01 December 2021 18:31
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
POMPOWA AKADEMIA EDUKACYJNA
W dziesi?ciu miastach w Polsce odbywaj? si? w ramach Akademii Edukacyjnej Medtronic spotkania dla osób z cukrzyc? typu 1.

Planowany cykl dziewi?ciu spotka? dotycz?cych kontrolowania cukrzycy skierowany jest do osób, które chc? zdoby? lub poszerzy? wiedz? na temat cukrzycy, leczenia pomp? insulinow? oraz sposobów radzenia sobie z chorob?. Podczas warsztatów b?d? równie? przekazywane praktyczne informacje dotycz?ce kontroli cukrzycy. Prowadz?cy zaj?cia podpowiedz? studentom z cukrzyc?, rozpoczynaj?cym rok akademicki z dala od dotychczasowego miejsca zamieszkania, m. in. gdzie znale?? specjalistyczn? klinik? albo dok?d uda? si? po recepty na insulin? i jak radzi? sobie z innymi formalno?ciami. Wa?nym tematem poruszanym w trakcie spotka? b?dzie refundacja pomp insulinowych dla osób
z cukrzyc? typu 1. Dodatkowo uczestnicy Akademii Edukacyjnej mog? stanowi? doskona?? grup? wsparcia, pomagaj?c sobie cho?by w zawarciu nowych znajomo?ci.

Akademia Edukacyjna dla osób z cukrzyc? typu 1 to inicjatywa podj?ta w 2007 roku w Krakowie. Patronat honorowy nad przedsi?wzi?ciem obj?li: prof. zw. dr hab. Jacek Sieradzki z Kliniki Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Krakowie oraz dr hab. med. Jerzy Starzyk z Kliniki Endokrynologii Dzieci i M?odzie?y Dzieci?cego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Ogromne zainteresowanie warsztatami, spowodowa?o, ?e w kolejnych edycjach Akademii spotkania organizowane s? w coraz wi?kszej liczbie miast. Spotkania w ramach Akademii 2010/2011 b?d? odbywa? si? w: Szczecinie, Poznaniu, Koszalinie, Gda?sku, Bia?ymstoku, Krakowie, Wroc?awiu, Lublinie, ?odzi i Warszawie. W ka?dym mie?cie odb?dzie si? dziewi?? warsztatów.

Teresa Benbenek-Klupa – organizator i koordynator Akademii Edukacyjnej Medtronic podkre?la: „W przypadku cukrzycy, edukacja pacjentów odgrywa decyduj?c? rol?. Dobrze wyedukowany pacjent ma mo?liwo?? sprawowania kontroli nad chorob?, a dzi?ki zdobytej wiedzy ma równie? wp?yw na stan swojego zdrowia. Cz?sto oznak? braku wiedzy i nieumiej?tno?ci radzenia sobie z chorob? jest wysoki poziom hemoglobiny HbA1C, a to oznacza, ?e pacjent nie u?wiadamia sobie, co si? dzieje w jego organizmie i jakie mog? by? tego konsekwencje. Najcz??ciej te? nie wie, jakie zmiany powinien wprowadzi? w swoim post?powaniu”.

Wi?cej informacji na temat edukacyjnych warsztatów, Akademii Edukacyjnej oraz szczegó?owy program spotka? mo?na znale?? na stronie AKADEMIA EDUKACYJNA
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,312 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!