29 November 2021 09:59
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
REFUNDACJ? W PACJENTÓW
"Planowane wprowadzenie sta?ych cen i mar? na leki, wbrew za?o?eniom ustawodawcy, spowoduje wzrost wydatków pacjentów przewlekle chorych, w tym chorych na cukrzyc?. Przez to znacznym stopniu ograniczy dost?p do podstawowych leków, w przypadku cukrzycy typu 1, leków ratuj?cych ?ycie." to fragment listu jaki w ramach konsultacji spo?ecznych otrzyma?a Minister Zdrowia Ewa Kopacz od Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. "Reformowanie systemu opieki zdrowotnej w Polsce jest dzia?aniem koniecznym, jednak musi by? przy tym równie? dzia?aniem odpowiedzialnym a zatem nie mo?e odbywa? si? kosztem pacjentów."

W dalszej cz??ci listu znalaz?y si? kolejne argumenty wyp?ywaj?ce ze ?rodowiska diabetyków i ich rodzin:

"Aktualnie stosowane przez producentów i farmaceutów obni?ki cen na leki dla diabetyków dla zdecydowanej wi?kszo?ci chorych na cukrzyc? stanowi? ogromn? ulg? w bud?ecie domowym i nie s? powodem kupowania leków „na zapas”, ponad ilo?ci zapisane przez lekarzy. Planowana zmiana przepisów stanowi? b?dzie realn? strat? dla pacjentów w zale?no?ci od stosowanej terapii, od kilkudziesi?ciu do kilkuset z?otych!!!"

"Niezrozumia?ym i wysoce niew?a?ciwym post?powaniem jest wprowadzanie zmian w ustawie refundacyjnej, b?d?cych jednocze?nie ograniczaniem dost?pno?ci do stosowanych terapii."

"Cukrzyca to choroba prawie 2,5 miliona Polaków. Osoby te w wi?kszo?ci nale?? do niezamo?nej cz??ci spo?ecze?stwa, a wydatki ponoszone na leczenie cukrzycy nie ograniczaj? si? tylko do podstawowych leków i testów do glukometrów. Obejmuj? równie? pokrywanie kosztów edukacji, zdrowej diety i aktywno?ci fizycznej. Ka?dy wzrost wydatków spowoduje rezygnacj? z tego co jest mniej konieczne, a w efekcie spowoduje pogorszenie jako?ci leczenia i zwi?kszenie ryzyka kosztownych w leczeniu powik?a?."


Jak oceniaj? eksperci wspomniana ustawa po konsultacjach spo?ecznych i ewentualnych uzupe?nieniach trafi pod obrady Sejmu na pocz?tku przysz?ego roku, a po przebyciu ca?ej drogi legislacyjnej zacznie obowi?zywa? w czerwcu 2011 roku.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,451 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!