23 June 2021 15:58
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMY







JAK DO NAS TRAFI??
zumi
CUKRY W LEKACH - U?ATWIENIA DLA DIABETYKÓW I RODZICÓW
Kolejny sukces!!! Urz?d Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych odpowiedzialny za informacje jakie znajduj? si? na ulotkach do??czanych do leków wprowadzi zapis o zawarto?ci cukru w dawce leku. Decyzja ta zosta?a podj?ta dzi?ki interwencji Dr Kornelii Szendzielosz-Honisz, rodzica dziecka chorego na cukrzyc?, podopiecznej Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Wed?ug dotyczasowych zapisy w ulotce leku, dotycz?ce ostrze?enia dla pacjentów z cukrzyc? lub ich opiekunów, obowi?zuj?, je?li zawarto?? substancji wp?ywaj?cej na st??enie glukozy w jednostce dawkowania jest wi?ksza ni? 5 g.

Cz?sto jednak pacjenci z cukrzyc?, a szczególno?ci dzieci mog? przyjmuj? kilka dawek ró?nych leków w postaci tabletek czy zawiesiny. Wówczas zsumowana zawarto?? glukozy czy innych cukrów zdecydowanie si? zwi?ksza i ma wp?yw na wyrównanie glikemii.

Po interwencji Dr Kornelii Szendzielosz-Honisz, konieczno?? zmiany zapisów potwierdzi? Urz?d Rejestracji Leków i po uzgodnieniach zaproponowa? umieszczenie nast?puj?cego zapisu:

"Lek zawiera x g glukozy, fruktozy, maltozy, laktozy, sacharozy itp w jednostce dawkowania (np. tabletce, miarce)."

Ponadto umieszczenie tej informacji b?dzie uniezale?nione od jakiejkolwiek granicznej zawarto?ci cukru (obecnie 5 g).

Jednocze?nie na tej podstawie zostanie skierowany do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Leków wniosek o zapis, podobnej tre?ci, który b?dzie obowi?zywa? tak?e w prawie europejskim.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? b?dzie monitorowa?o realizacj? tej zapowiedzi.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,976,481 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!