04 December 2021 03:58
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU
Pi?cioletnia Zosia Bladowska chodzi do przedszkola dzi?ki temu, ?e jej tata, przy ulicy obok, prowadzi sklep. Gdyby nie to, prawdopodobnie musia?aby zosta? w domu: tata nie móg?by przychodzi? codziennie do przedszkola, by podawa? jej insulin?. Zosia ma pomp? insulinow?, dzi?ki której podawanie lekarstwa jest bardzo proste, ale nauczyciele nie s? upowa?nieni do wykonywania zabiegów medycznych. Mog? to zrobi? jedynie piel?gniarki, ale ich w przedszkolu nie ma. - Gdy ju? naprawd? nie mog? przyj??, wtedy insulin? podaje nauczycielka, której wyt?umaczyli?my, jak ma to robi? - mówi Piotr Bladowski, tata Zosi.

Sygna?y o takich problemach trafia?y do El?biety Radziszewskiej, pe?nomocnika rz?du ds. równego traktowania. W zwi?zku z tym w 2009 r. powo?ano specjalny zespó? ds. dyskryminacji dzieci przewlekle chorych. Zespó? wypracowa? now? interpretacj? przepisów dotycz?cych tego, kto mo?e podawa? leki dzieciom. Ustalono, ?e aby dziecko przewlekle chore mog?o chodzi? do przedszkola, wystarczy, ?e rodzice uzyskaj? zgod? od lekarza i przedstawi? j? w placówce. Zespó? wypracowa? instrukcj?, jak zawiera? porozumienie mi?dzy rodzicami i personelem przedszkola, które umo?liwi podawanie leków dzieciom przez nauczycielk? czy innego opiekuna. Materia?y te trafi?y do samorz?dów i kuratoriów.

Równie? MEN edukuje nauczycieli w zakresie opieki nad dzieckiem przewlekle chorym. Wydaje ksi??eczki, które rozsy?a do wszystkich przedszkoli, szkó?, z opisami chorób i sposobów ich leczenia, przypominaj?c, ?e chore dziecko ma takie samo prawo do wychowania przedszkolnego jak zdrowe.

Problem w tym, ?e niewielu nauczycieli chce podj?? si? takiej odpowiedzialno?ci. Cho? ci, którzy si? na to zdecydowali, jak Przedszkole nr 9 w Gorzowie, twierdz?, ?e dziecko z cukrzyc? nie komplikuje pracy przedszkola. - To kwestia nastawienia i przeszkolenia personelu. A obs?ugi pompy insulinowej ?atwo si? nauczy? - mówi dyrektor Danuta Tur?aj.

O tym, ?e idea porozumienia mi?dzy rodzicami i nauczycielami nie rozwi??e problemu, wiedz? stowarzyszenia walcz?ce z dyskryminacj? oraz stowarzyszenia zrzeszaj?ce rodziców ma?ych cukrzyków. Aby prawo dzieci do przedszkola by?o przez dyrektorów przestrzegane, chc? zmian przepisów.

- Jedynym rozwi?zaniem jest zatrudnienie piel?gniarki w przedszkolach, w których s? chore dzieci. Inaczej ci?gle b?dziemy dyskryminowani - twierdzi Ma?gorzata Fidor z Wroc?awia, redaktorka portalu dla rodziców ma?ych cukrzyków Diabetica.pl. Jest mam? cukrzyka i sama us?ysza?a "nie" w dwudziestu przedszkolach.

wi?cej w artykule w Gazecie Wyborczej - GAZETA WYBORCZA GORZÓW

Opisana przez dziennikark? Gazety Wyborczej sytuacja tylko potwierdza dzia?ania na rzecz doprecyzowania opieki nad dzieckiem przewlekle chorym w placówkach o?wiatowych. W tej sprawie Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? otrzyma?o stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w którym jasno okre?lono obowi?zki dyrektora do którego zg?asza si? rodzi? dziecka np. z cukrzyc? - MEN ZAJ??O STANOWISKO - ZOBACZ

Gdyby dyrektorzy i nauczyciele znali swoje obowi?zki do takich sytuacji nie powinno dochodzi?.

Zdaniem prof. Alicji Chybickiej, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, najwy?szy czas naprawi? medycyn? szkoln?.

– Nadci?gaj?cy wy? demograficzny spowoduje, ?e problem stanie si? jeszcze bardziej pal?cy – zwraca uwag? prof. Chybicka.

– W przypadku cukrzycy wa?ne s? te? dzia?ania edukacyjne: nale?y przygotowa? nauczycieli z zakresu niesienia pomocy chorym uczniom czy pos?ugiwania si? pomp? insulinow? – mówi Mariusz Masiarek z Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Powrót medycyny szkolnej to jedna sprawa,a wspomniany wcze?niej dokument MEN rozwiewa bardzo du?o do tej pory niejasnych a cz?sto spornych w relacjach rodzice/przedszkola i szko?y kwestiach. Co wi?cej, b?dzie stanowi? podstaw? do opracowania materia?ów dla rodziców pomocnych w rozwi?zywaniu trudnych sytuacji z jakim codziennie spotka? si? mo?na w przedszkolach i szko?ach.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,804 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!