29 November 2021 20:08
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PRZESZCZEPY W LECZENIU CUKRZYCY - PRZESZCZEPY TRZUSTKI
Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Przeszczepy w leczeniu cukrzycy
Cz??? I. Przeszczepy trzustki


W ostatnich dniach ?rodowisko chorych na cukrzyc? poruszy?a wiadomo?? o dokonanym w klinice w Warszawie u chorej na cukrzyc? przeszczepie trzustki . Zagadnieniu przeszczepów trzustki, wysp trzustkowych, a tak?e komórek macierzystych po?wi?ci?am na tych ?amach w ostatnich latach kilka wypowiedzi (rok 2008, 2009, 2010). W zwi?zku z ostatnim doniesieniem chc? wróci? do tego tematu.

Przeszczepy trzustki wykonywane s? od kilkudziesi?ciu lat. Pierwszy przeszczep trzustki na ?wiecie zosta? przeprowadzony w 1966 w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy udany przeszczep trzustki w Polsce wykona? profesor Jacek Szmidt wraz z zespo?em w roku 1988 w Warszawie. Najcz?stszym wskazaniem do transplantacji trzustki jest cukrzyca typu 1 powik?ana schy?kow? niewydolno?ci? nerek na tle nefropatii cukrzycowej. Zwykle dokonuje si? wówczas równoczesnego przeszczepienia trzustki i nerki pobranych ze zw?ok tego samego dawcy. Metoda ta jest zwi?zana z wieloma trudno?ciami, stosowana jest wi?c tylko przy specjalnych wskazaniach. Alternatyw? jest metoda przeszczepienia izolowanych wysp trzustki lub komórek β. Ta metoda równie?, z ró?nych powodów, stosowana jest w ograniczonym zakresie.

Przeszczep trzustki jest zabiegiem obarczona sporym ryzykiem. Trzustka wytwarza bowiem nie tylko insulin? ale i inne hormony, a tak?e enzymy trawienne. W czasie zabiegu operacyjnego ?atwo wi?c mo?e doj?? do martwicy tkanek na skutek uwolnienia si? tych enzymów.

Innym problemem jest fakt, ze cukrzyca typu 1 o pod?o?u autoimmunologicznym charakteryzuje si? obecno?ci? autoprzeciwcia? skierowanych przeciwko komórkom β. Przeciwcia?a te mog? niszczy? tak?e komórki β przeszczepionej trzustki. Przeszczepiona trzustka, tak jak ka?dy narz?d przeszczepiony, jest dla organizmu biorcy „cia?em obcym”, aby uchroni? j? przed odrzuceniem konieczne jest stosowanie bardzo agresywnej terapii blokuj?cej procesy immunologiczne (immunosupresji). Immunosupresja os?abia wprawdzie zagro?enie odrzucenia przeszczepu, ale równocze?nie os?abia zdolno?? organizmu do walki np. z infekcjami. Je?li wi?c decyzja o przeszczepie dotyczy chorego z niewydolno?ci? nerek to jest to wybór „mniejszego z?a”. Post?puj?ca niewydolno?? nerek prowadzi do nieuchronnej ?mierci i to w pe?ni usprawiedliwia podejmowanie takiego ryzyka.

W omawianym przypadku zastosowania przeszczepu nie wiemy jakie by?y powody dla których podj?to to ryzyko. Zasadnicz? niewiadom? jest to czy pacjentka ma istotnie cukrzyc? typu 1 czy te? nie jaki? inny typ cukrzycy np. któr?? z postaci cukrzyc monogenowych. (MODY?). W tego typu cukrzycy nie mamy do czynienia z wytwarzaniem autoprzeciwcia? i autodestrukcj? komórek β. Mechanizmy patogenetyczne tych postaci cukrzyc s? inne, st?d te? odpada jeden z powa?nych czynników mog?cych przes?dzi? o niepowodzeniu transplantacji.

W ka?dym razie na zako?czenie pragn? stwierdzi?, ?e: „przeszczepy trzustki to nie jest to na co powinni liczy? chorzy na cukrzyc? typu 1!!!”. Nie ma wystarczaj?cej liczby dawców, zabieg operacyjny obarczony jest stosunkowo du?ym ryzykiem, a po przeszczepie konieczne jest sta?e stosowanie bardzo agresywnej immunosupresji.

Wybrane pozycje pi?miennictwa:

Felts PW. Pancreas transplantation and the artificial pancreas: status of current experimental approaches. South Med J. 1973;66:66-73.

Matas AJ, Sutherland DE, Najarian JS. Current status of islet and pancreas transplantation in diabetes. Diabetes. 1976;25:785-795.

Van Schilfgaarde R. Organ transplantation in diabetics. Synopsis of the 1983 symposium. Neth J Med. 1985;28(6):246-253.

Schulak JA, Mayes JT. Pancreas transplantation for the treatment of diabetes. Perspect Pediatr Pathol. 1991;14:94-121.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,810 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!