29 November 2021 10:37
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CZY POLSKA KOCHA SWOJE DZIECI?
Wi?cej szczepie?, walka z próchnic? i przywrócenie medycyny szkolnej to g?ówne wnioski które pojawi?y si? na konferencji "Czy Polska kocha swoje dzieci?" VI Konferencji Federacji Towarzystw Pediatrycznych, która odby?a si? w Warszawie. Na to spotkanie z udzia?em przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta oraz specjalistów z dziedzin zwi?zanych z pediatri? zaproszenie otrzyma?o równie? Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Zdaniem prof. Alicji Chybickiej, prezes Zarz?du G?ównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, kalendarz szczepie? jest skromny i nie wytrzymuje porówna? z tymi w innych krajach Europy. Wyszczepialno?? w ramach obowi?zkowego kalendarza szczepie? przekracza w kraju 90 proc., ale to co w krajach Unii Europejskich jest obowi?zkowe w Polsce jest tylko zalecane i dodatkowo p?atne przez rodziców.

Z bada? Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego wynika, ?e w Polsce jedynie 3 proc. dzieci z du?ych miast nie ma ?adnych problemów zdrowotnych. Jednym z najpowszechniejszych jest choroba próchnicza. Jak si? okazuje problem ten dotyka 50 proc. dzieci do 3 roku ?ycia, w grupie 6-latków ju? 85 proc., w?ród 18-latków odsetek ten stanowi a? 96 proc. Dost?pno?? do ?wiadcze? w sprywatyzowanej stomatologii ma za? jedynie 28 proc niepe?noletnich pacjentów.

Bardzo wa?n? spraw? jest przywrócenie medycyny szkolnej. Zdaniem uczestników wiele chorób by?oby mo?liwych do wykrycia we wczesnych stadiach. Dobrym rozwi?zaniem by?oby te? wprowadzenie darmowych punktów konsultacyjnych dla rodziców i dzieci i zwi?kszenie w ten sposób dost?pu do lekarza pediatry. Takie punkty dzia?aj? np. we Wroc?awiu.

Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka stwierdzi?: "Wyprowadzenie medycyny ze szkó? by?o b??dem. Co roczne badania okresowe dla dzieci musz? zosta? wprowadzone. Mamy ju? wielu sojuszników. Na razie uda?o nam si? doprowadzi? do wpisania stomatologii dzieci?cej do dzia?a? priorytetowych. Dzi?ki temu zwi?kszy si? m.in. liczba specjalistów, mam nadziej?, ?e pójd? za tym, te? i pieni?dze."

Przewodnicz?cy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? Mariusz Masiarek zaprezentowa? uczestnikom referat "Wspomaganie terapii cukrzycy poprzez atrakcyjne formy edukacji". Przedstawione w nim dzia?ania - programy warsztatów "SOBIE SAMI" i "CUKRZYCA W AKCJI", turnusy rehabilitacyjne, program stypendialny "S?ODYCZ WIEDZY" oraz Konkurs "MÓJ ?WIAT" zyska?y uznanie zebranych specjalistów. Poruszona zosta?a tez kwestia opieki nad dzieckiem z cukrzyc? w szko?ach i przedszkolach oraz wnioskowanych przez rodziców obowi?zkowych szkole? dla nauczycieli.

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak wyrazi? zrozumienie i zapewni?, ?e rozpocz??y si? ju? prace nad tym problemem.

W ci?gu ostatnich lat pediatra w Polsce przesz?a wiele pozytywnych zmian. Obni?y?a si? umieralno??, szczególnie niemowl?t, nast?pi? du?y post?p w diagnostyce. Jednak wzros?o zagro?enie zachorowania na choroby cywilizacyjne cukrzyc?, alergie, nowotwory. Ich wykrycie we wczesnym stadium daje dzi? mo?liwo?? ca?kowitego wyleczenia.

Mimo to specjali?ci bij? na alarm, ponad 90 proc. Polskich dzieci ma jakie? wady. Krzywica, niedowaga lub coraz cz??ciej nadwaga – obie równie gro?ne, fatalna kondycja fizyczna (systemowe lekcewa?enie zaj?? z wychowania fizycznego) oraz z?a kondycja psychiczna (m.in. wynikaj?ca z dost?pu do u?ywek - co roku ponad 300 dzieci i m?odzie?y w wieku 8-19 lat odbiera sobie ?ycie), próchnica (uwa?ana za zmor? wieku rozwojowego), pogorszenie wzroku (komputery) i s?uchu (np. mp3 z g?o?n? muzyk?), alergie i astma. Niestety – przemiany cywilizacyjno-kulturowe na?o?y?y si? na zapa?? systemow? polskiej pediatrii.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,517 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!