01 December 2021 18:28
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
RODZICE S?ODZIAKÓW PISZ? DO MINISTRA I RZECZNIKA
Z inicjatywy portalu Diabetica - www.diabetica.pl - rodzice dzieci chorych na cukrzyce napisa?y list do Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Wnioskuj? w nim mi?dzy innymi o Obowi?zkowe szkolenia i warsztaty dla nauczycieli szkó? i przedszkoli, w których s? dzieci z cukrzyc?, edukacj? diabetologiczn?, która b?dzie udokumentowana certyfikatem uprawniaj?cym nauczyciela w szkole i przedszkolu do wykonywania czynno?ci medycznych oraz o nowelizacj? Statutów Szkolnych, które zawiera? b?d? prawa dziecka chorego na cukrzyc? (pomiary glikemii na lekcji, dodatkowy posi?ek w czasie lekcji itp.).

Oto tre?? listu:

Szanowna Pani Minister !

Jeste?my rodzicami dzieci chorych na cukrzyc? i pragniemy po raz kolejny zwróci? uwag? na nasz problem, który jak dot?d nie zosta? rozwi?zany.

14 listopada na ca?ym ?wiecie obchodzony jest Dzie? Walki z Cukrzyc? (Word Diabetes Day).

Cukrzyca to nieuleczalna, przewlek?a choroba metaboliczna, spowodowana brakiem lub nieprawid?owym dzia?aniem hormonu nazywanego insulin?.

Na ?wiecie na cukrzyc? choruje oko?o dwie?cie milionów ludzi. Szacuje si?, ?e w 2025 roku liczba ta wzro?nie nawet do trzystu milionów.

W Polsce z t? chorob? zmaga si? ponad dwa miliony osób, w tym ponad szesna?cie tysi?cy to dzieci w ró?nym wieku. Coraz wi?cej przypadków zachorowa? notuje si? ju? u noworodków i niemowl?t.

Z roku na rok przybywa dzieci chorych na cukrzyc?, a przedszkola i szko?y nie s? w ogóle przygotowane na ich przyj?cie. Mamy problemy z pos?aniem dzieci do macierzystych placówek o?wiatowych. W wielu przypadkach pój?cie ma?ego "cukiereczka" do przedszkola jest niemo?liwe. Kategorycznie odmawiaj? one przyj?cia dziecka z obawy przed odpowiedzialno?ci?. Strach przed chorob? wynika z braku elementarnej wiedzy o niej i decyduje o separacji naszych dzieci.

Ka?de dziecko wymaga opieki ze strony doros?ych. Dziecko z cukrzyc? równie?. W tym przypadku jednak b?dzie to szerszy zakres dzia?a?, który obejmuje: pomiary glikemii, podanie insuliny, podanie zastrzyku z glukagonu w sytuacji ci??kiej hipoglikemii, umiej?tno?? radzenia sobie w sytuacji hiperglikemii i hipoglikemii, a tak?e dopilnowanie, ?eby dziecko zjad?o posi?ek w odpowiedniej ilo?ci i w odpowiednim czasie, gdy pozwala na to w?a?ciwy poziom cukru, zwrócenie uwagi na poziom glikemii w odniesieniu do wysi?ku fizycznego. Jest to ca?y szereg czynno?ci niezb?dnych w ?yciu ka?dego dziecka chorego na cukrzyc?.

Opieka nauczyciela wymaga sta?ego kontaktu i wspó?pracy z rodzicami dziecka oraz lekarzem diabetologiem. Jednak?e bez konkretnych i jednoznacznie sprecyzowanych przepisów w kwestii opieki nad dzieckiem przewlekle chorym jest to niemo?liwe. Same dobre ch?ci (a jest ich niewiele) nie wystarcz?. Szko?y i przedszkola zas?aniaj? si? tarcz? niejednoznacznych i niejasnych przepisów. Z jednej strony nauczyciel nie mo?e poda? leku dziecku, a z drugiej musi ratowa? jego ?ycie w sytuacji zagro?enia. Sprzeczno?? przepisów i sprzeczno?? interesów dwóch stron (rodzice- nauczyciele), uniemo?liwiaj? normalne ?ycie ma?ym "cukiereczkom", skazuj? je na separacj?, dyskryminuj? i pozbawiaj? rado?ci, jak? daje mo?liwo?? przebywania z rówie?nikami.

Podobna sytuacja ma miejsce w szko?ach. Uczniowie z cukrzyc? pozostawieni s? samym sobie, bez jakiegokolwiek zainteresowania ze strony nauczycieli. Tylko w nielicznych placówkach mog? oni liczy? na ich pomoc. Grono pedagogiczne niech?tnie bierze udzia? w szkoleniach z zakresu wiedzy o cukrzycy, przez co rodzice czuj? si? jeszcze bardziej zobowi?zani do pilnowania swojego dziecka w szkole. Brak wiadomo?ci na temat choroby ucznia pot?guje strach i niech?? do udzielania pomocy, kiedy sytuacja tego wymaga
i kiedy staje si? niebezpieczna dla ?ycia i zdrowia m?odego diabetyka.

W "Ustawie o systemie o?wiaty z dnia 7 wrze?nia 1991 roku (tekst jednolity:
Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572, z pó?n. zm.) w art. 4 tej ustawy zawraca si? szczególn? uwag? na konieczno?? troski o zdrowie ucznia:
"Nauczyciel w swoich dzia?aniach dydaktycznych, wychowawczych i opieku?czych ma obowi?zek kierowania si? dobrem uczniów, trosk? o ich zdrowie, postaw? moraln? i obywatelsk? z poszanowaniem godno?ci osobistej ucznia"..

Z drugiej strony istnieje szereg przepisów prawnych, które konkretyzuj? uprawnienia do wykonywania zabiegów medycznych. Niestety ?adne z nich nie upowa?niaj? nauczycieli do udzielenia pomocy medycznej. Kto, oprócz nauczyciela mia?by opiekowa? si? dzieckiem chorym na cukrzyc? w szkole czy w przedszkolu? Zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzie?mi i m?odzie?? z dnia 22 grudnia 2004 roku(Dz. U. Nr 282, poz. 2814) oraz Ustaw? o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (Dz. U .nr 210, poz. 2135, z pó?n. zm.) tylko piel?gniarka i higienistka szkolna maj? prawo dokonywania zabiegów leczniczych, a tak?e obowi?zek wspó?pracy z rodzicami i lekarzami.

Tu równie? powstaje problem, bo przecie? tylko w nielicznych polskich szko?ach jest piel?gniarka. W wi?kszych miastach sprawuje ona opiek? nad setkami dzieci w szkole, co wyklucza mo?liwo?? opieki nad dzieckiem z cukrzyc?. Piel?gniarka nie uczestniczy w wycieczkach ani te? w innych zaj?ciach poza szko??. Dlatego dziecko chore na cukrzyc? nadal pozostaje bez opieki. W zwi?zku z istniej?c? sytuacj?, uwa?amy, ?e konieczna jest nowelizacja przepisów prawnych dotycz?cych opieki nad dzie?mi chorymi na cukrzyc?
w placówkach o?wiatowych.

Rozwój technologii i nauki daje mo?liwo?? wykonywania zabiegów medycznych osobom bez wykszta?cenia medycznego, jakimi s? na przyk?ad rodzice. Sami wstrzykuj? insulin?, obs?uguj? pomp? insulinow?, mierz? poziom glikemii, sami decyduj? o dawce leku. Podobnie jest w przypadku innych chorób. Zatem zabiegi medyczne nie s? tylko wy??czno?ci? piel?gniarek i lekarzy. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby podobne zabiegi mogli wykonywa? przygotowani do tego nauczyciele w szko?ach i przedszkolach.
Tego typu rozwi?zania przyj?to ju? w Stanach Zjednoczonych, gdzie ka?da szko?a musi dostosowa? si? do dziecka chorego na cukrzyc?. Nauczyciele wraz ca?ym personelem szko?y przechodz? obowi?zkow? edukacj? diabetologiczn? po??czon? z pe?nym zakresem zabiegów medycznych.

W dobie XXI wieku w polskich szko?ach musimy codziennie przebywa? na korytarzach po kilka godzin, gdy dzieci uczestnicz? w zaj?ciach lekcyjnych. Nasza obecno?? ma na celu udzielenie dzieciom niezb?dnej pomocy, której móg?by udzieli? ka?dy przeszkolony nauczyciel. Bardzo cz?sto z tego powodu rezygnujemy z pracy, pogarszaj?c swój bud?et, a tym samym pozbawiaj?c dziecko optymalnego sposobu leczenia. Niejednokrotnie dzieci chore na cukrzyc? rezygnuj? z wyjazdów szkolnych, bo nikt nie zapewnia im w?a?ciwej opieki.
Takie post?powanie prowadzi do jawnej dyskryminacji, której zakazuj?: Powszechna Deklaracja Praw Cz?owieka ONZ, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Cz?owieka i Podstawowych Wolno?ci, Konwencja Praw Dziecka oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego zatem codziennie w polskich placówkach o?wiatowych ?amane jest prawo, a cierpi? na tym nasze dzieci?

Potrzeba wielu zmian, ?eby ?ycie dzieci chorych na cukrzyc? by?o godne i normalne, dlatego wnioskujemy o:

1. Konieczno?? nowelizacji przepisów prawnych.
2. Obowi?zkowe szkolenia i warsztaty dla nauczycieli szkó? i przedszkoli, w których s? dzieci z cukrzyc?.
3. Edukacj? diabetologiczn?, która b?dzie udokumentowana certyfikatem uprawniaj?cym nauczyciela w szkole i przedszkolu do wykonywania czynno?ci medycznych.
4. Nowelizacj? Statutów Szkolnych, które zawiera? b?d? prawa dziecka chorego na cukrzyc? (pomiary glikemii na lekcji, dodatkowy posi?ek w czasie lekcji itp.).
5. Poszerzenie kierunków na uczelniach pedagogicznych o medycyn? szkoln? uwzgl?dniaj?c? dzieci przewlekle chore oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, daj?cych uprawnienia do post?powania z dzieckiem chorym na cukrzyc? (kursy, studia podyplomowe).Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej pro?by.
Prawid?owe funkcjonowanie dzieci w placówkach o?wiatowych jest dla nas spraw? bardzo wa?n? i priorytetow?.Z wyrazami szacunku

Ma?gorzata Fidor
Mama dziecka chorego na cukrzyc?
Redaktor portalu „Diabetica”

oraz

Rodzice dzieci chorych na cukrzyc?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,307 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!