04 December 2021 03:25
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PROGRAMOWANIE KOMÓREK SPOSOBEM NA CURKZYC?
Jak donosi "Rzeczpospolita" publikuj?c wyniki bada? ameryka?skich naukowców, komórki pobrane od ludzi mo?na zmieni? w tkank? produkuj?c? insulin?. Je?eli testy si? powiod?, b?dzie to rewolucja w terapii diabetyków.

Mechanizm przeprogramowania komórek jest prosty i stosunkowo ma?o ryzykowny – zapewniaj? specjali?ci z Centrum Medycznego Uniwersytetu Georgetown. Zespo?owi dr. Iana Gallicano uda?o si? przekszta?ci? w komórki produkuj?ce insulin? tkank? pobran? z j?der m??czyzn. Takie komórki podj??y prac? i skutecznie obni?y?y poziom cukru w organizmach laboratoryjnych zwierz?t – poinformowali naukowcy podczas zjazdu Ameryka?skiego Towarzystwa Biologii Komórkowej w Filadelfii.

Dzi? pacjentów z cukrzyc? typu 1 leczy si? przede wszystkim insulin?. Chorzy musz? do ko?ca ?ycia otrzymywa? zastrzyki. Rzadziej wykonuje si? transplantacje trzustki lub samych komórek beta wysp trzustkowych. Poniewa? wykorzystuje si? tkanki pochodz?ce od innego cz?owieka, zawsze istnieje ryzyko odrzucenia przeszczepu. Metoda opracowana przez dr. Gallicano jest pozbawiona tej wady – tkanka pochodzi od tej samej osoby, której pó?niej si? j? wszczepia.

Test na myszach

Naukowcy podkre?laj?, ?e ta forma terapii jest jeszcze w fazie eksperymentów. Dlatego w roli pacjentów wyst?pi?y zwierz?ta. Ameryka?ski zespó? skorzysta? z tkanki pobranej z j?der nie?yj?cych m??czyzn. Poszukiwano komórek macierzystych plemników (tzw. spermatogonia). Jak wyja?niaj? badacze, takie komórki maj? wszystkie geny potrzebne do powstania zarodkowych komórek macierzystych. Nie trzeba zatem stosowa? ?adnych trików (jak sztuczne manipulacje genetyczne), aby wykorzysta? ca?y ich potencja?.

– Kiedy wyj?li?my je z ich miejsca w j?drach, troch? si? rozregulowa?y, ale po kilku tygodniach sta?y si? uniwersalne – wyja?nia dr Gallicano. – To prawdziwe pluripotentne komórki macierzyste.

To istotna ró?nica w porównaniu z technik? „cofania” doros?ych komórek do formy komórek macierzystych (tzw. indukowane pluripotentne komórki macierzyste, IPSC). Ich wszczepienie mo?e skutkowa? powstawaniem nowotworów, nie wiadomo te?, jakie s? efekty wprowadzania zmian w genach za pomoc? wirusów.

Nie tylko m??czy?ni

– ?adnych komórek macierzystych, czy to zarodkowych, czy doros?ych, jak dot?d nie uda?o si? nak?oni? do produkcji wystarczaj?cej ilo?ci insuliny, aby wyleczy? cukrzyc?. Ale wiem, ?e badane przez nas komórki maj? potencja? i mog? zrobi? to, czego od nich ??damy – przekonuje dr Gallicano.

Najwa?niejsze jednak, ?e tkanka przerobiona na komórki beta wysepek trzustkowych rzeczywi?cie produkowa?a insulin?. Po wszczepieniu ich myszom poziom cukru wróci? do normy w ci?gu tygodnia.

Jak mia?aby wygl?da? terapia przy u?yciu takich komórek? Najpierw tkank? trzeba pobra? od pacjentów – z j?der m??czyzn z cukrzyc?. Nast?pnie komórki by?yby hodowane w laboratorium i zamieniane w komórki produkuj?ce insulin?. Taki przeszczep nie by?by odrzucany, bowiem dawca i biorca to ta sama osoba. Ta metoda nie tylko wyeliminuje konieczno?? przyjmowania regularnych zastrzyków insuliny, ale nawet leków zapobiegaj?cych odrzuceniu przeszczepu.

Amerykanie twierdz? równie?, ?e z nowej techniki skorzystaj? nie tylko m??czy?ni, ale i kobiety. Ten sam proces mo?na powtórzy?, u?ywaj?c oocytów daj?cych pocz?tek komórkom jajowym. – Chocia? badane przez nas komórki pochodz? z j?der, ca?a terapia niekoniecznie musi koncentrowa? si? tylko na panach. Te fundamentalne zasady obowi?zuj? równie? dla kobiecych odpowiedników tych komórek – podkre?lali badacze z Uniwersytetu Georgetown.

Cofanie zegara

Eksperymentalne leczenie cukrzycy typu 1 to tylko cz??? z serii bada? koncentruj?cych si? na wykorzystaniu komórek macierzystych do odtwarzania narz?dów. Najwi?kszy problem jak dot?d sprawia?o biotechnologom wyhodowanie z?o?onych trójwymiarowych konstrukcji zawieraj?cych kilka typów tkanek.

Wszystko wskazuje jednak, ?e i ten problem uda?o si? naukowcom pokona?. Internetowe wydanie magazynu „Nature” informuje o sukcesie zespo?u Jamesa Wellsa ze Szpitala Dzieci?cego Cincinnati, w którym uda?o si? stworzy? z?o?one z kilku tkanek fragmenty jelita. Takie fragmenty zawieraj? zarówno mi??nie, jak i nab?onek, a nawet komórki produkuj?ce hormony.

„Wed?ug naszej wiedzy to pierwszy udany eksperyment wytworzenia z komórek macierzystych tkanek o trójwymiarowej architekturze zbli?onej do wyst?puj?cej w jelitach” – napisa? James Wells. Jego zdaniem wytworzone w ten sposób cz??ci narz?dów b?d? mog?y by? wykorzystane w leczeniu chorób uk?adu pokarmowego oraz do laboratoryjnego testowania nowych leków.

autor: Piotr Ko?cielniak
?ród?o: www.rp.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,746 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!