04 December 2021 03:45
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
RZ?D PRZYJ?? USTAW? REFUNDACYJN?
Rz?d przyj?? projekt Ustawy o refundacji leków, ?rodków spo?ywczych specjalnego przeznaczenia ?ywieniowego oraz wyrobów medycznych, czyli tzw. ustawy refundacyjnej. Przeciwko niektórym zapisom tej ustawy, dotycz?cych zniesienia "promocji na leki" protestuj? organizacje pacjentów w tym Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? - zobacz.Minister zdrowia Ewa Kopacz powiedzia?a, ?e celem tej ustawy jest ograniczenie dop?at pacjentów do leków. A Premier Donald Tusk powiedzia?, ?e spodziewa si? ostrej debaty, ale celem jest jak najszybsze uwolnienie szpitali od z?ych przepisów i od ci??aru d?ugów.

– W Polsce pacjent zdecydowanie do leków dop?aca. Te mechanizmy, którymi dysponowali?my do tej pory, niestety nie powodowa?y, ?eby te leki drastycznie tania?y – zaznaczy?a minister zdrowia.

Projekt tzw. ustawy refundacyjnej przewiduje m.in., ?e sta?? cen? leku refundowanego Ministerstwo Zdrowia b?dzie negocjowa?o z producentem. Od jej warto?ci b?dzie ustalana urz?dowa mar?a – w wysoko?ci 5 proc. Oznacza to, ?e ceny leków refundowanych nie b?d? mog?y by? ani ni?sze, ani wy?sze od ustalonych. Ponadto:

 Ustawa ma regulowa? system refundacyjny i implementuje przepisy unijnej dyrektywy transparentno?ci. Powo?ana zostanie Rada Przejrzysto?ci (na miejsce obecnej Rady Konsultacyjnej AOTM) i Komisja Ekonomiczna (która zast?pi zespó? ds. gospodarki lekami w resorcie zdrowia. Cz?onkowie Komisji Ekonomicznej b?d? powo?ywani przez ministra zdrowia.

 Wprowadza nowe rozwi?zania dotycz?ce limitów i poziomów odp?atno?ci za leki. Zmieniono sposób wyznaczania limitu podstawy – z leku najta?szego obj?tego refundacj?, na oparty o udzia? grupy leków na rynku. Udzia? ten musi wynosi? minimum 15%.

 Listy refundacyjne b?d? ukazywa? si? cz??ciej ni? obecnie – co najmniej cztery razy do roku. Proces ich tworzenia ma usprawni? odej?cie od ustalania wykazów w formie rozporz?dzenia ministra zdrowia na rzecz obwieszcze?.

 Planowane jest powi?zanie wydatków NFZ na refundacj? leków z jego ca?kowitymi wydatkami na ?wiadczenia opieki zdrowotnej. Ca?kowity bud?et na refundacj? stanowi?by 17% tych wydatków; w przypadku przekroczenia tego pu?apu, podmioty odpowiedzialne b?d? zobowi?zane do zwrotu kwoty proporcjonalnej do ich udzia?u w przekroczeniu.

 Projekt zak?ada prowadzenie negocjacji cenowych z producentami leków refundowanych przy u?yciu ró?nych instrumentów podzia?u ryzyka.

 Resort zdrowia planuje równie? stworzenie specjalnego funduszu przeznaczonego na badania efektywno?ci leków. Pieni?dze b?d? pochodzi? od firm farmaceutycznych, p?ac?cych podatek w wysoko?ci 3% od przychodów osi?ganych ze sprzeda?y leków refundowanych. Szacunkowo ta kwota mo?e oscylowa? wokó? 300-360 mln z?.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,780 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!