29 November 2021 18:50
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
EKSPERCI O USTAWIE
Po konsultacjach spo?ecznych ustawy refundacyjnej, w których wzi??o udzia? Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? - zobacz, nie milkn? uwagi, opinie oraz stanowiska dotycz?ce planowanych regulacji.

Eksperci, ?rodowiska prawnicze i biznesowe, organizacje bran?owe, przedstawiciele firm doradczych oraz ró?nych instytucji – jeszcze przed przyj?ciem przez rz?d projektu ustawy refundacyjnej – wyra?a?y swoje nadzieje i obawy zwi?zane z tym dokumentem. Poni?ej fragmenty kilku opinii opublikowanych w najnowszym raporcie miesi?cznika RYNEK ZDROWIA.

Popyt generuje recepta
– Ustawa refundacyjna s?usznie likwiduje patologie na rynku leków, np. niejawne rabaty i tzw. „leki za grosz”, co b?dzie sprzyja? otwartej i uczciwej konkurencji cenowej – powiedzia? nam Wojciech Ku?mierkiewicz, wiceprezes Polskiego Zwi?zku Pracodawców Przemys?u Farmaceutycznego.

– Zasadniczym b??dem ustawy jest brak regulacji popytu na leki. Popyt generuje recepta wystawiana przez lekarza w postaci zalece? terapeutycznych (tzw. receptariusz) i mechanizmów jego kontroli – przypomina? Wojciech Ku?mierkiewicz, dodaj?c: – Odpowiedzialno?? za przekroczenie 17% bud?etu NFZ w wydatkach na leki ponosi? maj? ich wytwórcy leków. Projekt ustawy nak?ada na nich quasi podatek, polegaj?cy na zwrocie cz??ci przychodów w przypadku przekroczenie tej wysoko?ci bud?etu.

Zdaniem prezesa Ku?mierkiewicza, krzywdz?ce dla krajowego przemys?u s? korzystniejsze warunki ustalania cen, produkowanych przez zagraniczne koncerny, leków, którym wygas?y patenty: – Cena leku generycznego musi by? 25% ni?sza od oryginalnego, a cena ka?dego nast?pnego leku obejmowanego refundacj? nie mo?e by? wy?sza od urz?dowej ceny zbytu odpowiednika wyznaczaj?cego podstaw? limitu finansowania.

Jerzy Toczyski, prezes Zwi?zku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma zauwa?a: – Nowa ustawa znacz?co poprawia przejrzysto?? i przewidywalno?? procesów decyzyjnych przy okre?laniu zasad finansowania leków i w tym zakresie jest spójna z prawem unijnym.

To jest prze?om
– Jednak wiele zawartych w ustawie propozycji, mo?e wywo?a? efekty odmienne od oczekiwanych. Szczególnie kontrowersyjna jest propozycja eliminacji rabatów, poprzez usztywnienie mar? i cen, co w opinii niezale?nych firm monitoruj?cych rynek leków mo?e skutkowa? wzrostem poziomu wspó?p?acenia pacjentów – mówi? Jerzy Toczyski w wywiadzie dla Rynku Zdrowia.

– Zgadzam si? natomiast, ?e zu?ycie leków nale?y racjonalizowa?, np. poprzez popraw? kontroli ordynacji lekarskiej. Aby powstrzyma? pacjenta przed marnotrawieniem leków, trzeba przede wszystkim monitorowa?, czy ka?da wypisana recepta ma swoje uzasadnienie kliniczne, a nie pozbawia? pacjenta mo?liwo?ci kupienia leku po ni?szej cenie – doda? prezes Infarmy.

Zdaniem Krzysztofa ?andy, prezesa HTA Audit i by?ego szefa departamentu gospodarki lekami NFZ, projekt ustawy refundacyjnej jest prze?omem: – Jedn? z najlepszych propozycji tego projektu jest wprowadzenie mechanizmów in?ynierii cenowej – porozumie? podzia?u ryzyka oraz wpisanie kryteriów refundacyjnych i cenowych, czyli implementacja dyrektywy transparentno?ci – podkre?la Krzysztof ?anda.

– Dobrym krokiem jest powo?anie Komisji Ekonomicznej, której zadania s? podobne do Agencji Cen w Australii. Komisja b?dzie negocjowa?a ceny i czuwa?a, by w Polsce ceny leków innowacyjnych, które same dla siebie wyznaczaj? limit, nie pozosta?y zbyt wysokie w porównaniu do cen w innych krajach – zaznacza prezes HTA Audit.

I dodaje: – Wreszcie uwzgl?dniony zosta? interes narodowy, czyli powi?zanie aktywno?ci biznesowej i naukowo-badawczej producentów leków w Polsce przy ustalaniu ceny i refundacji.

Lege Pharmaciae: brakuje analiz
Krytycy projektu, do?? zgodnie wymieniaj?c jego mocne strony (m.in. wspomniane wprowadzenie dyrektywy przejrzysto?ci oraz kryteriów refundacyjnych), jednocze?nie nie szcz?dz? mu zarzutów.

– Ustawa nie jest tworzona zgodne z regu?ami dobrej legislacji – uwa?a Katarzyna Sabi??o, prezes Fundacji Lege Pharmaciae. – Nie by?o m.in. dyskusji spo?ecznej o za?o?eniach ustawy. Nasze uwagi przekazali?my ju? Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rz?dowemu Centrum Legislacji.

Wed?ug Fundacji, prace nad projektu nie przebiega?y zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i wytycznymi: „Cele (ustawy – red.) nie by?y przedmiotem konsultacji spo?ecznych, które, zgodnie z kryteriami przygotowywania oceny skutków regulacji (OSR), s?u?y?yby ich weryfikacji. Nie przeprowadzone zosta?y (...) badania jako?ciowe i ilo?ciowe w tym zakresie” – czytamy w uwagach Fundacji. Podkre?la si? w nich, „brak jakichkolwiek analiz” umo?liwiaj?cych ocen? realnych skutków m.in. wprowadzenia sta?ych cen i mar?.

BCC: rynek zdominuj? du?e sieci hurtowe
Opini? w sprawie projektu opublikowa? Business Centre Club. Czytamy w niej m.in., ?e „sztywna mar?a dla hurtowni (5 proc.) doprowadzi do pogorszenia si? sytuacji finansowej wielu aptek. (...) W konsekwencji indywidualne hurtownie farmaceutyczne, b?d?ce poza sieciami nie utrzymaj? si? na rynku. Sytuacja taka ograniczy radykalnie ten poziom obrotu produktami leczniczymi i doprowadzi do jego zdominowania przez du?e hurtownie sieciowe.”

W opinii BCC, „narzucaj?c wszystkim aptekom jednolite ceny, przy okazji projektodawca chce ograniczy? i tak ju? w?t?? konkurencj? na rynku farmaceutycznym i pozbawi? je mo?liwo?ci konkurencji w granicach dopuszczonych dzi? przez polskie prawo. A pacjenci po?egnaj? si? z promocjami i zni?kami”.

PwC: b?dzie turystyka kontraktowa?
Analiz? proponowanych zmian przeprowadzi?a te? firma doradcza PwC. „Niezale?nie od pozytywnych aspektów nowej ustawy”, eksperci PwC wskazuj? równie? „obszary mog?ce budzi? powa?ne obawy: w rezultacie eliminacji rynkowej konkurencji cenowej odp?atno?? pacjenta co do zasady mo?e wzrosn??. Hurtownicy b?d? zmuszeni do daleko id?cych oszcz?dno?ci, np. poprzez zmniejszenie cz?stotliwo?ci dostaw leków do aptek” – czytamy w analizie.

PwC zwraca uwag?, ?e zakup leku refundowanego b?dzie mo?liwy wy??cznie w aptece posiadaj?cej kontrakt z NFZ, a pacjent zmuszony b?dzie tym samym do poszukiwania apteki z wa?nym kontraktem.

„Krótki okres przewidziany na zawarcie tych kontraktów mo?e doprowadzi? do pozostawienia (w okresie pocz?tkowym) znacznej liczby aptek bez kontraktu z NFZ, wskutek czego tzw. turystyka cenowa (krytykowana przez autorów projektu) mo?e zosta? zast?piona turystyk? kontraktow? – pacjent b?dzie poszukiwa? apteki maj?cej kontrakt i posiadaj?cej lek” – ostrzegaj? eksperci PwC.

?ród?o: Rynek Zdrowia
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,694 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!