29 November 2021 20:06
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CORAZ WI?CEJ DZIECI Z CUKRZYCA
Dramatycznie wzrasta liczba dzieci cierpi?cych z powodu cukrzycy. W ci?gu najbli?szych 10-15 lat mo?e si? ona podwoi? - informuje Rzeczpospolita.

Cukrzyca nie boli, jej pocz?tkowe objawy ?atwo przeoczy?. W?a?nie to sprawia, ?e wi?kszo?? zachorowa? zostaje wykryta przypadkowo, przy okazji innych bada?. Cz??? osób nie wie, ?e choruje. Wczesna diagnostyka mo?e jednak uchroni? pacjenta przed ci??kimi powik?aniami, np. ?lepot?, niewydolno?ci? nerek, amputacj? ko?czyn, ryzykiem niedokrwiennej choroby serca i zawa?u serca, udarem mózgu, wadami wrodzonymi u noworodków. Choroba skraca ?ycie przeci?tnie o 10-15 lat.

Najwi?kszy niepokój specjalistów budzi jednak wzrost zachorowalno?ci w?ród dzieci. Obecnie choruje ich na cukrzyc? ok. 18 tys. Najcz??ciej choroba wyst?puje pomi?dzy 10. a 16. rokiem ?ycia. Coraz cz??ciej jest te? diagnozowana w?ród przedszkolaków.

Dlatego, zdaniem pediatrów, ka?de dziecko powinno by? raz w roku zbadane przez specjalist?. Ma to szczególne znaczenie w grupach zwi?kszonego ryzyka, tj. w przypadku nadwagi, ma?ej aktywno?ci fizycznej oraz w rodzinach, w których wyst?puje cukrzyca.

– W przypadku cukrzycy wa?ne s? te? dzia?ania edukacyjne, nale?y przygotowa? nauczycieli z zakresu niesienia pomocy chorym uczniom czy pos?ugiwania si? pomp? insulinow? – mówi portalowi rynekzdrowia.pl Mariusz Masiarek z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Jak przyznaje Masiarek, w Polsce poziom wiedzy o cukrzycy wci?? jest zbyt niski.

– Spotykamy si? z przypadkami wypraszania chorych z restauracji, których personel uzna?, ?e podawanie sobie insuliny jest nieestetyczne. Diabetycy s? tak?e cz?sto uwa?ani za osoby pozostaj?ce pod wp?ywem alkoholu lub narkotyków – zaznacza.

Cukrzyca wcze?nie rozpoznana i prawid?owo leczona pozwala ?y? zupe?nie normalnie – pacjent mo?e pracowa? i uczy? si?.

autor:Rzeczpospolita,KL/Rynek Zdrowia
?ród?o: www.rynekzdrowia.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,806 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!