04 December 2021 02:38
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WK?UCIA DO 26 LAT JU? OD NOWEGO ROKU
Zako?czy?y si? konsultacje spo?eczne Rozporz?dzenia Ministra Zdrowia w sprawie przed?u?enia refundacji na zestawy infuzyjne do pomp insulinowych do 26 roku ?ycia. Limit refundacji nie zmieni?a si? i wynosi 300 PLN raz na miesi?c. Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? przekaza?o do MZ uwagi precyzuj?ce zapisy z korzy?ci? dla diabetyków. Chodzi o liczb? wk?u? w limicie ceny, wa?no?? zlecenia na zaopatrzenie oraz o to jaki lekarz mo?e takie zlecenie wystawia?.

Maj?c na uwadze, ?e Ministerstwo przychyli?o si? do wniosku o przed?u?enie okresu refundacji w ramach konsultacji samego Rozporz?dzenia wprowadzaj?cego nowe przepisy w ?ycie Ministerstwo Zdrowia otrzyma?o nast?puj?ce uwagi:


1. Zmiana zapisu w kolumnie „?rodki pomocnicze” z „do 10 sztuk” na „co najmniej 10 sztuk” przy utrzymaniu limitu ceny 300 PLN

Wprowadzenie wymienionej zmiany umo?liwi pacjentom otrzymanie wi?kszej ilo?ci zestawów infuzyjnych, przy zachowaniu takich samych wydatków ?rodków publicznych. Wed?ug wskaza? efektywnej terapii pomp? insulinow? zmiana wk?ucia powinna odby? si? raz na trzy dni, co daje liczb? 10 sztuk miesi?cznie, ale przy aktualnie ro?nych cenach za wk?ucia i sta?ej kwocie refundacji liczba ta jest odpowiednio mniejsza lub wi?ksza. (ceny wk?u? wahaj? si? od 25 do 35 z?otych). Sytuacja ta zmusi dystrybutorów do obni?enia cen, przez co zwi?kszy konkurencj? i dost?pno?? zestawów dla pacjentów.


2. Doprecyzowanie kwestii warunków realizacji w kolumnie „Lekarze upowa?nieni do wystawiania zlecenia” :

Dzieci do 18 roku ?ycia – Lekarz specjalista I stopnia w zakresie pediatrii lub lekarz specjalista pediatrii oraz Lekarz specjalista diabetologii
M?odzie? od 18 do 26 roku ?ycia – Lekarz specjalista diabetologii

Wskazane zmiany pozwol? unikn?? sytuacji przyjmowania pacjentów powy?ej 18 roku ?ycia leczonych pomp? insulinow? przez lekarzy pediatrów w poradniach POZ, co nie jest zgodne z warunkami umów kontraktowych ani te? nie jest korzystne dla samych pacjentów. Ponadto wspomniane doprecyzowanie zapewni im kontakt z lekarzem specjalist? w zakresie diabetologii w poradni diabetologicznej.


3. Wskazanie okresu wa?no?ci zlecenia na zaopatrzenie w zestawy infuzyjne – raz na 12 miesi?cy - zrównuj?c go w ten sposób z okresem wa?no?ci karty na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz ?rodki pomocnicze wydawanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przy obecnym sposobie finansowania okre?lonym w przedmiotowym rozporz?dzeniu MZ (bezp?atnie do 26 roku ?ycia, raz na miesi?c), zlecenie jest wystawiane przez lekarza raz na 3 miesi?ce a karta jest wystawiana przez NFZ raz na rok.

Wprowadzenie takiej zmiany pozwoli na zaoszcz?dzenie ?rodków wydawanych na obs?ug? zlece? przez Narodowy Fundusz Zdrowia, usprawni proces refundacji, a przede wszystkim u?atwi pacjentom sposób realizacji ?wiadczenia.

Przypomnijmy, ?e obecnie refundacja obejmuje do 10 sztuk zestawów infuzyjnych, raz na miesi?c do wysoko?ci 300 PLN, zlecenia s? wystawiane raz na trzy miesi?ce przez pediatr? lub diabetologa.

Po przyj?ciu uwag i ewentualnym uzupe?nieniu i doprecyzowaniu zapisu Rozporz?dzenie zostanie podpisane i zacznie obowi?zywa? w ci?gu 14 dni. Bior?c pod uwag? kalendarz nie b?dzie to wcze?niej ni? na pocz?tku przysz?ego roku.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,682 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!