29 November 2021 19:21
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SUKCES! U?ATWIENIA DLA M?ODYCH DIABETYKÓW.
Od ubieg?ego roku trwaj? dzia?ania Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? maj?ce na celu wprowadzenie do regulaminów konkursów przedmiotowych na wszystkich szczeblach zapisów uwzgl?dniaj?cych specyficzne potrzeby zdolnych dzieci niepe?nosprawnych i przewlekle chorych, w tym dzieci z cukrzyc?. Jak si? okaza?o by?y to dzia?ania nie?atwe, ale na pewno skuteczne. Po wyst?pieniach do Ministerstwa Edukacji Narodowej i wszystkich wojewódzkich Kuratoriów mamy wykaz miejsc z ca?ej Polski, gdzie respektuje si? potrzeby uczniów przewlekle chorych w regulaminach konkursów i olimpiad.

Wszystko zacz??o si? od wniosku jednego z naszych cz?onków zg?oszonego podczas Walnego Zebrania. Chodzi?o o wyst?pienie do wojewódzkiego kuratora o?wiaty o dostosowanie zasad przeprowadzania olimpiad przedmiotowych dla dzieci z cukrzyc?. Po rozpoznaniu tematu okaza?o si?, ?e nie istniej? ?adne przepisy okre?laj?ce specyficzne potrzeby zdolnych dzieci przewlekle chorych w konkursach. Ministerstwo Edukacji Narodowej zas?ania?o si? rozporz?dzeniem, które zrzuca odpowiedzialno?? w tej kwestii na kuratorów o?wiaty w poszczególnych województwach.

Przeprowadzili?my wi?c akcj? „wnioskow?” w ca?ej Polsce. Okaza?o si?, ?e z jednym wyj?tkiem wszyscy kuratorzy nie brali pod uwag? tych kwestii przy pisaniu regulaminów i okre?lania zasad przeprowadzenia olimpiad przedmiotowych! Nie uda?o si? wi?c wprowadzi? tych zapisów od razu. Zebrali?my wi?c materia? i przekazali?my go do MEN. Po kilku miesi?cach Ministerstwo przes?a?o stanowisko, w którym pozytywnie ustosunkowa?o si? do naszych wniosków.

Ta decyzja sta?a si? podstaw? do kolejnej akcji „wnioskowej” w?ród kuratoriów o?wiaty w ca?ej Polsce. Tym razem znacznie skuteczniejszej. W 10-ciu z 16-stu zaakceptowano nasze wnioski i we wspomnianych regulaminach konkursowych zapisano stwierdzenie

„Komisja Konkursowa, na ka?dym stopniu konkursu rozpatruje indywidualnie wyd?u?enie czasu jego trwania wynikaj?ce ze szczególnych potrzeb dzieci przewlekle chorych”

lub

„Komisja Konkursowa dostosowuje warunki uczestnictwa w konkursach przedmiotowych do specyficznych potrzeb dzieci niepe?nosprawnych i przewlekle chorych we wszystkich typach szkó?”


Oczywi?cie cel nie zosta? jeszcze w pe?ni osi?gni?ty i b?dziemy dzia?a? dalej.

Lista Kuratoriów, które wprowadzi?y zapisy:

Kuratorium O?wiaty w Bia?ymstoku
Kuratorium O?wiaty we Wroc?awiu
Kuratorium O?wiaty w Olsztynie
Kuratorium O?wiaty w Poznaniu
Kuratorium O?wiaty w Katowicach – tylko kwestie dotycz?ce dostosowania lokalu i obecno?ci opieki medycznej
Kuratorium O?wiaty w Rzeszowie
Kuratorium O?wiaty w Gorzowie Wielkopolskim
Kuratorium O?wiaty w Lublinie
Kuratorium O?wiaty w Szczecinie
Kuratorium O?wiaty w ?odzi


Lista Kuratoriów, które nie maj? zapisów:

Kuratorium O?wiaty w Warszawie
Kuratorium O?wiaty w Gda?sku
Kuratorium O?wiaty w Bydgoszczy
Kuratorium O?wiaty w Opolu
Kuratorium O?wiaty w Krakowie
Kuratorium Oswiaty w Kielcach
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,735 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!