04 December 2021 03:53
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
LISTA REFUNDACYJNA 30 GRUDNIA! CZY Z ANALOGAMI?
Nowa lista leków refundowanych wejdzie w ?ycie z opó?nieniem (30 grudnia) - poinformowa? we wtorek (14 grudnia) wiceminister zdrowia Marek Twardowski. To, czy znajd? si? na niej insuliny analogowe zale?y od komunikatu Europejskiej Agencji Leków (EMEA) - doda? Twardowski.

Wcze?niej MZ zapowiada?o, ?e lista leków refundowanych, na której znalaz?y si? m.in. insuliny analogowe stosowane w terapii cukrzycy, b?dzie obowi?zywa? od 16 grudnia.

Twardowski w rozmowie z PAP podkre?li?, ?e w zwi?zku z obradami EMEA m.in. w sprawie analogów insulinowych, jego obowi?zkiem by?o przesuni?cie tego terminu.

– Gdyby stanowisko EMEA dotycz?ce leku na li?cie leków refundowanych okaza?o si? w?tpliwe czy negatywne, ?le by si? sta?o, gdyby minister, chc?c przeforsowa? co? w czasie, nie by? ostro?ny i do tego dopu?ci? – powiedzia? Twardowski. – Dzia?am przede wszystkim w interesie pacjenta; je?li dostanie lek, to musi on by? po pierwsze bezpieczny, po drugie, skuteczny – doda?.

Wiceminister poinformowa?, ?e stanowisko EMEA ws. analogów insulinowych zostanie przedstawione najprawdopodobniej 17 grudnia.

Pytany, czy MZ bierze pod uwag? skre?lenie z listy leków refundowanych analogów insulinowych, powiedzia?: – Po prostu si? ws?uchuj?. Decyzji jeszcze nie podj??em, ona nale?y do mnie i moich wspó?pracowników. Wst?pne, nieoficjalne informacje mówi?, ?e nie b?dzie ?adnego dramatycznego komunikatu EMEA – zaznaczy? wiceminister.

Pytany, czego mog? dotyczy? zastrze?enia Agencji, Twardowski wspomnia? o niepokoj?cych informacjach, ?e jedna z insulin mo?e powodowa? np. wi?ksz? cz?sto?? wyst?powania raka piersi u pacjentów z du?? nadwag? i w zaawansowanym wieku.

Z kolei 14 grudnia w Polsat News Twardowski zapowiedzia?, ?e w sprawie insulin analogowych wszystko jest obecnie mo?liwe: b?d? na li?cie leków refundowanych, nie b?dzie ich na li?cie leków refundowanych, a je?li ich nie b?dzie, to okre?lonej grupie pacjentów zaproponowany zostanie program terapeutyczny.

Pod koniec pa?dziernika Twardowski poinformowa?, ?e d?ugo dzia?aj?ce insuliny analogowe znajd? si? na li?cie leków refundowanych, która mia?a wej?? w ?ycie 16 grudnia. Jak mówi? wtedy wiceminister zdrowia, ?rodki na refundacje pochodz? z oszcz?dno?ci, które powsta?y dzi?ki korzystnym negocjacjom z koncernami farmaceutycznymi.

Przeciwko decyzji resortu zdrowia protestowa?a Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Jej zdaniem insuliny analogowe powinny by? refundowane tylko w przypadku chorych, dla których s? niezb?dne z przyczyn medycznych.

Prof. Karl Horvath z Uniwersytetu Medycznego w Graz w Austrii podkre?la, ?e brakuje dowodów na wi?ksz? skuteczno?? kliniczn? insulin analogowych. Jego zdaniem badania nie wykaza?y, by stosowanie analogów by?o bardziej skuteczne od insuliny ludzkiej.

Wydatki w zwi?zku ze zmianami na li?cie refundacyjnej maj? wynie?? 450-500 mln z?.


?ród?o: PAP
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,795 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!