01 December 2021 16:59
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
SZANSA NA ZAPOBIEGANIE CUKRZYCY - KOMENTARZ PROF. EWY OTTO-BUCZKOWSKIEJ
Prof. dr hab.med. Ewa Otto-Buczkowska

Szansa na skuteczne zapobieganie cukrzycy?


Drodzy Czytelnicy przykro mi, ?e po raz kolejny przychodzi mi studzi? Wasze nadzieje. Przez zamieszczony w dzienniku Rzeczpospolita z dnia 9 lutego br zosta?am sprowokowana do podzielenia si? swoja wiedz? i do?wiadczeniem na temat poruszonego tam zagadnienia. Umieszczenie tej notatki na pierwszej stronie powa?nego pisma sugeruje, ?e poruszone tu sprawy s? oczywiste, a ich rozwi?zanie pozostaje kwesti? najbli?szego czasu.

Co wynika z tekstu:

1. „Cukrzyca m?odzie?cza jest skutkiem ataku wirusów – udowodnili naukowcy.” Otó? niestety na razie nie udowodnili. W dalszej cz??ci tekstu znajduje si? stwierdzenie, ?e „Nasze odkrycie wskazuje, ?e powszechnie wyst?puj?ce wirusy odgrywaj? bardzo wa?na role w rozwoju tej choroby….” . To jest prawdopodobne, od dawna bowiem przy rozpatrywaniu czynników mog?cych odgrywa? rol? w zapocz?tkowywaniu procesów autoagresii prowadz?cych do destrukcji komórek β pod uwag? brany by? te? udzia? wirusów. Na razie jednak brak dowodów na to, ?e to w?a?nie wirusy odgrywaj? role decyduj?c?. Od szeregu lat, w poszukiwaniu czynników ?rodowiskowych uruchamiaj?cych procesy autoimmunizacji wdra?ane by?y ró?na programy badawcze, dotychczas jednak nie da?y one jednoznacznych wyników.

2. „Badacze zamierzaj? teraz sprawdzi?, które wirusy przyczyniaj? si? do uszkodze? trzustki i rozwoju choroby.”……”K?opot w tym, ?e enterowirusów atakuj?cych ludzi jest co najmniej kilkadziesi?t.”

Planowane wi?c wyprodukowanie w?a?ciwej szczepionki jest interesuj?ce, ale jeszcze chyba do?? odlegle od realizacji. Nast?pny problem pojawi si? wówczas, kiedy zadecydowa? trzeba b?dzie u kogo szczepionk? t? zastosowa?. Zastosowanie jej w okresie przed uruchomieniem procesu autoimmunizacji (prewencja pierwotna) wydaje si? ma?o realne. Nie mamy bowiem mo?liwo?ci zidentyfikowania osób zagro?onych takim procesem. Z wielu powodów trudno sobie wyobrazi? aby szczepienia takie mog?y by? wdro?one u wszystkich dzieci.

Do klinicznego ujawnienia si? cukrzycy dochodzi wówczas, kiedy zniszczonych jest ju? 80-90% komórek β. Dalszy proces ich niszczenia u dzieci, zw?aszcza najm?odszych, post?puje zwykle bardzo szybko. Tak wi?c zastosowanie szczepionki mo?e okaza? si? spó?nione bowiem wirusy „co mia?y zrobi? ju? zrobi?y”, a wi?c uruchomi?y proces autoimmunizacji. Mo?na by?o by rozwa?a? stosowanie takiej szczepionki u dzieci zdrowych z grup „wysokiego ryzyka”. Z drugiej jednak strony ustalenie takich grup nie jest ?atwe, bowiem sam fakt pokrewie?stwa z rodze?stwem czy rodzicami chorymi na cukrzyc? nie przes?dza o zachorowaniu bowiem obci??enie rodzinne w?ród dzieci, które zachorowa?y na cukrzyce typu 1 stanowi zaledwie kilka procent.

Bardziej realne s? perspektywy prewencji wtórnej i prób ewentualnego „odbudowywania” utkania trzustki, ale o problemach z tym zwi?zanych niedawno ju? pisa?am.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,168 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!