bo ?wiadczy?aby o tym, ?e ochronne dzia?anie leku ograniczone jest tylko do cukrzyków. Istnieje jednak przes?anka, która sugeruje, ?e jest inaczej.

- Metformina nie jest jedynym lekiem obni?aj?cym st??enie glukozy i insuliny. Mamy co najmniej kilka ?rodków, które dzia?aj? dok?adnie tak samo, a przecie? ?aden z nich nie zmniejsza ryzyka nowotworu - mówi prof. Pollak. Jego zdaniem przemawia to za tym, ?e to jaki? inny mechanizm powstrzymuje rozwój raka. Mo?e zahamowanie pod wp?ywem metforminy produkcji ATP sprawia, ?e szybko dziel?ce si? komórki rakowe popadaj? w gwa?towny "kryzys energetyczny" i umieraj??

Nasuwa si? te? inne pytanie - jak to mo?liwe, ?e dopiero teraz zdano sobie spraw? z tak niezwyk?ego potencja?u metforminy? - Lek stosowany jest od dziesi?cioleci i jego patent dawno ju? wygas?. I w?a?nie z tego powodu ?adna firma nie by?a zainteresowana badaniami nad metformin?, bo jakiekolwiek by by?y ich wyniki, ich koszty nigdy si? nie zwróc? - t?umaczy prof. Pollak. - Nawet teraz, gdy pojawi?a si? nadzieja na zyskanie nowej broni w walce z rakiem, wszystkie projekty bada? nad metformin? realizowane s? przez o?rodki akademickie i instytucje non profit. To mo?emy przeczyta? w Gazecie Wyborczej

O metforminie pisze takze Prof. Ewa Otto-Buczkowska - ZOBACZ ARTYKUL

Jak pisze Rzeczpospolita podczas kongresu naukowcy przedstawili te? now? generacj? leków przeciwcukrzycowych. Bristol-Myers Squibb i AstraZeneca prezentowa?y wyniki bada? klinicznych dapagliflozyny (z kategorii inhibitorów SGLT2) dzia?aj?cej niezale?nie od mechanizmu insuliny. Powoduje ona zwi?kszone wydalanie cukru w moczu i lepsz? kontrol? st??enia glukozy. Z t? kategori? leków specjali?ci wi??? szczególne nadzieje, poniewa? mog? one powodowa? mniejsze efekty uboczne ni? obecnie stosowane.
Pojawi?o si? równie? wiele doniesie? o nowatorskich terapiach wykorzystuj?cych s?abiej poznane mechanizmy. Dr Patricia Ducy z Columbia University przekonywa?a do wykorzystania hormonu wytwarzanego w komórkach ko?ci – osteokalcyny bior?cej udzia? w metabolizmie glukozy. Dr Lawrence Chan z Centrum Endokrynologii Baylor College of Medicine przedstawi? za? efekty eksperymentalnego leczenia cukrzycy typu 1 przy u?yciu komórek w?troby i terapii genowej. Do?wiadczenia prowadzono jednak na razie na zwierz?tach. Ca?y artyku? w Rzeczpospolitej.

W UE na cukrzyc? choruje ok. 30 mln ludzi. Tymczasem – jak twierdzi prof. Philippe Halban koordynuj?cy prace nad europejskim raportem DIAMAP po?wi?conym cukrzycy – na badania po?wi?ca si? ok. 500 mln euro. Du?o? Za ma?o – koszty leczenia cukrzycy si?gaj? astronomicznej kwoty 50 mld euro rocznie. – Je?eli nie zaczniemy inwestowa? w badania, liczba pacjentów z cukrzyc? wzro?nie, a opieka nad nimi stanie si? bardzo kosztowna – mówi? prof. Halban. W wi?kszo?ci krajów Unii wydatki na leczenie diabetyków si?gaj? 10 proc. wszystkich nak?adów na s?u?b? zdrowia.
Jak jest w Polsce? Wed?ug opublikowanego podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy raportu „Cukrzyca. Ukryta pandemia” w naszym kraju choruje 2,5 mln osób. Ale 750 tys. nie zdaje sobie z tego sprawy i nie jest leczonych. Szacuje si?, ?e w tym roku cukrzyca b?dzie przyczyn? 29 tys. zgonów. W rankingu skuteczno?ci leczenia znajdujemy si? na 25. miejscu (na 30 ocenianych krajów). To efekt niskich nak?adów na leczenie. Rocznie na jednego chorego przeznaczano ?rednio ok. 2,5 tys. z?otych, czyli trzy razy mniej ni? w Europie Zachodniej.
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,493 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!