29 November 2021 10:15
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
AKCJA PRZYNIOS?A EFEKT - MEN ZAJ??O STANOWISKO!
Po akcji wysy?ania listów do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka przez rodziców „cukiereczków” w sprawie sytuacji dzieci chorych na cukrzyc? w przedszkolach i szko?ach a tak?e wnioskach skierowanych do Pani Minister Katarzyny Hall przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? – zobacz - otrzymali?my odpowied? na stawiane kwestie.

W nades?anym pi?mie Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawi?o obowi?zki dyrektora placówki o?wiatowej w przypadku trafienia do przedszkola lub szko?y dziecka przewlekle chorego, w tym dziecka z cukrzyc?. Zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i stanowiskiem MEN dyrektor ma szereg obowi?zków w stosunku do dzieci przewlekle chorych. Jak pokazuje codzienno?? cz?sto z wygody o nich zapomina.

Najwa?niejsze punkty stanowiska Ministerstwa Edukacji Narodowej to:

- Dyrektor placówki o?wiatowej nie mo?e odmówi? przyj?cia dziecka. Ma obowi?zek zapewni? mu odpowiednie warunki podczas pobytu w przedszkolu, szkole czy innej placówce.

- Dyrektor placówki o?wiatowej jest zobowi?zany przygotowa? kadr? pedagogiczn? i innych pracowników do pracy z dzieckiem przewlekle chorym oraz sta?ego udzielania pomocy i wsparcia tak, aby zapewni? mu optymalne warunki pobytu

- Je?li w?ród uczniów jest dziecko przewlekle chore powinno?ci? dyrektora szko?y, przedszkola oraz placówki jest:

a) pozyskanie od rodziców ucznia szczegó?owych informacji na temat jego choroby oraz wynikaj?cych z niej ogranicze? w funkcjonowaniu

b) zobowi?zanie nauczycieli do pozyskania wiedzy na temat choroby ucznia

c) zorganizowanie szkolenia kadry pedagogicznej i pozosta?ych pracowników przedszkola, szko?y i placówki w zakresie post?powania z chorym dzieckiem. Dyrektor placówki dysponuje ?rodkami na zorganizowanie takiego szkolenia z puli przeznaczonej na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

d) opracowanie procedur post?powania w stosunku do ka?dego chorego ucznia w porozumieniu z piel?gniark? szkoln? lub lekarzem, wspólnie z pracownikami przedszkola, szko?y i placówki, zarówno w codziennej pracy, jak i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby.

Procedury post?powania z dzieckiem chorym na cukrzyc? mog? uwzgl?dnia? m.in. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonywaniu pomiarów poziomu cukru, regularnym przyjmowaniu posi?ków, sposoby reagowania w sytuacjach nag?ych. Procedury te powinny te? okre?la? formy sta?ej wspó?pracy z rodzicami lub opiekunami dziecka chorego. Dyrektor zobowi?zuje wszystkich pracowników przedszkola/szko?y/placówki do bezwzgl?dnego przestrzegania tych procedur.

- W opiece nad dzieckiem z cukrzyc? w szkole, przedszkolu czy placówce piel?gniarka pe?ni wiod?c? rol?. Oprócz piel?gniarki szkolnej specjalistyczne zabiegi (bie??ca kontrola poziomu cukru we krwi za pomoc? glukometru oraz podawanie insuliny w formie wstrzykni?? podskórnych lub wlewów przy pomocy pompy insulinowej) mo?e wykonywa? równie? inna osoba – samo dziecko, rodzic i nauczyciel – która odby?a specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie (posiadanie wykszta?cenia medycznego nie jest warunkiem koniecznym) i która z w?asnej woli wyrazi na to zgod?.

Ten dokument jest oficjalnym stanowiskiem MEN i rozwiewa bardzo du?o do tej pory niejasnych a cz?sto spornych w relacjach rodzice/przedszkola i szko?y kwestiach. Co wi?cej, b?dzie stanowi? podstaw? do opracowania materia?ów dla rodziców pomocnych w rozwi?zywaniu trudnych sytuacji z jakim codziennie spotka? si? mo?na w przedszkolach i szko?ach.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,477 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!