01 December 2021 17:46
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DIETA LEPSZA OD SUPLEMENTÓW
Diabetycy powinni skoncentrowa? si? przede wszystkim na przestrzeganiu zdrowej diety - to opinia dietetyków z Instytutu ?ywno?ci i ?ywienia. ?le dobrane suplementy diety nie pomagaj? chorym na cukrzyc?, a gdy zostan? przedawkowane lub wejd? w interakcje z lekami zapisanymi przez lekarza, mog? wr?cz szkodzi?.

Obecnie bardzo modne jest stosowanie ró?nych dodatków do diety jako leczenia wspomagaj?cego w cukrzycy. A? 90 proc. przypadków cukrzycy stanowi cukrzyca typu 2. Najcz??ciej zwi?zana z nadwag? i brakiem ruchu. Badania wskazuj?, ?e w?ród chorych na ten typ cukrzycy 50-70 proc. ma oty?o??. Dlatego diabetycy ch?tnie si?gaj? po suplementy diety, które maj? pomóc w odchudzaniu b?d? w obni?aniu poziomu cukru we krwi.

Tymczasem, jak przypomina dr Magdalena Bia?kowska z Instytutu ?ywno?ci i ?ywienia ostatnie badania zaprezentowane w lipcu na Mi?dzynarodowym Kongresie Bada? nad Oty?o?ci? w Sztokholmie, wykaza?y, ?e skuteczno?? suplementów diety w odchudzaniu jest zbli?ona do placebo.

– Popularny w?ród chorych na cukrzyc? chrom przewa?nie nie daje korzy?ci. Ma on pomóc w obni?aniu poziomu cukru we krwi i hamowa? apetyt na s?odycze, ale faktycznie mo?e dzia?a? tylko u osób, które maj? niedobory chromu. A dotyczy to pacjentów z cukrzyc? w bardzo podesz?ym wieku lub kobiet, które wielokrotnie rodzi?y. W przeciwnym razie chrom jest wydalany z moczem – wyja?nia dr Bia?kowska.

Cz?sto stosowane, witamina A oraz witamina B6 mog? mie? wr?cz szkodliwe dzia?anie, gdy dojdzie do ich przedawkowania.

– W przypadku witaminy A mo?e si? to zdarzy?, gdy chory przyjmuje jednocze?nie ró?ne preparaty, które j? zawieraj?. Wtedy mog? si? pojawi? bóle g?owy, ?ysienie plackowate, nadmierne z?uszczenie naskórka, bóle kostno-stawowe – t?umaczy dr Bia?kowska. – Gdy przedawkujemy witamin? B6, mog? wyst?pi? zaburzenia neurologiczne, np. zaburzenia czucia

Suplementy diety s? to poszczególne sk?adniki ?ywno?ci, substancje dodatkowe, gotowe produkty spo?ywcze oraz tabletki, kapsu?ki, proszki lub p?yny, których spo?ycie, w uzupe?nieniu zwyk?ej diety, przynosi dodatkowe korzy?ci zdrowotne. W Polsce suplementy diety dopuszcza do obrotu G?ówny Inspektor Sanitarny i podleg?e mu urz?dy . Pa?stwa Unii Europejskiej zobowi?zane s? do dostosowania ustawodawstwa krajowego do prawa unijnego, które okre?la, które witaminy i sk?adniki mineralne mog? by? stosowane do produkcji suplementów, a tak?e w jakiej postaci i formie mo?na te suplementy wytwarza?. Komisja Europejska normuje ilo?? dozwolonych w produkcji suplementów witamin i sk?adników mineralnych, co ma s?u?y? unifikacji norm dotycz?cych znakowania suplementów w poszczególnych krajach.

Znany diabetolog Prof. Ewa Otto-Buczkowska przypomina, ?e suplementy diety s? to zwykle preparaty farmakologicznie czynne i nie powinny by? stosowane bez porozumienia z lekarzem. Kupuj?c je sprawdza? nale?y ich pochodzenie i atesty.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,245 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!