26 Października 2020 16:55
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
EKSPERCI O USTAWIE
Po konsultacjach społecznych ustawy refundacyjnej, w których wzięło udział Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? - zobacz, nie milkn? uwagi, opinie oraz stanowiska dotycz?ce planowanych regulacji.

Eksperci, ?rodowiska prawnicze i biznesowe, organizacje branżowe, przedstawiciele firm doradczych oraz różnych instytucji – jeszcze przed przyjęciem przez rz?d projektu ustawy refundacyjnej – wyrażały swoje nadzieje i obawy zwi?zane z tym dokumentem. Poniżej fragmenty kilku opinii opublikowanych w najnowszym raporcie miesięcznika RYNEK ZDROWIA.

Popyt generuje recepta
– Ustawa refundacyjna słusznie likwiduje patologie na rynku leków, np. niejawne rabaty i tzw. „leki za grosz”, co będzie sprzyjać otwartej i uczciwej konkurencji cenowej – powiedział nam Wojciech KuĽmierkiewicz, wiceprezes Polskiego Zwi?zku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

– Zasadniczym błędem ustawy jest brak regulacji popytu na leki. Popyt generuje recepta wystawiana przez lekarza w postaci zaleceń terapeutycznych (tzw. receptariusz) i mechanizmów jego kontroli – przypominał Wojciech KuĽmierkiewicz, dodaj?c: – Odpowiedzialno?ć za przekroczenie 17% budżetu NFZ w wydatkach na leki ponosić maj? ich wytwórcy leków. Projekt ustawy nakłada na nich quasi podatek, polegaj?cy na zwrocie czę?ci przychodów w przypadku przekroczenie tej wysoko?ci budżetu.

Zdaniem prezesa KuĽmierkiewicza, krzywdz?ce dla krajowego przemysłu s? korzystniejsze warunki ustalania cen, produkowanych przez zagraniczne koncerny, leków, którym wygasły patenty: – Cena leku generycznego musi być 25% niższa od oryginalnego, a cena każdego następnego leku obejmowanego refundacj? nie może być wyższa od urzędowej ceny zbytu odpowiednika wyznaczaj?cego podstawę limitu finansowania.

Jerzy Toczyski, prezes Zwi?zku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma zauważa: – Nowa ustawa znacz?co poprawia przejrzysto?ć i przewidywalno?ć procesów decyzyjnych przy okre?laniu zasad finansowania leków i w tym zakresie jest spójna z prawem unijnym.

To jest przełom
– Jednak wiele zawartych w ustawie propozycji, może wywołać efekty odmienne od oczekiwanych. Szczególnie kontrowersyjna jest propozycja eliminacji rabatów, poprzez usztywnienie marż i cen, co w opinii niezależnych firm monitoruj?cych rynek leków może skutkować wzrostem poziomu współpłacenia pacjentów – mówił Jerzy Toczyski w wywiadzie dla Rynku Zdrowia.

– Zgadzam się natomiast, że zużycie leków należy racjonalizować, np. poprzez poprawę kontroli ordynacji lekarskiej. Aby powstrzymać pacjenta przed marnotrawieniem leków, trzeba przede wszystkim monitorować, czy każda wypisana recepta ma swoje uzasadnienie kliniczne, a nie pozbawiać pacjenta możliwo?ci kupienia leku po niższej cenie – dodał prezes Infarmy.

Zdaniem Krzysztofa Łandy, prezesa HTA Audit i byłego szefa departamentu gospodarki lekami NFZ, projekt ustawy refundacyjnej jest przełomem: – Jedn? z najlepszych propozycji tego projektu jest wprowadzenie mechanizmów inżynierii cenowej – porozumień podziału ryzyka oraz wpisanie kryteriów refundacyjnych i cenowych, czyli implementacja dyrektywy transparentno?ci – podkre?la Krzysztof Łanda.

– Dobrym krokiem jest powołanie Komisji Ekonomicznej, której zadania s? podobne do Agencji Cen w Australii. Komisja będzie negocjowała ceny i czuwała, by w Polsce ceny leków innowacyjnych, które same dla siebie wyznaczaj? limit, nie pozostały zbyt wysokie w porównaniu do cen w innych krajach – zaznacza prezes HTA Audit.

I dodaje: – Wreszcie uwzględniony został interes narodowy, czyli powi?zanie aktywno?ci biznesowej i naukowo-badawczej producentów leków w Polsce przy ustalaniu ceny i refundacji.

Lege Pharmaciae: brakuje analiz
Krytycy projektu, do?ć zgodnie wymieniaj?c jego mocne strony (m.in. wspomniane wprowadzenie dyrektywy przejrzysto?ci oraz kryteriów refundacyjnych), jednocze?nie nie szczędz? mu zarzutów.

– Ustawa nie jest tworzona zgodne z regułami dobrej legislacji – uważa Katarzyna Sabiłło, prezes Fundacji Lege Pharmaciae. – Nie było m.in. dyskusji społecznej o założeniach ustawy. Nasze uwagi przekazali?my już Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i Rz?dowemu Centrum Legislacji.

Według Fundacji, prace nad projektu nie przebiegały zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i wytycznymi: „Cele (ustawy – red.) nie były przedmiotem konsultacji społecznych, które, zgodnie z kryteriami przygotowywania oceny skutków regulacji (OSR), służyłyby ich weryfikacji. Nie przeprowadzone zostały (...) badania jako?ciowe i ilo?ciowe w tym zakresie” – czytamy w uwagach Fundacji. Podkre?la się w nich, „brak jakichkolwiek analiz” umożliwiaj?cych ocenę realnych skutków m.in. wprowadzenia stałych cen i marż.

BCC: rynek zdominuj? duże sieci hurtowe
Opinię w sprawie projektu opublikował Business Centre Club. Czytamy w niej m.in., że „sztywna marża dla hurtowni (5 proc.) doprowadzi do pogorszenia się sytuacji finansowej wielu aptek. (...) W konsekwencji indywidualne hurtownie farmaceutyczne, będ?ce poza sieciami nie utrzymaj? się na rynku. Sytuacja taka ograniczy radykalnie ten poziom obrotu produktami leczniczymi i doprowadzi do jego zdominowania przez duże hurtownie sieciowe.”

W opinii BCC, „narzucaj?c wszystkim aptekom jednolite ceny, przy okazji projektodawca chce ograniczyć i tak już w?tł? konkurencję na rynku farmaceutycznym i pozbawić je możliwo?ci konkurencji w granicach dopuszczonych dzi? przez polskie prawo. A pacjenci pożegnaj? się z promocjami i zniżkami”.

PwC: będzie turystyka kontraktowa?
Analizę proponowanych zmian przeprowadziła też firma doradcza PwC. „Niezależnie od pozytywnych aspektów nowej ustawy”, eksperci PwC wskazuj? również „obszary mog?ce budzić poważne obawy: w rezultacie eliminacji rynkowej konkurencji cenowej odpłatno?ć pacjenta co do zasady może wzrosn?ć. Hurtownicy będ? zmuszeni do daleko id?cych oszczędno?ci, np. poprzez zmniejszenie częstotliwo?ci dostaw leków do aptek” – czytamy w analizie.

PwC zwraca uwagę, że zakup leku refundowanego będzie możliwy wył?cznie w aptece posiadaj?cej kontrakt z NFZ, a pacjent zmuszony będzie tym samym do poszukiwania apteki z ważnym kontraktem.

„Krótki okres przewidziany na zawarcie tych kontraktów może doprowadzić do pozostawienia (w okresie pocz?tkowym) znacznej liczby aptek bez kontraktu z NFZ, wskutek czego tzw. turystyka cenowa (krytykowana przez autorów projektu) może zostać zast?piona turystyk? kontraktow? – pacjent będzie poszukiwał apteki maj?cej kontrakt i posiadaj?cej lek” – ostrzegaj? eksperci PwC.

Ľródło: Rynek Zdrowia
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,963,564 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!