01 December 2021 17:25
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WA?NE NOMINACJE - GRATULUJEMY!
Prof. dr hab. n. med. Przemys?awa Jarosz-Chobot zosta?a nowym konsultantem medycznym w dziedzinie diabetologii w województwie ?l?skim. Zast?pi?a na tym stanowisku Prof. Antoniego W?gla.

Konsultanci medyczni s? powo?ywani do zada? opiniodawczych, doradczych i kontrolnych dla organów administracji rz?dowej, podmiotów tworz?cych zak?ady opieki zdrowotnej oraz kas chorych, a tak?e do prowadzenia nadzoru nad stron? merytoryczn? doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy stomatologów, szkolenia podyplomowego farmaceutów oraz osób wykonuj?cych inne zawody medyczne.

Ponadto Prof. Przemys?awa Jarosz-chobot podczas ostatniego Kongresu ISPAD - ?wiatowego stowarzyszenia diabetologów dzieci?cych, który odby? si? w Argentynie zosta?a wybrana ponownie do jego w?adz.

ISPAD jest to do?? elitarna organizacja diabetologów dzieci?cych z ca?ego ?wiata, licz?ca obecnie oko?o 800 cz?onków z 78 krajów. Za?o?ona zosta?a w Pary?u w roku 1974 pod nazw? ISGD (International Study Group of Diabetes in Children and Adolescents) zmienion? na kongresie w roku 1993 na ISPAD. Jej wspó?za?o?ycielem by? znany diabetolog francuski prof. Henri Lestradet. W pracach ISPAD-u od 1989r aktywny udzia? bior? równie? polscy diabetolodzy dzieci?cy.

W Buenos Aires zaprezentowane zosta?y wyniki prowadzonych w Polsce wieloo?rodkowych bada?. Jednej z sesji (The Loop Club: Is Closing It Near Reality?) przewodniczy?a Prof. Przemys?awa Jarosz-Chobot

W czasie tego spotkania odby?o si? zebranie cz?onków ISPAD-u oraz cz??ciowe wybory zarz?du (Steering Committee) oraz komitetu doradczego (Advisory Council) w zwi?zku z ko?cz?c? si? kadencj? cz??ci cz?onków w?adz. Przewodnicz?c? zosta?a prof. Lynda Fisher z Los Angeles, USA. Cz?onkiem AC wybrana zosta?a prof. dr hab.med. Przemys?awa Jarosz-Chobot z Katedry i Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dzieci?cej SUM w Katowicach. Poprzednio tak? funkcj? pe?ni?a ju? w latach 1998 – 2001. Jej wybór na cz?onka AC ISPAD traktujemy jako wyraz uznania ?rodowiska mi?dzynarodowego dla ca?ego ?rodowiska polskich diabetologów dzieci?cych. Tak wi?c w chwili obecnej w?ród cz?onków AC jest dwóch przedstawicieli Polski, aktualnie wybrana prof. Jarosz-Chobot i ko?cz?cy sw? kadencj? prof. W. M?ynarski.

Serdecznie gratulujemy!!!
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,209 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!