04 December 2021 04:23
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DIABETOLODZY DO PREMIERA
Oto tre?? listu otwartego jaki Polskie Towarzystwo Diabetologiczne przes?a?o do Premiera Donalda Tuska.


Pan
Prezes Rady Ministrów RP
Donald Tusk
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

List otwarty
Zarz?du G?ównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego
w sprawie decyzji Ministerstwa Zdrowia wstrzymuj?cej og?oszenie
aktualizacji list refundacyjnych

W dniu 14 grudnia 2010 roku Ministerstwo Zdrowia og?osi?o, ?e wbrew wcze?niejszym, kilkukrotnym zapowiedziom nie zostanie wprowadzone w ?ycie w dniu 16 grudnia br. nowe rozporz?dzenie dotycz?ce refundacji leków, w tym tak?e d?ugodzia?aj?cych analogów insuliny. Osoby chore na cukrzyc? w naszym kraju oraz ich lekarze od lat oczekuj? na popraw? dost?pu do nowoczesnych preparatów insulin, leków, których stosowanie jest w Europie od dawna uznanym standardem. Szczególnie trudnym okresem by?o ostatnie pó?tora roku, bowiem w czerwcu 2009 r. d?ugodzia?aj?ce insuliny analogowe by?y ju? umieszczone na listach refundacyjnych, a nast?pnie zosta?y z nich usuni?te w przededniu ich og?oszenia. Obecnie Polska jest jedynym krajem cz?onkowskim Unii Europejskiej, w której ta grupa leków nie jest w jakimkolwiek stopniu refundowana.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne skupiaj?ce lekarzy i naukowców opiekuj?cych si? chorymi na cukrzyc? i prowadz?cych badania naukowe nad cukrzyc? i jej powik?aniami wyra?a swój zdecydowany protest wobec praktyk Ministerstwa Zdrowia w zakresie refundacji preparatów insulin oraz g??bokie zaniepokojenie okoliczno?ciami podj?tej decyzji. ?ami?c po raz kolejny dan? naszym pacjentom obietnic? Ministerstwo powo?uje si? na w?tpliwo?ci zwi?zane z bezpiecze?stwem stosowania analogów d?ugodzia?aj?cych, zw?aszcza w zakresie ryzyka rozwoju raka piersi, cytuj?c doniesienia naukowe z ubieg?ego roku. Pragniemy z ca?? moc? podkre?li?, ?e w 2010 roku problem wp?ywu stosowania insulin analogowych na rozwój nowotworów by? bardzo intensywnie badany na ca?ym ?wiecie, ukaza?o si? wiele publikacji w renomowanych pismach naukowych i nie znaleziono przekonuj?cych danych potwierdzaj?cych kliniczny zwi?zek tego rodzaju terapii z ryzykiem rozwoju raka. Wobec tysi?cy publikowanych corocznie doniesie? naukowych nie jest niczym niezwyk?ym, ?e cz??? z nich przynosi wyniki, które nie znajduj? potem potwierdzenia w ?wietle dalszych bada? i obserwacji. Nie ma zatem obecnie jakichkolwiek przes?anek, aby merytorycznie podwa?a? bezpiecze?stwo stosowanych powszechnie na ?wiecie analogów d?ugodzia?aj?cych. Odbyte w dniach 13-16 grudnia br. zebranie Komitetu ds. Produktów Medycznych Stosowanych u Ludzi Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA) nie dyskutowa?o – wbrew zapowiedziom Ministerstwa – ?adnych aspektów dotycz?cych insulin ani innego rodzaju terapii przeciwcukrzycowej (zob. www.ema.europa.eu).

Dla ?rodowiska diabetologów jest oczywiste, ?e o losie refundacji insulin analogowych w naszym kraju nie decyduj? wy??cznie wzgl?dy merytoryczne, naukowe czy kliniczne, ale w znacznym stopniu tak?e biznesowe. Dowodem na bezpo?rednie, cho? starannie skrywane przed opini? publiczn?, zaanga?owanie krajowych producentów insulin ludzkich, w kampani? przeciwko analogom by?a zorganizowana 22 listopada br. przez Polsk? Konfederacj? Pracodawców Prywatnych Lewiatan konferencja prasowa. Jej przedmiotem by? atak na t? grup? leków i kwestionowanie jej znaczenia w codziennej praktyce diabetologicznej. W trakcie tego spotkania, nag?o?nionego medialnie, nie wzbraniano si? przed manipulacj? faktami, wykorzystuj?c niewiedz? medyczn? uczestników spotkania i odbiorców informacji prasowych. Jest rzecz? zdumiewaj?c?, ?e do dyskusji o szczegó?owych aspektach leczenia chorych na cukrzyc? w naszym kraju nie zaproszono reprezentantów polskiej medycyny, którzy wyja?niliby jakie korzy?ci ze stosowania insulin analogowych – powszechnie dost?pnych w ca?ym cywilizowanym ?wiecie – odnosz? poszczególni pacjenci (zob. Rzeczpospolita, 22.11.2010).

Obecn? decyzj? wstrzymuj?c? refundacj? Ministerstwo Zdrowia t?umaczy trosk? o bezpiecze?stwo chorych. Logiczn? konsekwencj? takiego sposobu rozumowania powinien by? ca?kowity zakaz stosowania insulin analogowych i ich wycofanie z oficjalnego lekospisu. Nale?y w tym miejscu podkre?li?, ?e niemal wszyscy chorzy na cukrzyc? typu 1, równie? i dzieci, leczeni s? od lat jedynie insulinami analogowymi, kupowanymi za pe?n? odp?atno?ci? preparatami d?ugodzia?aj?cymi. Wynika to z faktu, ?e w licznych sytuacjach klinicznych zapewniaj? one skuteczniejsz? terapi? cukrzycy i wi?kszy komfort ?ycia i bezpiecze?stwo chorych w porównaniu do klasycznych insulin ludzkich. Oczywi?cie tak leczeni s? pacjenci, których sta? na zakup insulin analogowych.

Wydarzenia ostatnich dni to niestety kolejna ods?ona pozbawionej skrupu?ów walki, w której interesy konkretnych firm i ich wp?ywowych, posiadaj?cych szerokie koneksje polityczne, w?a?cicieli przedk?ada si? ponad zdrowie i dobro chorych na cukrzyc?. Mo?na ubolewa?, ?e niektóre media sta?y si? stron? w tocz?cej si? dyskusji, nie wahaj?c si? przed manipulacj? faktami i wypowiedziami. Szczególnie bolesny jest fakt, ?e jedn? z ofiar takiego podej?cia sta? si? Krajowy Konsultant ds. Diabetologii, cz?owiek o wielkim autorytecie i nieposzlakowanej opinii zawodowej. Warto pami?ta?, ?e wspó?praca z firmami farmaceutycznymi w zakresie szkolenia podyplomowego lub programów naukowych jest w ?rodowisku akademickim na ca?ym ?wiecie zjawiskiem powszechnym, a ka?dy stosowany lek poddawany jest badaniom klinicznym, w którym uczestnicz? uczeni z ca?ego ?wiata. I tak, wszyscy specjali?ci i naukowcy zabieraj?cy g?os w sprawie insulin, w tym i analogowych, prowadz? i prowadzili badania nad ich bezpiecze?stwem i skuteczno?ci? ich stosowania we wspó?pracy z ró?nymi producentami tych preparatów.

Reprezentuj?c ca?e ?rodowisko diabetologiczne, zarówno chorych, jak i lekarzy oraz piel?gniarki jeste?my do g??bi oburzeni przebiegiem wydarze?. W naszej opinii najwa?niejszy nawet interes krajowego przemys?u nie powinien by? przek?adany nad dobro ludzi przewlekle chorych, cz?sto bezradnych w walce ze swoj? chorob?. Ostatnie wydarzenia obna?aj? mechanizmy funkcjonowania w naszym kraju administracji i bezsilno?? obywateli wobec niej.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne z ca?? moc? protestuje przeciwko zaistnia?ej sytuacji i b?dzie stara? si? jej przeciwdzia?a? w ramach przewidzianych prawem metod.Zarz?d G?ówny
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Prof. dr hab.n.med W?adys?aw Grzeszczak – prezes
Dr hab.n.med Leszek Czupryniak – wice prezes
Prof. dr hab.n.med Janusz Gumprecht – sekretarz
Prof. dr hab.n.med Przemys?awa Jarosz-Chobot – skarbnik
Prof. dr hab.n.med Waldemar Karnafel
Prof. dr hab.n.med Lilianna Majkowska
Prof. dr hab.n.med Maciej Ma?ecki
Prof. dr hab.n.med Jacek Sieradzki
Prof. dr hab.n.med Krzysztof Strojek
Prof. dr hab.n.med Malgorzata Szelachowska
Prof. dr hab.n.med Ewa Wewnder-O?egowska
Prof. dr hab.n.med Bogna Wierusz- Wysocka
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,854 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!