04 December 2021 03:14
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
POLACY NIE ZNAJ? STANU SWOJEGO ZDROWIA
80 proc. badanych w Narodowym Te?cie Zdrowia Polaków nie wie, jaki ma poziom cholesterolu we krwi, 70 proc. nie zna poziomu glukozy we krwi; natomiast 66 proc. uwa?a si? za osoby zdrowe

Z testu, w którym wzi?li udzia? internauci, wynika tak?e, ?e prawie 40 proc. badanych nie zna wysoko?ci swego ci?nienia t?tniczego. Z kolei prawid?ow? mas? cia?a ma jedynie 46 proc. uczestników testu, 24 proc. stale pali papierosy, a 44 proc. ankietowanych mo?e mie? rodzinne predyspozycje do chorób przewlek?ych - wynika z ankiety.

"?wiadomo?? ludzi dotycz?ca swojego stanu zdrowia i konieczno?ci bada? profilaktycznych jest niedostateczna" - oceni? wynik bada? prof. Zbigniew Gaciong z Katedry i Kliniki Chorób Wewn?trznych, Nadci?nienia T?tniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dzi?ki badaniu st??enia glukozy we krwi mo?na wykry? cukrzyc? lub stan przedcukrzycowy. U po?owy chorych cukrzyca przebiega bezobjawowo. U osób powy?ej 45. roku ?ycia zalecane jest rutynowe badanie co najmniej co trzy lata. Wcze?niejsze badania glukozy powinny wykonywa? osoby z nadwag?, oty?e, z nadci?nieniem t?tniczym, z hipertrójglicerydemi?, choruj?ce na choroby uk?adu sercowo-naczyniowego, kobiety z zespo?em policystycznych jajników lub które urodzi?y dziecko wa??ce ponad 4 kg, a tak?e osoby, których bliscy choruj? na cukrzyc?.

Ci?nienie t?tnicze ka?da doros?a osoba powinna zmierzy? co najmniej raz w roku oraz przy ka?dej wizycie u lekarza. Nadci?nienie t?tnicze zwi?ksza ryzyko udaru mózgu, choroby wie?cowej, niewydolno?ci serca i nerek.

Ankieta zamieszczona na stronie www.medonet.pl sk?ada si? z 20 pyta?. Po jej wype?nieniu, program okre?la czynniki ryzyka chorób a tak?e "wypisuje recept?", która zawiera konkretne zalecenia zdrowotne dla danej osoby. Program by? przygotowany przez lekarzy specjalistów.

Opracowano ponad 120 tys. kwestionariuszy wype?nionych od 25 pa?dziernika do 6 grudnia 2010 r. przez osoby powy?ej 18. roku ?ycia. Badani nie stanowili grupy reprezentatywnej. Dwie trzecie ankietowanych stanowi?y kobiety; 51 proc. osoby w wieku 18-39 lat; 19 proc. osoby w wieku 40-49 lat; 27 proc. osoby w wieku 50-64 lata; respondenci w wieku podesz?ym stanowili niewielki odsetek ankietowanych.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,728 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!