04 December 2021 03:08
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CUKRZYCA W OCZACH POLSKIEGO SPO?ECZE?STWA
Co pi?ty Polak nigdy nie wykona? badania sprawdzaj?cego st??enie glukozy we krwi, a co dwudziesta osoba s?dzi, ?e cukrzyc? mo?na si? zarazi?. 35 proc. badanych nie umia?o wymieni? ani jednego skutku cukrzycy. - to niektóre wyniki raportu jaki zosta? opublikowany na podstawie bada? Polaków wykonanych przez TNS OBOP z okazji ?wiatowego Dnia Walki z Cukrzyc?.

Szacuje si?, ?e w Polsce na cukrzyc? cierpni ok. 2,5 miliona ludzi co stanowi ok. 6 proc. populacji. Prawdopodobne u ok. 30 proc. z nich choroba nie zosta?a zdiagnozowana a co za tym idzie – nie jest leczona.

Cukrzyca jest choroba przewlek??, interdyscyplinarn?, charakteryzuj?c? si? szeregiem powik?a? takich jak uszkodzenie wzroku, nerek, nerwów, udar mózgu i zawa? serca. Mimo to, jak wynika z raportu, wiedza spo?ecze?stwa w zakresie samej choroby i jej profilaktyki jest do?? nik?a. 35 proc. badanych nie umia?o wymieni? ani jednego skutku cukrzycy. Co czwarty ankietowany (26 proc.) zadeklarowa?, ?e co roku mierzy poziom glukozy we krwi. Az jedna trzecia badanych jest zdania, ?e cukrzycy nie mo?na zapobiec, chocia? mo?emy to zrobi? poprzez m.in. stosowanie zdrowej diety i aktywno?ci fizycznej.

- Dane przedstawione w raporcie ?wiadcz? o dramatycznym stanie spo?ecznej wiedzy o cukrzycy, jej przyczynach i skutkach. Bardzo niepokoj?ce jest nik?e kojarzenie z?ego stylu ?ycia z ryzykiem rozwoju choroby i jej powik?a?, gdy? ta niska ?wiadomo?? bardzo utrudnia dzia?ania profilaktyczne. Powy?sze wyniki pokazuj? jak wiele jest do zrobienia na poziomie spo?ecze?stwa – ocenia dr hab. n. med. Leszek Czupryniak, specjalista chorób wewn?trznych i diabetologii, pracownik Kliniki Chorób Wewn?trznych i Diabetologii Uniwersytetu Medycznego w ?odzi, cz?onek rady naukowej Koalicji na Rzecz Walki z Cukrzyc?.

Osoby ze zdiagnozowan? cukrzyca cz?sto sami nie rozumiej? tej choroby co przek?ada si? na brak zachowania odpowiedniej kontroli i dyscypliny.

- W relacjach pacjentów uderza bardzo osobisty stosunek do choroby, co jest po?rednim wska?nikiem jak du?ym obci??eniem psychicznym jest cukrzyca dla pacjentów. – dodaje dr hab. n. med. Leszek Czupryniak.

Statystyczny mieszkaniec Polski cierpi?cy na cukrzyce ma mi?dzy 50 a 70 rokiem ?ycia, jest rencista lub emerytem, mieszka w ma?ym mie?cie do do 50 tysi?cy mieszka?ców. Cz??ciej jest to kobieta ni? m??czyzna.

W?ród osób bior?cych udzia? w badaniu ponad po?ow? stanowi?y osoby, które choruj? na cukrzyc? d?u?ej ni? 10 lat. W wi?kszo?ci przypadków rozpoznanie choroby by?o przypadkowe – podczas rutynowej lub kontrolnej wizyty u lekarza.

Kim jest polski pacjent z cukrzyc? ?

Statystyczny chory na cukrzyc? w naszym kraju to osoba mi?dzy 50. a 70. rokiem ?ycia, posiadaj?ca wykszta?cenie ?rednie, b?d?ca rencist? lub emerytem, mieszkaj?ca w ma?ym mie?cie do 50 tysi?cy mieszka?ców. Cz??ciej jest to kobieta ni? m??czyzna. Po?owa pacjentów, która wzi??a udzia? w badaniach to osoby, choruje na cukrzyc? d?u?ej ni? 10 lat.

W wi?kszo?ci wypadków rozpoznanie cukrzycy u badanych by?o przypadkowe i nast?powa?o podczas rutynowej b?d? kontrolnej wizyty u lekarza (36%) oraz pobytu w szpitalu zwi?zanego z inn? dolegliwo?ci? (21%). Blisko po?owa respondentów (48%) u?ywa tabletek przeciwcukrzycowych. Co czwarty (28%) insuliny lub równocze?nie insuliny i tabletek (24%). Co pi?ty badany stawia g?ównie na diet? i wysi?ek fizyczny (18%).

Wnioski

Pierwszym nasuwaj?cym si? wnioskiem jest natychmiastowe podjecie dzia?a? interwencyjnych. Nale?y przeprowadzi? dzia?ania edukacyjne i profilaktyczne skierowane zarówno do osób zdrowych jak i ju? choruj?cych na cukrzyc?. Wczesna diagnoza oraz odpowiednia opieka nad pacjentem z cukrzyc? (np.: odpowiednie wyedukowanie go w sprawach mierzenia cukru, podawania leków lub insuliny, regularnej kontroli swojego zdrowia, odpowiedniej diety itd.) pozwol? zmniejszy? koszty leczenia poprzez zapobieganie wyst?powania kosztownych powik?a?.

Badanie:
TNS OBOP, wrzesie? 2010 roku, badania ilo?ciowe technik? CAPI, w dwóch falach na reprezentatywnej grupie 2010 Polaków w wieku powy?ej 15 lat. Badanie realizowane w ramach dwóch kolejnych fal, dla n=1005 w pierwszej fali i dla n=1005 w drugiej fali; badania jako?ciowe zosta?y przeprowadzone w pa?dzierniku br. technik? ankiety na losowej próbie 435 chorych na cukrzyc?

Autorem dokumentu, który powsta? na podstawie bada? przeprowadzonych przez TNS OBOP, jest Koalicja na Rzecz Walki z Cukrzyc?.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,719 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!