01 December 2021 17:43
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
KOMÓRKI Z J?DER POMOG? CUKRZYKOM?
Naukowcom ze Stanów Zjednoczonych uda?o si? komórki z ludzkich j?der przekszta?ci? w komórki trzustki produkuj?ce insulin?. Po przeszczepieniu ich myszom chorym na cukrzyc? przez tydzie? zwierz?tom nie trzeba by?o podawa? insuliny.

Jak podaje serwis EurekAlert zdaniem autorów bada?, rodzi to nadziej?, ?e u panów z cukrzyc? b?dzie mo?na w przysz?o?ci odtwarza? zniszczone przez chorob? wysepki trzustki z komórek macierzystych plemników, pobranych z ich w?asnych j?der.

Potencja? tej metody nie ogranicza si? jednak tylko do m??czyzn, ?e?skie komórki rozrodcze mo?na b?dzie prawdopodobnie wykorzysta? w tym samym celu – uwa?aj? badacze.

Naukowcy z Centrum Medycznego Uniwersytetu Georgetown w Waszyngtonie zaprezentowali wyniki swoich prac na 50. dorocznym spotkaniu Ameryka?skiego Towarzystwa Biologii Komórkowej, które odbywa si? w Filadelfii. Efektem bada? prowadzonych pod kierunkiem dr. G. Iana Gallicano mo?e by? opracowanie metody, która uwolni?aby chorych na cukrzyc? od konieczno?ci codziennego dawkowania insuliny.

Naukowcy od wielu lat poszukuj? tej metody terapeutycznej. Zespó? dr. G. Iana Gallicano wykorzysta? w tym celu obecne w organizmie doros?ego m??czyzny komórki o du?ym potencjale rozwojowym – macierzyste komórki plemników (a dok?adnie: komórki macierzyste linii spermatogoniów – SSC). Pobrano je z j?der zmar?ego pacjenta.
Komórki te mog? przekszta?ci? si? w pluripotencjalne komórki macierzyste bez konieczno?ci wprowadzania do nich dodatkowych genów. Z 1 grama tkanki pobranej z j?der zmar?ego naukowcom uda?o si? uzyska? oko?o 1 mln takich komórek macierzystych . Z nich wyhodowali nast?pnie komórki produkuj?ce insulin? i maj?ce wiele innych biologicznych cech typowych dla komórek beta trzustki.

Komórki te przeszczepiono pod skór? na plecach myszom cierpi?cym na odpowiednik cukrzycy typu I u ludzi, a zarazem pozbawionym komórek odporno?ci, które mog?yby odrzuci? przeszczep. Przez ca?y tydzie? produkowa?y one tyle insuliny, ?e st??enie glukozy we krwi gryzoni utrzymywa?o si? na prawid?owym poziomie. To oznacza, ?e komórki macierzyste ze spermatogoniów mog?yby by? w przysz?o?ci wykorzystane w terapii cukrzycy u ludzi – uwa?a dr Gallicano.

Jak podkre?la badacz, metoda ta pozwoli?aby unikn?? ryzyka odrzucenia przeszczepu przez organizm pacjenta, gdy? komórki produkuj?ce insulin? wywodzi?yby si? z jego w?asnych komórek i nie by?yby rozpoznawane przez uk?ad odporno?ci jako obce.

?ród?o: PAP/rynekzdrowia.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,239 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!