21 Października 2020 05:44
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
RODZICE SŁODZIAKÓW PISZˇ DO MINISTRA I RZECZNIKA
Z inicjatywy portalu Diabetica - www.diabetica.pl - rodzice dzieci chorych na cukrzyce napisały list do Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Wnioskuj? w nim między innymi o Obowi?zkowe szkolenia i warsztaty dla nauczycieli szkół i przedszkoli, w których s? dzieci z cukrzyc?, edukację diabetologiczn?, która będzie udokumentowana certyfikatem uprawniaj?cym nauczyciela w szkole i przedszkolu do wykonywania czynno?ci medycznych oraz o nowelizację Statutów Szkolnych, które zawierać będ? prawa dziecka chorego na cukrzycę (pomiary glikemii na lekcji, dodatkowy posiłek w czasie lekcji itp.).

Oto tre?ć listu:

Szanowna Pani Minister !

Jeste?my rodzicami dzieci chorych na cukrzycę i pragniemy po raz kolejny zwrócić uwagę na nasz problem, który jak dot?d nie został rozwi?zany.

14 listopada na całym ?wiecie obchodzony jest Dzień Walki z Cukrzyc? (Word Diabetes Day).

Cukrzyca to nieuleczalna, przewlekła choroba metaboliczna, spowodowana brakiem lub nieprawidłowym działaniem hormonu nazywanego insulin?.

Na ?wiecie na cukrzycę choruje około dwie?cie milionów ludzi. Szacuje się, że w 2025 roku liczba ta wzro?nie nawet do trzystu milionów.

W Polsce z t? chorob? zmaga się ponad dwa miliony osób, w tym ponad szesna?cie tysięcy to dzieci w różnym wieku. Coraz więcej przypadków zachorowań notuje się już u noworodków i niemowl?t.

Z roku na rok przybywa dzieci chorych na cukrzycę, a przedszkola i szkoły nie s? w ogóle przygotowane na ich przyjęcie. Mamy problemy z posłaniem dzieci do macierzystych placówek o?wiatowych. W wielu przypadkach pój?cie małego "cukiereczka" do przedszkola jest niemożliwe. Kategorycznie odmawiaj? one przyjęcia dziecka z obawy przed odpowiedzialno?ci?. Strach przed chorob? wynika z braku elementarnej wiedzy o niej i decyduje o separacji naszych dzieci.

Każde dziecko wymaga opieki ze strony dorosłych. Dziecko z cukrzyc? również. W tym przypadku jednak będzie to szerszy zakres działań, który obejmuje: pomiary glikemii, podanie insuliny, podanie zastrzyku z glukagonu w sytuacji ciężkiej hipoglikemii, umiejętno?ć radzenia sobie w sytuacji hiperglikemii i hipoglikemii, a także dopilnowanie, żeby dziecko zjadło posiłek w odpowiedniej ilo?ci i w odpowiednim czasie, gdy pozwala na to wła?ciwy poziom cukru, zwrócenie uwagi na poziom glikemii w odniesieniu do wysiłku fizycznego. Jest to cały szereg czynno?ci niezbędnych w życiu każdego dziecka chorego na cukrzycę.

Opieka nauczyciela wymaga stałego kontaktu i współpracy z rodzicami dziecka oraz lekarzem diabetologiem. Jednakże bez konkretnych i jednoznacznie sprecyzowanych przepisów w kwestii opieki nad dzieckiem przewlekle chorym jest to niemożliwe. Same dobre chęci (a jest ich niewiele) nie wystarcz?. Szkoły i przedszkola zasłaniaj? się tarcz? niejednoznacznych i niejasnych przepisów. Z jednej strony nauczyciel nie może podać leku dziecku, a z drugiej musi ratować jego życie w sytuacji zagrożenia. Sprzeczno?ć przepisów i sprzeczno?ć interesów dwóch stron (rodzice- nauczyciele), uniemożliwiaj? normalne życie małym "cukiereczkom", skazuj? je na separację, dyskryminuj? i pozbawiaj? rado?ci, jak? daje możliwo?ć przebywania z rówie?nikami.

Podobna sytuacja ma miejsce w szkołach. Uczniowie z cukrzyc? pozostawieni s? samym sobie, bez jakiegokolwiek zainteresowania ze strony nauczycieli. Tylko w nielicznych placówkach mog? oni liczyć na ich pomoc. Grono pedagogiczne niechętnie bierze udział w szkoleniach z zakresu wiedzy o cukrzycy, przez co rodzice czuj? się jeszcze bardziej zobowi?zani do pilnowania swojego dziecka w szkole. Brak wiadomo?ci na temat choroby ucznia potęguje strach i niechęć do udzielania pomocy, kiedy sytuacja tego wymaga
i kiedy staje się niebezpieczna dla życia i zdrowia młodego diabetyka.

W "Ustawie o systemie o?wiaty z dnia 7 wrze?nia 1991 roku (tekst jednolity:
Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572, z póĽn. zm.) w art. 4 tej ustawy zawraca się szczególn? uwagę na konieczno?ć troski o zdrowie ucznia:
"Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowi?zek kierowania się dobrem uczniów, trosk? o ich zdrowie, postawę moraln? i obywatelsk? z poszanowaniem godno?ci osobistej ucznia"..

Z drugiej strony istnieje szereg przepisów prawnych, które konkretyzuj? uprawnienia do wykonywania zabiegów medycznych. Niestety żadne z nich nie upoważniaj? nauczycieli do udzielenia pomocy medycznej. Kto, oprócz nauczyciela miałby opiekować się dzieckiem chorym na cukrzycę w szkole czy w przedszkolu? Zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzież? z dnia 22 grudnia 2004 roku(Dz. U. Nr 282, poz. 2814) oraz Ustaw? o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 roku (Dz. U .nr 210, poz. 2135, z póĽn. zm.) tylko pielęgniarka i higienistka szkolna maj? prawo dokonywania zabiegów leczniczych, a także obowi?zek współpracy z rodzicami i lekarzami.

Tu również powstaje problem, bo przecież tylko w nielicznych polskich szkołach jest pielęgniarka. W większych miastach sprawuje ona opiekę nad setkami dzieci w szkole, co wyklucza możliwo?ć opieki nad dzieckiem z cukrzyc?. Pielęgniarka nie uczestniczy w wycieczkach ani też w innych zajęciach poza szkoł?. Dlatego dziecko chore na cukrzycę nadal pozostaje bez opieki. W zwi?zku z istniej?c? sytuacj?, uważamy, że konieczna jest nowelizacja przepisów prawnych dotycz?cych opieki nad dziećmi chorymi na cukrzycę
w placówkach o?wiatowych.

Rozwój technologii i nauki daje możliwo?ć wykonywania zabiegów medycznych osobom bez wykształcenia medycznego, jakimi s? na przykład rodzice. Sami wstrzykuj? insulinę, obsługuj? pompę insulinow?, mierz? poziom glikemii, sami decyduj? o dawce leku. Podobnie jest w przypadku innych chorób. Zatem zabiegi medyczne nie s? tylko wył?czno?ci? pielęgniarek i lekarzy. Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, aby podobne zabiegi mogli wykonywać przygotowani do tego nauczyciele w szkołach i przedszkolach.
Tego typu rozwi?zania przyjęto już w Stanach Zjednoczonych, gdzie każda szkoła musi dostosować się do dziecka chorego na cukrzycę. Nauczyciele wraz całym personelem szkoły przechodz? obowi?zkow? edukację diabetologiczn? poł?czon? z pełnym zakresem zabiegów medycznych.

W dobie XXI wieku w polskich szkołach musimy codziennie przebywać na korytarzach po kilka godzin, gdy dzieci uczestnicz? w zajęciach lekcyjnych. Nasza obecno?ć ma na celu udzielenie dzieciom niezbędnej pomocy, której mógłby udzielić każdy przeszkolony nauczyciel. Bardzo często z tego powodu rezygnujemy z pracy, pogarszaj?c swój budżet, a tym samym pozbawiaj?c dziecko optymalnego sposobu leczenia. Niejednokrotnie dzieci chore na cukrzycę rezygnuj? z wyjazdów szkolnych, bo nikt nie zapewnia im wła?ciwej opieki.
Takie postępowanie prowadzi do jawnej dyskryminacji, której zakazuj?: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno?ci, Konwencja Praw Dziecka oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego zatem codziennie w polskich placówkach o?wiatowych łamane jest prawo, a cierpi? na tym nasze dzieci?

Potrzeba wielu zmian, żeby życie dzieci chorych na cukrzycę było godne i normalne, dlatego wnioskujemy o:

1. Konieczno?ć nowelizacji przepisów prawnych.
2. Obowi?zkowe szkolenia i warsztaty dla nauczycieli szkół i przedszkoli, w których s? dzieci z cukrzyc?.
3. Edukację diabetologiczn?, która będzie udokumentowana certyfikatem uprawniaj?cym nauczyciela w szkole i przedszkolu do wykonywania czynno?ci medycznych.
4. Nowelizację Statutów Szkolnych, które zawierać będ? prawa dziecka chorego na cukrzycę (pomiary glikemii na lekcji, dodatkowy posiłek w czasie lekcji itp.).
5. Poszerzenie kierunków na uczelniach pedagogicznych o medycynę szkoln? uwzględniaj?c? dzieci przewlekle chore oraz wprowadzenie nowych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, daj?cych uprawnienia do postępowania z dzieckiem chorym na cukrzycę (kursy, studia podyplomowe).Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej pro?by.
Prawidłowe funkcjonowanie dzieci w placówkach o?wiatowych jest dla nas spraw? bardzo ważn? i priorytetow?.Z wyrazami szacunku

Małgorzata Fidor
Mama dziecka chorego na cukrzycę
Redaktor portalu „Diabetica”

oraz

Rodzice dzieci chorych na cukrzycę
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,962,423 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!