29 November 2021 18:55
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
NIE DO WIARY!!! LEWIATAN PRZECIWKO INSULINOM!
Insuliny analogowe stosowane w terapii cukrzycy powinny by? refundowane tylko w przypadku chorych, dla których s? niezb?dne z przyczyn medycznych - uwa?a Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Wed?ug Lewiatana, powszechna refundacja insulin analogowych spowoduje nieuzasadniony wzrost wydatków z bud?etu pa?stwa.

Pod koniec pa?dziernika wiceminister zdrowia Marek Twardowski poinformowa?, ?e d?ugo dzia?aj?ce analogi insulinowe znajd? si? na li?cie leków refundowanych, która ma wej?? w ?ycie 16 grudnia. Jak mówi? wtedy Twardowski, ?rodki na refundacj? pochodz? z oszcz?dno?ci, które powsta?y dzi?ki korzystnym negocjacjom z koncernami farmaceutycznymi. Wydatki w zwi?zku ze zmianami na li?cie wynios? 450-500 mln z?.

Dyrektor Departamentu Ekonomicznego PKPP Lewiatan Jacek Adamski podkre?la, ?e brakuje dowodów na wy?sz? skuteczno?? kliniczn? insulin analogowych, a ich koszt jest znacznie wy?szy ni? insuliny ludzkiej. Adamski doda?, ?e kraje UE wycofa?y si? z niekontrolowanej refundacji analogów. Jego zdaniem, refundacja, któr? proponuje MZ, uderzy w krajowych producentów insuliny ludzkiej (dwie firmy).

Lewiatan proponuje, by insuliny analogowe by?y refundowane wy??cznie dla pacjentów, dla których s? one niezb?dne ze wskaza? medycznych. Adamski podkre?li?, ?e chodzi o oko?o 5 tys. chorych. Koszt refundacji wyniós?by 15 mln z?.

O braku dowodów na wi?ksz? skuteczno?? kliniczn? insulin analogowych mówi? tak?e prof. Karl Horvath z Uniwersytetu Medycznego w Graz w Austrii. Jego zdaniem badania nie wykaza?y, by stosowanie analogów by?o bardziej skuteczne od insuliny ludzkiej. Lewiatan podkre?la, ?e ?adne z mi?dzynarodowych towarzystw diabetologicznych nie rekomenduje rutynowego stosowania analogów w terapii cukrzycy typu 1 i 2.

Analogi insuliny po wstrzykni?ciu wch?aniaj? si? do krwi po 20-40 minutach, a po 3-5 godzinach przestaj? dzia?a?. Dzi?ki temu chory mo?e przyjmowa? je bezpo?rednio przed jedzeniem, w czasie posi?ku albo po nim. Diabetycy podkre?laj?, ?e to u?atwia im ?ycie, gdy? mog? przyjmowa? leki bezpo?rednio po jedzeniu.

?ród?o: PAP
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 0% [Brak oceny]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 100% [1 głos]
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,698 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!