29 November 2021 20:36
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ROWEREM W POLSK?
Rowerowy Rajd Diabetyków Dooko?a Polski 2011 - to pomys? dwóch zapalonych rowerzystów a zarazem aktywnych diabetyków Marcina Wi?niewskiego i Wojtka Opatowicza. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? w??cza si? w organizacj? tego przedsi?wzi?cia i zaprasza wszystkich ch?tnych rowerzystów do zg?aszania ch?ci udzia?u w tym niezwyk?ym s?odkim Rajdzie.

"Ludzie pragn? niebezpiecznych podró?y. Niskie p?ace, siarczysty mróz, d?ugie godziny ca?kowitej ciemno?ci. Bezpieczny powrót w?tpliwy. Honor i uznanie w przypadku jego powodzenia." [Ernest Shackleton]

Wyprawa planowana jest na lipiec 2011 roku.
Czas trwania: oko?o 24 dni
Trasa: d?ugo?? oko?o 2000 km, Szczecin – Pozna? – Wroc?aw – Cz?stochowa – Kraków – Rzeszów – Lublin – Warszawa – Gda?sk – Szczecin

Je?eli chorujesz na cukrzyc?, masz wi?cej ni? 18 lat, aktywnie sp?dzasz wolny czas i nie masz problemu z utrzymaniem dobrego poziomu cukru podczas d?ugotrwa?ego wysi?ku fizycznego (niekoniecznie jazdy na rowerze) to czekamy na Twoje zg?oszenie.

W zg?oszeniu oprócz podstawowych informacji o sobie, napisz dlaczego akurat Ty mia?by? uczestniczy? w tej przygodzie.

Zg?oszenia przesy?ajcie do ko?ca listopada na adres: rowerem_w_polske@interia.eu lub biuro@mojacukrzyca.pl

Pozdrawiamy
Marcin Wi?niewski & Wojtek Opatowicz

Marcin Wi?niewski:

Chcia?bym... ?eby osoby z cukrzyc? nie rezygnowa?y w ?yciu z tego, co sprawia im najwi?ksz? przyjemno??, aby udowadnia?y, ?e b?d?c „w zgodzie” z chorob? mo?na prze?y? swoje ?ycie równie dobrze i d?ugo, jak bez niej.

Cukrzyc? mam od wrze?nia 2000 roku. Pierwsze objawy wyst?pi?y u mnie ponad dwa lata przed wykryciem choroby. By?em wówczas na pierwszym roku studiów. Niestety ?aden z lekarzy nie by? w stanie trafnie okre?li? przyczyny moich problemów zdrowotnych. O tym, ?e mam cukrzyc? dowiedzia?em si? przypadkiem, podczas pe?nienia s?u?by wojskowej w Szkole Podoficerskiej. Wzmo?ony wysi?ek fizyczny towarzysz?cy mi ka?dego dnia w wojsku spowodowa? nasilenie wyst?puj?cych u mnie objawów choroby. Pi?em oko?o kilkunastu litrów napojów dziennie, jad?em podwójne porcje, schud?em ponad 10 kilogramów, mia?em problemy z sucho?ci? skóry d?oni, by?em zawsze zm?czony i zasypia?em przy ka?dej nadarzaj?cej si? okazji. Po trzech miesi?cach od rozpocz?cia s?u?by wojskowej poszed?em do Punktu Krwiodawstwa. Tam pojawi?o si? podejrzenie, ?e mam cukrzyc?. Kiedy trzyma?em w r?ku wynik badania laboratoryjnego by?em sam. Patrzy?em i nie mog?em uwierzy?. Mia?em nadziej?, ?e to pomy?ka, ale niestety informacja by?a prawdziwa.

Na szcz??cie szybko oswoi?em si? z my?l?, ?e b?d? musia? codziennie podawa? sobie insulin? – by? mo?e do ko?ca ?ycia. Nie zastanawia?em si? nigdy, dlaczego ja?”

Dzi? z perspektywy czasu, mog? powiedzie?, ?e fakt bycia cukrzykiem nie wp?yn?? drastycznie na moje ?ycie. Czasami jedynie ogarnia mnie bezradno?? wobec moich wysokich porannych cukrów. Mam wtedy wra?enie, ?e to one panuj? nade mn?, a nie odwrotnie. Od najm?odszych lat moj? pasj? by?o kolarstwo. Pocz?tkowo my?la?em, ?e cukrzyca uniemo?liwi mi uprawianie tego sportu. Teraz, kiedy dobrze pozna?em mechanizmy choroby, mog?em wróci? do swojej pasji. Uwa?am, ?e cukrzyca w ?aden sposób nie wp?ywa negatywnie na mo?liwo?? uprawiania sportu. Wystarczy jedynie dobrze pozna? potrzeby swojego organizmu i umiej?tnie kontrolowa? chorob?. My?l?, ?e ludzie z cukrzyc? mog? by? aktywni w ró?nych dziedzinach ?ycia.Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [3 głosy]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,859 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!