29 November 2021 19:17
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
POMPA TAK! DLA ODPOWIEDZIALNYCH PACJENTÓW.
Zapowiedzi refundacji leczenia pomp? insulinow? do 26 roku ?ycia zwi?kszaj? potencjaln? liczb? pacjentów mog?cych leczy? si? t? metod?. Pacjenci si? ciesz? a lekarze przypominaj?, ze pompa nie jest dla wszystkich. Terapia pompowa to pewien sposób umowy miedzy pacjentem - lekarzem prowadzacym a NFZ i nale?y z tej umowy sie wywi?zywa?. Je?li nie udaje si? uzyska? odpowiedniego wyrównania - np. hbA1c < 8 - nie mo?na, zdaniem diabetologów i NFZ, uzyska? kwalifikacji do leczenia pomp?, a nawet mo?na odmówi? wypisania zlecenia na osprz?t.


KOMENTARZ PROF. EWY OTTO-BUCZKOWSKIEJ:

Zamieszczona poni?ej korespondencja pomi?dzy Pani? Profesor Przemys?awa Jarosz-Chobot a Panem Prezesem NFZ Doktorem Jackiem Paszkiewiczem dotyczy wa?nego problemu refundacji kosztów zwi?zanych z terapi? pompow?. Terapia pompowa w swoim za?o?eniu ma s?u?y? poprawie metabolicznej kontroli cukrzycy oraz poprawie komfortu ?ycia pacjentów. Jej stosowanie zwi?zane jest z wysokimi kosztami st?d te? konieczna jest staranna kontrola racjonalno?ci wydatkowania tych pieni?dzy.

Lekarz prowadz?cy chorego przy podejmowaniu decyzji o przydziale pompy, a tak?e osprz?tu, zobowi?zany jest do bardzo starannej analizy dotychczasowego zaanga?owania pacjenta/opiekunów w proces leczenia (staranno?ci w prowadzeniu samokontroli, regularno?ci wizyt w poradni specjalistycznej, realizacji zalece? dotycz?cych diety itd.), zarówno pod k?tem interesów pacjenta jak i racjonalno?ci ponoszonych przez NFZ, a tym samym przez nas wszystkich, kosztów tego leczenia.

Ogólnie przyj?tym wyznacznikiem prawid?owo?ci kontroli jest poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c. St?d te? przyj?to, ?e jej warto?ci winny si? mie?ci? poni?ej 8,0%, warto?ci ≥ 8,0 % dyskwalifikuj? pacjenta do takiej kuracji na koszt NFZ.

Takie stanowisko wydaje si? s?uszne, nie ma bowiem ?adnego racjonalnego uzasadnienia dla ponoszenia przez spo?ecze?stwo zwi?kszonych kosztów na rzecz pacjenta, który nie wykorzystuje tych wi?kszych mo?liwo?ci poprawy leczenia. Niedostateczn? kontrol? metaboliczn?, która mo?e by? wystarczaj?ca dla unikni?cia ostrych powik?a? cukrzycy (ci??kiej hipoglikemii czy kwasicy ketonowej), ale nie jest wystarczaj?ca dla prewencji, prowadz?cych do kalectwa, powik?a? przewlek?ych (pami?? hiperglikemiczna), osi?ga? mo?na znacznie mniej kosztown? tradycyjn? metod? insulinoterapii.

Wa?ne jest równie?, aby tak? analiz? racjonalno?ci ponoszenia tych zwi?kszonych kosztów leczenia lekarz prowadz?cy ocenia? tak?e w dalszym przebiegu leczenia. Je?li oka?e si?, ?e pacjent pogorszy? swoj? kontrol? s?usznym wydaje si? wstrzymanie refundacji osprz?tu. Takie wstrzymanie mo?e by? czasowe lub sta?e, zale?nie od postawy pacjenta.

Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,725 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!