01 December 2021 17:36
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
WI?CEJ S?O?CA - MNIEJ INSULINY
Naukowcy z ?odzi twierdz?, ?e im mocniej ?wieci s?o?ce i jest cieplej, tym cukrzycy czuj? si? lepiej. Pó?nym latem mog? nawet zmniejsza? dawki insuliny. Zacz??o si? od rozmowy w lekarskim gabinecie na oddziale diabetologii ?ódzkiego szpitala dzieci?cego. Dr Beata Mianowska powiedzia?a, ?e jej pacjenci lepiej si? lecz? latem. Kto? doda?, ?e co? jest na rzeczy, bo jesieni? i zim? do szpitala trafia najwi?cej dzieci, u których rozpoznaje si? cukrzyc?. Kolejna osoba w??czy?a komputer i sprawdzi?a, czy w internecie s? naukowe publikacje na ten temat. Nie by?o. Lekarze poszli do szefa z pomys?em na artyku?.

- Warto o tym napisa?, pod warunkiem ?e naprawd? tak jest - zdecydowa? prof. Wojciech M?ynarski, kierownik Kliniki Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii.

Dr Mianowska si?gn??a do szpitalnego archiwum. Wyci?gn??a wszystkie wyniki poziomu hemoglobiny glikowanej (HbAc1) zrobione przez trzy lata. To badanie, który ka?dy chory na cukrzyc? powinien robi? co trzy miesi?ce, bo pozwala oceni? skuteczno?? leczenia w ci?gu kwarta?u. Po??dany wynik - ok. 7 procent - ?wiadczy o tym, ?e cukrzyca jest stabilna, a ryzyko powik?a? minimalne. Im warto?? jest wy?sza, tym choroba jest bardziej rozchwiana.

- Od sierpnia 2006 do pa?dziernika 2009 w szpitalu i przychodni badanie by?o robione ponad 5600 razy - wylicza Wojciech Fendler, lekarz z kliniki. - Przeanalizowali?my wyniki miesi?c po miesi?cu i rzeczywi?cie okaza?o si?, ?e kole?anka mia?a racj?.

Najgorsze wyniki dzieci z cukrzyc? typu pierwszego mia?y zim?: na prze?omie stycznia i lutego, najlepsze by?y latem: w sierpniu i na pocz?tku wrze?nia.

Prof. M?ynarski: - Powiedzia?em kolegom, ?eby dalej zajmowali si? spraw?. Doda?em, ?e mam w?tpliwo?ci, czy ktokolwiek powa?nie potraktuje prac? pod tytu?em "Wp?yw pogody na przebieg cukrzycy typu pierwszego u dzieci". Dlaczego? Bo brzmi równie egzotycznie jak "Zorza polarna a owulacja u pingwinów". Za takie g?upstwa s? przyznawane anty-Noble.

Diabetolodzy zdecydowali, ?e temat potraktuj? tak powa?nie, jakby nie zdawali sobie sprawy, ?e komu? mo?e wyda? si? ?mieszny.

- Bawili?my si?, dyskutuj?c, co mo?e by? przyczyn? zjawiska - mówi Fendler. - Mo?e to, ?e latem nie trzeba chodzi? do szko?y? Przecie? szko?a to stres, czyli tak samo powa?ny czynnik jak poziom witamin czy nas?onecznienie danego dnia. W internecie by?y prace sugeruj?ce, ?e witamina D mo?e wp?ywa? na poziom HbA1c, ale o nas?onecznieniu ani s?owa.

Kto? rzuci? pomys?, ?eby wyniki porówna? z informacjami o pogodzie w dniu, kiedy by?o robione badanie.

Fendler: - Skoro zdecydowali?my, ?e zajmujemy si? spraw? na powa?nie, postanowili?my, ?e nie b?dziemy jak amatorzy wertowa? archiwalnych prognoz pogody w internecie. Zaprosili?my do wspó?pracy fachowców z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Ci przygotowali dla lekarzy dok?adne dane o pogodzie w ?odzi w latach 2006-2009. Jakie by?o nas?onecznienie, ci?nienie, temperatura i warto?? docieraj?cej na ziemi? energii s?onecznej.

- Dane pochodzi?y ze stacji meteorologicznej na ?ódzkim lotnisku - mówi El?bieta Grzelak-Agaciak z IMiGW. - Na 99 proc. w odleg?ym o kilka kilometrów szpitalu wyniki pomiarów by?y niemal identyczne.

Kiedy porównano dane, nie by?o w?tpliwo?ci. Poziom HbA1c u pacjentów by? ?ci?le zwi?zany z pogod?. Im ?adniejsze by?y dni przed badaniem, tym poziom HbA1c by? ni?szy, czyli lepszy dla pacjenta.

?ódzcy uczeni dotarli do bada?, z których wynika, ?e u doros?ych istnieje podobna, cho? nie tak silna jak u dzieci, zale?no??, dlatego nikt wcze?niej nie zwróci? na ni? uwagi. Na pó?kuli pó?nocnej cukrzycy czuj? si? lepiej mi?dzy sierpniem a wrze?niem, na po?udniowej mi?dzy lutym a marcem.

Prof. M?ynarski: - Na razie nie wiemy, dlaczego tak jest, prowadzimy kolejne badania, ?eby to wyja?ni?.

Co wynika z odkrycia ?ódzkich diabetologów? - Po pierwsze, informacja, ?e je?li pacjent zim? czuje si? gorzej, nie trzeba od razu panikowa?, bo to normalne, przej?ciowe zjawisko, kiedy jest ciemniej i zimniej - t?umaczy Fendler. - Mo?na wtedy da? wi?ksze dawki insuliny. Latem odwrotnie - ?atwiej jest wyrówna? poziom cukru, wi?c dawki leku mo?na zmniejszy?. Ale nie mo?na wpada? w eufori?, kiedy stan pacjenta poprawia si?, bo przecie? wraz z pogorszeniem pogody mo?na spodziewa? si? gorszego samopoczucia.

Inne wa?ne spostrze?enie ?ódzkich lekarzy dotyczy bada? klinicznych. Do tej pory nie uwzgl?dniano w nich wp?ywu pogody na wyniki. Dlatego wiele wyników mo?e by? fa?szywie korzystnych lub niekorzystnych, w zale?no?ci od tego, czy robiono je latem, czy zim?.

?ódzcy diabetolodzy opisali swoje odkrycie w naukowym artykule i opublikowali go w najwa?niejszym europejskim pi?mie po?wi?conym terapii cukrzycy "Diabetologia".

- Mamy satysfakcj?, bo zabawa sko?czy?a si? ?wietn? publikacj? - ciesz? si? lekarze. - Dzi?ki dociekliwo?ci kole?anki dokonali?my ciekawego odkrycia bez wydawania ani jednej z?otówki.

autor: Adam Czerwi?ski
?ród?o: Gazeta Wyborcza ?ód?
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,227 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!