29 November 2021 09:55
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PROGRAM TERAPEUTYCZNY? CO TO JEST?
D?ugo dzia?aj?ce analogi insulinowe nie znalaz?y si? na li?cie leków refundowanych; b?d? one bezp?atne dzi?ki wpisaniu ich w program terapeutyczny, którego projekt ma by? gotowy do ko?ca roku i zacz?? obowi?zywa? w pierwszym kwartale 2011 - poinformowa?o Ministerstwo Zdrowia.

Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego dr hab. med. Leszek Czupryniak podkre?li? w rozmowie z PAP, ?e wpisanie, zgodnie z wcze?niejszymi zapowiedzi MZ, d?ugo dzia?aj?cych analogów insulinowych na list? leków refundowanych gwarantowa?y wi?ksz? ich dost?pno??. "Dobrze jednak, ?e w ogóle jaki? krok wykonano" - zaznaczy?.

Czupryniak powiedzia?, ?e chorym od lat obiecywano refundacj? d?ugo dzia?aj?cych insulin, ale "obietnice te by?y parokrotnie ?amane". Wiceprezes ma w?tpliwo?ci, czy program terapeutyczny w przypadku insulin analogowych b?dzie skuteczny. "Program terapeutyczny oznacza, ?e leki s? dystrybuowane przez jedn? lub dwie apteki w mie?cie, ?e lek jest dost?pny na zlecenie lekarzy pracuj?cych w wybranych placówkach specjalistycznych" - powiedzia?. "Do tego nale?y stworzy? rejestry pacjentów, ca?? logistyk?, program komputerowy itp. To ogromna biurokracja. My?l?, ?e b?d? o?rodki diabetologiczne, które nie b?d? chcia?y wzi?? udzia?u w programie, bo nie b?d? mia?y mo?liwo?ci obs?ugi takiego programu terapeutycznego" - zaznaczy?.

"Zazwyczaj programy terapeutyczne dotycz? niewielkiej grupy pacjentów, zwykle nie wi?cej ni? kilku tysi?cy. W przypadku cukrzycy liczba chorych, u których zastosowanie insulin analogowych jest wskazane, to kilkadziesi?t tysi?cy. W dodatku program terapeutyczny - o czym nas poinformowa?o MZ - b?dzie du?o bardziej kosztowny ni? wcze?niej planowana refundacja insulin analogowych - i to brak pieni?dzy mo?e stan?? na przeszkodzie udanej realizacji ca?ego programu".

Podkre?li? tak?e, ?e program terapeutyczny dotyczy terapii niestandardowej, natomiast stosowanie analogów insulinowych u osób chorych na cukrzyc?, zw?aszcza cukrzyc? typu pierwszego, jest terapi? standardow?. "Te insuliny s? od 10 lat stosowane na ?wiecie" - doda?. Czupryniak zaznaczy?, ?e "diabetologia ?wiatowa nie ma w?tpliwo?ci, ?e s? to bezpieczne insuliny. S? szeroko stosowane w Europie i w USA, a we wszystkich krajach Unii Europejskiej - poza Polsk? - s? w mniejszym lub wi?kszym stopniu refundowane" - zaznaczy?.

Doda?, ?e w opinii wielu diabetologów oraz pacjentów dzia?ania MZ ws. d?ugo dzia?aj?cych analogów insulinowych s? podyktowane lobbingiem krajowego producenta insulin ludzkich. "Niemniej Polskie Towarzystwo Diabetologiczne - podkre?li? Czupryniak - w miar? swoich mo?liwo?ci oczywi?cie w??czy si? w przygotowanie i realizacj? programu".

Uczestnicz?cy w takim programie pacjent leki otrzymuje bezp?atnie. Program powinien zacz?? obowi?zywa? w pierwszym kwartale 2011 r.

Lista leków refundowanych mia?a pocz?tkowo wej?? w ?ycie 16 grudnia. Ministerstwo Zdrowia podj??o jednak decyzj? o przesuni?ciu tego terminu na 30 grudnia w zwi?zku z trwaj?cymi w dniach 13-16 grudnia obradami Europejskiej Agencji Leków (EMA), które mia?a wypowiedzie? si? ponownie na temat bezpiecze?stwa stosowania d?ugodzia?aj?cych analogów insulin. Ostatecznie Agencja tym razem nie zaj??a stanowiska w tej sprawie.

Lista leków refundowanych bez insulin d?ugo dzia?aj?cych i z jedn? now? insulin? szybko dzia?aj?c? wejdzie w ?ycie 30 grudnia.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,443 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!