01 December 2021 17:04
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PRZESZCZEP TRZUSTKI W WARSZAWIE
Pierwszy w Polsce tzw. wyprzedzaj?cy przeszczep trzustki w warszawskim szpitalu. M?oda kobieta dosta?a nowy narz?d zanim cukrzyca zniszczy?a jej organizm. Pani Ma?gorzata Rudnik zacz??a nowe ?ycie z now? trzustk?. Podda?a si? temu przeszczepowi, bo cukrzyca, z któr? zmaga si? od wielu lat, zacz??a jej ju? niszczy? nerki i oczy. - Dwudziestego drugiego pa?dziernika sta?o si? to, ?e mia?am przeszczep i zosta?am wyleczona z cukrzycy – mówi szcz??liwa pacjentka.

Trzustka na 30 lat

A dok?adniej, rozwój cukrzycy zosta? zahamowany, a nowa trzustka od zmar?ego dawcy ju? zacz??a produkowa? insulin?. - Jak d?ugo b?dzie pracowa? w organizmie? Dzisiaj nie jeste?my w stanie tego oceni?, mam nadziej?, ?e jak najd?u?ej. Najd?u?sze prze?ycie trzustki to trzydzie?ci lat – mówi dr Micha? Wszo?a z kliniki chirurgii ogólnej i transplantacyjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zahamowanie rozwoju cukrzycy nie odby?o si? za darmo: pacjentka do ko?ca ?ycia b?dzie musia?a przyjmowa? leki zapobiegaj?ce odrzutowi przeszczepu. To pierwszy taki zabieg w Polsce i pierwsza tego typu próba walki z cukrzyc?. - ?rodowiska diabetologów nie by?y przekonane do tego sposobu leczenia cukrzycy. By? mo?e nie by? spopularyzowany, co jest win? po naszej stronie – przyznaje prof. Artur Kwiatkowski z tego samego oddzia?u WUM.

Pionierski przeszczep

Do tej pory lekarze w Polsce wykonywali tylko ??czne i tylko ratuj?ce ?ycie przeszczepy nerek i trzustki. Zabiegom byli poddawani pacjenci, którym cukrzyca ju? bardzo mocno zniszczy?a organizm, dlatego te? i efekty tego typu transplantacji u tak ci??ko chorych pacjentów nie by?y najlepsze.

Transplantolodzy wyprzedzili chorob? pani Ma?gorzaty i w przysz?o?ci nie b?d? jej musieli przeszczepia? nerek. Pacjentka juz wróci?a do pracy, liczy te? na to, ?e z czasem d?uga lista leków, jakie teraz musi przyjmowa?, skróci si? do minimum.

Na zabieg teraz czekaj? kolejni pacjenci.

?ród?o: TVN24.PL
zobacz materia?: Pierwszy taki przeszczep w PolsceProf. Krzysztof Strojek, konsultant krajowy z zakresu diabetologii. wypowied? dla portalu rynekzdrowia.pl

– Operacje przeszczepu trzustki by?y przeprowadzane do tej pory w Polsce zazwyczaj jako przeszczep równoleg?y w przypadku chorych z niewydolno?ci? nerek. Przeszczepów samej trzustki nie wykonywano z tego wzgl?du, ?e taka operacja jest obarczona sporym ryzykiem. Wi??e si? z du?ym ryzykiem zapalenia trzustki, a wytwarza ona nie tylko insulin? i inne hormony, ale tak?e enzymy trawienne. Bardzo cz?sto powik?aniem by? ostry stan zapalny. Je?li udawa?o si? w ramach jednej operacji dokona? przeszczepu obydwu narz?dów – nerek oraz trzustki – to ryzyko takiego zabiegu by?o do przyj?cia. Wykonuje si? natomiast tak?e przeszczepy nie tyle ca?ych trzustek, co wysp trzustkowych, co jest mniej obci??aj?ce dla pacjenta.

Jak stwierdza w wypowiedzi dla portalu rynekzdrowia.pl profesor Wojciech Rowi?ski, krajowy konsultant transplantologii klinicznej, z trzech rodzajów przeszczepu trzustki: trzustka przed nerk?, trzustka razem z nerk? i trzustka po nerce, najlepsze wyniki przynosi przeszczep trzustki razem z nerk?. Sam przeszczep trzustki przeprowadza si? u osób, u których nie wyst?puje jeszcze niewydolno?? nerek. Takie zabiegi wykonywane s? na ?wiecie, a obecnie tak?e w kraju.

– S?dz?, ?e tego typu operacje b?dzie si? stosowa?o powszechniej. Jednak trzeba wzi?? pod uwag?, ?e trzustek do przeszczepu jest ma?o: wielu chorych czeka zarówno na trzustk?, jak i na nerki. Decyzje w tym wzgl?dzie wymagaj? pewnego algorytmu i uczciwo?ci. Z pewno?ci? b?dzie to rozwa?ane przez Krajow? Rad? Transplantacyjn? i Poltransplant – stwierdza profesor Rowi?ski.

– Wykonuje si? tak?e przeszczepy wysp trzustkowych i je?li porównamy wyniki z przeszczepami trzustki z nerk?, to tych ostatnich robi si? pi?ciokrotnie wi?cej i daj? one lepsze wyniki. Jednak je?li si? uda, to przeszczep wysp trzustkowych jest czym? wspania?ym, du?o lepszym ni? przeszczep ca?ego narz?du i bardzo powa?na operacja – dodaje profesor Rowi?ski

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,175 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!