04 December 2021 04:10
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ANALOGI I WK?UCIA REFUNDOWANE!!! POMPY TE?!!! NOWA LISTA JU? 16 GRUDNIA!!!!
Wiceminister Zdrowia Marek Twardowski potwierdzi?, ?e na nowej li?cie leków refundowanych znajd? si? analogi insulin d?ugo dzia?aj?cych i jeden nowy szybko dzia?aj?cy. Lista wejdzie w ?ycie 16 grudnia. Ministerstwo zapowiedzia?o równie?, ?e b?d? refundowane opatrunki stosowane przy tzw. stopie cukrzycowej. Ponadto ma zosta? przed?u?ona refundacja wk?u? do pomp insulinowych dla osób do 26 roku ?ycia, które do tej pory refundowano tylko do 18 roku ?ycia. W 100 procentach b?d? refundowane pompy insulinowe dla osób do 26 roku ?ycia w??cznie!

D?ugo dzia?aj?ce analogi insulinowe oraz leki stosowane w chorobie afektywnej dwubiegunowej znalaz?y si? na nowej li?cie leków refundowanych - poinformowa? we wtorek wiceminister zdrowia Marek Twardowski.

Na wykazach znajdzie si? insulina lantus oraz lewemir. "Nie znalaz?y si? na poprzedniej li?cie, poniewa? by?y w?tpliwo?ci co do bezpiecze?stwa ich stosowania. Nie by?o wtedy równie? wystarczaj?cych pieni?dzy na pokrycie kosztów refundacji" – mówi? minister Twardowski, przedstawiaj?c planowane zmiany na li?cie leków refundowanych.

Szacunkowy koszt dopisania insulin na list? leków refundowanych dla grupy ok. 20 tysi?cy pacjenótw wyniesie 25 mln z? w skali rocznej.

Minister zapowiedzia? tak?e wpisanie na list? kolejnej insuliny krótkodzia?aj?cej – apidry. Produkt do??czy do dwóch znajduj?cych si? w grupie insulin krótkodzia?aj?cych. Zdaniem ministra Twardowskiego, w??czenie produktu nie spowoduje dodatkowych wydatków ze strony p?atnika. Resort ma nadziej? na konkurencj? mi?dzy produktami, która mo?e przyczyni? si? do dalszej obni?ki cen leków w tej grupie.

W 100 procentach b?d? refundowane pompy insulinowe dla osób do 26 roku ?ycia w??cznie. Dotychczas refundacja obejmowa?a m?odzie? do 18 r?. Finansowane b?d? tak?e wk?ucia dla tych osób, które maj? pompy insulinowe. Szacunkowo b?dzie to kosztowa?o 300 z? miesi?cznie na pacjenta. W tej sprawie MZ ma wyda? specjalne rozporz?dzenie.

Na li?cie refundacyjnej znalaz?y si? równie? opatrunki stosowane przy przewlek?ych schorzeniach skórnych, m.in. ?le goj?cych si? owrzodzeniach i tzw. stopie cukrzycowej. Na li?cie umieszczono 52 nowe opatrunki z odp?atno?ci? 50 proc.


Wydatki w zwi?zku ze zmianami na li?cie wynios? 450-500 mln z?. Jak mówi? Twardowski, ?rodki pochodz? z oszcz?dno?ci, które powsta?y dzi?ki korzystnym negocjacjom z koncernami farmaceutycznymi. "Zmiany s? mo?liwe do sfinansowania dlatego, ?e na tak? ilo?? uzyskali?my obni?ki w skali roku, na bardzo du?? ilo?? leków" - doda? wiceminister. Nowa lista ma wej?? w ?ycie 16 grudnia.

Dyrektor departamentu polityki lekowej i farmacji Artur Fa?ek podkre?li? w rozmowie z PAP, ?e zmiany na li?cie s? korzystne dla pacjentów i by?y przez nich od dawna oczekiwane. "Oszcz?dno?ci. które umo?liwiaj? zmiany, wynikaj? z obni?ek cen leków, które ju? s? refundowane i obni?ek limitów. W zwi?zku z tym, ?e limity finansowania si? obni?? w NFZ pojawiaj? si? pieni?dze, które umo?liwiaj? w??czenie do refundacji nowych leków" - powiedzia? Fa?ek.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,829 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!