01 December 2021 16:56
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ROZPORZ?DZENIE O PRAWACH JAZDY - CI?G DALSZY
Jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia wnioski przes?ane przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? dotycz?ce zmian w projekcie rozporz?dzenia w sprawie bada? kierowców i osób ubiegaj?cych si? o uprawnienia do kierowania pojazdami - ZOBACZ - zosta?y uwzgl?dnione. Nast?pnie przekazano je pod obrady komisji uzgodnieniowej.

Z korespondencji z MZ wynika, ze aktualnie po uzgodnieniach miedzyresortowych i konsultacjach spo?ecznych projekt zostanie uzupe?niony o najistotniejsze, zdaniem MZ, ze zg?oszonych uwag i wniosków. Ostateczny kszta?t rozporz?dzenia o badaniach kierowców poznamy w ci?gu najbli?szych tygodni.

Przypomnijmy, ?e Projekt definiuje poj?cie ci??kiej hipoglikemii, nawracaj?cej ci??kiej hipoglikemii, nie?wiadomo?ci hipoglikemii.

Ci??ka hipoglikemia – oznacza spadek st??enia glukozy poni?ej 55 mg/dl (tj. < 3,0 mmol/l), powoduj?cy konieczno?? pomocy osoby drugiej w celu uzyskania ust?pienia objawów oraz normalizacji glikemii;
Nawracaj?ca hipoglikemia – oznacza drugi przypadek ci??kiej hipoglikemii w okresie 12 miesi?cy
Nie?wiadomo?? hipoglikemii – oznacza nieodczuwanie patologicznie niskich (< 55 mg/dl, tj. < 3,0 mmol/l) warto?ci glikemii, b?d?ce istotnym powik?aniem cz?stego wyst?powania epizodów hipoglikemii.

W projekcie okre?lono wymagania dla osób posiadaj?cych lub ubiegaj?cych si? o uprawnienia do kierowania pojazdami, do których nale??:

- w przypadku insulinoterapii - przedstawienie opinii specjalisty diabetologa,
- przeprowadzanie regularnych kontrolnych bada? lekarskich, w?a?ciwych dla ka?dego przypadku,
- wykazanie ?wiadomo?ci ryzyka hipoglikemii i zagro?e? z ni? zwi?zanych,
- regularne monitorowanie st??enia glukozy we krwi,
- udokumentowanie kontroli nad przebiegiem choroby przez lekarza prowadz?cego.

"Te rozwi?zania do?? jasno precyzuj? jakie warunki nale?y spe?ni?, aby zosta? kierowc? diabetykiem" - mówi Mariusz Masiarek, przewodnic?cy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? - "Takie regulacje s? potrzebne bowiem teraz zdarza?o si?, ?e lekarz odmawia? wydania pozytywnej decyzji dla chorego tylko dlatego, ?e mia? cukrzyc?. To by?a dyskryminacja."

Wa?nym aspektem nowego projektu Ministerstwa Zdrowia jest wprowadzenie mo?liwo?ci powiadamiania przez lekarzy o przypadków wyst?pienia epizodu ci??kiej hipoglikemii, niezale?nie od okoliczno?ci, powinien organu wydaj?cego prawo jazdy w celu oceny predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami. Ponadto bezwzgl?dnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest jakikolwiek przypadek ci??kiej hipoglikemii, nie?wiadomo?? hipoglikemii oraz inne powik?ania zwi?zane z cukrzyc?, wykluczaj?ce mo?liwo?? kierowania pojazdami.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,165 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!