29 November 2021 10:47
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
EDUKACJA KLUCZEM DO SUKCESU
Marek Twardowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia wzi?? udzia? w konferencji dotycz?cej realizacji przez Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Programu leczenia i prewencji cukrzycy w Polsce”, któremu towarzyszy has?o „Edukacja terapeutyczna kluczem do sukcesu w profilaktyce i leczeniu cukrzycy”. W konferencji udzia? wzi?li m.in.: JM Rektor WUM – prof. Marek Krawczyk, prezes Zarz?du CMWUM – dr Ewa Trzepla oraz lekarze z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM.

Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy w Polsce jest promocyjno-edukacyjn? akcj?
spo?eczn?. Obejmuje ona profilaktyk? diabetologiczn? powi?zan? z mo?liwo?ci? wykonania
pomiaru glikemii, hemoglobiny glikowanej HbAlc, masy cia?a, pomiaru tkanki t?uszczowej.

Organizatorzy akcji chc? dotrze? do jak najwi?kszej grupy osób. Projekt realizowany jest w ramach„Narodowego Programu Przeciwdzia?ania Chorobom Cywilizacyjnym". Inicjatorem Programu jest Ministerstwo Zdrowia, które przekaza?o ?rodki finansowe na jego realizacj?.

Realizacja programu

Program Prewencji i Leczenia Cukrzycy realizowany jest przez wybrane w drodze konkursu Centrum Medyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o., które przygotowa?o:

1. Szkolenia edukacyjno- lecznicze dla pacjentów oraz konsultacje specjalistów z dziedziny:
diabetologii, rehabilitacji, dietetyki, psychologii.

Pacjenci, poza indywidualnymi poradami dotycz?cymi leczenia cukrzycy, wezm? udzia? w
pi?ciodniowym programie (opartym na programie prof. Bergera), w ramach którego edukowani b?d? w zakresie diety cukrzycowej, zdrowego stylu ?ycia, samokontroli i zachowa?
prozdrowotnych, zasad oznaczenia glikemii, techniki pomiaru.

2. Badania diagnostyczne

W ramach Projektu wykonywane b?d? podstawowe badania diagnostyczne: poziomu glikemii, HbAlc, pomiaru tkanki t?uszczowej oraz badania wysokospecjalistyczne z pedobarografem, neurotensiometrem, dopplerem naczy? obwodowych w??cznie.

3. Szkolenia edukacyjne piel?gniarek i po?o?nych przygotowuj?ce do pracy w charakterze
edukatora.

O?rodek jest przygotowany do prowadzenia serii wyk?adów i zaj?? praktycznych dla piel?gniarek. Zaj?cia b?d? prowadzone w formie interaktywnej z praktycznymi pokazami, jak przeprowadza? szkolenia chorych. Omówione b?d? aspekty metodyczne i psychologiczne edukacji chorych na cukrzyc?.

4. Wyk?ady „Co to jest cukrzyca, jak z ni? ?y? jak jej zapobiega?" dla pacjentów i rodzin
pacjentów oraz grup zawodowych.

Wyk?ady odbywa? si? b?d? w salach wyk?adowych Centrum Medycznego WUM oraz w siedzibach firm wspó?pracuj?cych z Centrum Medycznym WUM. Prowadzone b?d? przez diabetyków, rehabilitantów, specjalistów dietetyki i piel?gniarki z do?wiadczeniem klinicznym.

5. Szkolenia m?odzie?y w szko?ach i studentów warszawskich uczelni dotyczy? b?d?
g?ównieprewencji, czynników ryzyka, epidemiologii, umiej?tno?ci udzielenia pierwszej
pomocy przedlekarskiej kolegom z cukrzyc?, omówione b?dzie wyposa?enie apteczki
szkolnej

Organizowane b?d? spotkania na temat prewencji i popularyzowania zdrowego od?ywiania,
uprawiania sportu, a tak?e regularnego przeprowadzania bada? kontrolnych. Miejscem
takich spotka? b?d? najwi?ksze centra handlowe w Polsce oraz w mniejszych miastach, miejsca przy szko?ach i uczelniach. Planowane jest zorganizowanie trzech tzw. Bia?ych Sobót podczas których odb?d? si? spotkania edukacyjno-informacyjne z rozdawaniem ulotek. Zainteresowane osoby b?d? mog?y spotka? si? z dietetykiem, diabetologiem i rehabilitantem. Podczas spotka? rozdawane b?d? gad?ety i materia?y informacyjne. W celach promocyjnych zostan? rozwieszone specjalnie przygotowane plakaty Projektu.

Akcj? promowa? b?d? pozyskani Ambasadorowie Zdrowego Trybu ?ycia oraz eksperci z dziedziny diabetologii.

www.cmwum.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,537 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!