29 November 2021 11:28
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CUKRY W LEKACH - U?ATWIENIA DLA DIABETYKÓW I RODZICÓW
Kolejny sukces!!! Urz?d Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych odpowiedzialny za informacje jakie znajduj? si? na ulotkach do??czanych do leków wprowadzi zapis o zawarto?ci cukru w dawce leku. Decyzja ta zosta?a podj?ta dzi?ki interwencji Dr Kornelii Szendzielosz-Honisz, rodzica dziecka chorego na cukrzyc?, podopiecznej Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Wed?ug dotyczasowych zapisy w ulotce leku, dotycz?ce ostrze?enia dla pacjentów z cukrzyc? lub ich opiekunów, obowi?zuj?, je?li zawarto?? substancji wp?ywaj?cej na st??enie glukozy w jednostce dawkowania jest wi?ksza ni? 5 g.

Cz?sto jednak pacjenci z cukrzyc?, a szczególno?ci dzieci mog? przyjmuj? kilka dawek ró?nych leków w postaci tabletek czy zawiesiny. Wówczas zsumowana zawarto?? glukozy czy innych cukrów zdecydowanie si? zwi?ksza i ma wp?yw na wyrównanie glikemii.

Po interwencji Dr Kornelii Szendzielosz-Honisz, konieczno?? zmiany zapisów potwierdzi? Urz?d Rejestracji Leków i po uzgodnieniach zaproponowa? umieszczenie nast?puj?cego zapisu:

"Lek zawiera x g glukozy, fruktozy, maltozy, laktozy, sacharozy itp w jednostce dawkowania (np. tabletce, miarce)."

Ponadto umieszczenie tej informacji b?dzie uniezale?nione od jakiejkolwiek granicznej zawarto?ci cukru (obecnie 5 g).

Jednocze?nie na tej podstawie zostanie skierowany do Komisji Europejskiej i Europejskiej Agencji Leków wniosek o zapis, podobnej tre?ci, który b?dzie obowi?zywa? tak?e w prawie europejskim.

Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? b?dzie monitorowa?o realizacj? tej zapowiedzi.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,624 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!