29 November 2021 19:49
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
GORZKA CZEKOLADA NA PAPIERZE?
"Gorzka Czekolada" to nowy magazyn skierowany do osób z cukrzyc? i ich bliskich.
W odró?nieniu od dotychczas ukazuj?cych si? pism, „Gorzka Czekolada” nie traktuje choroby jedynie w aspekcie medycznym – pokazuje jak ?y? z cukrzyc?, jak j? oswaja? i niezale?nie od niej realizowa? swoje pasje i marzenia. Pismo podejmuje tak?e wiele tematów nie zwi?zanych z chorob?, interesuj?cych dla ka?dego czytelnika takich jak kultura, moda, design czy kuchnia. „Gorzka Czekolada” jest dost?pna w prenumeracie oraz w poradniach diabetologicznych i na terenie ca?ego kraju.

Cekolada kojarzy si? z jedn? z tych rzeczy, których diabetykowi nie wolno. Ale w rzeczywisto?ci chory nie musi sobie jej zupe?nie odmawia?, mo?e zje?? kawa?ek czekolady gorzkiej i mie? z tego du?o przyjemno?ci.

I to jest w?a?nie przes?anie naszego pisma - mówi Monika Witecka-Blanch, redaktor naczelna magazynu.

„Gorzka Czekolada” jest skierowana g?ównie do m?odych diabetyków, którzy chc? ?y? pe?ni? ?ycia jak ich rówie?nicy, a z drugiej strony – czuj? ograniczenia, jakie narzuca im cukrzyca. Ide? magazynu jest przekonanie ich, ?e nie musz? si? ca?kowicie podporz?dkowywa? chorobie. Przeciwnie – mog? nauczy? si? z ni? ?y? i niezale?nie od niej realizowa? swoje zainteresowania, ambicje zawodowe i plany ?yciowe.

Informacje na temat ?ycia z cukrzyc? przekazywane m?odym ludziom w formie ciekawie redagowanego magazynu mog? by? znacznie skuteczniejsz? form? ni? standardowe materia?y edukacyjne. Dlatego takie inicjatywy jak „Gorzka Czekolada” s? bardzo potrzebne – mówi psycholog Agnieszka Rembierz-Knoll.

W pierwszym numerze swoj? histori? opowiada muzyk Jacek Sadowski, który choruje na cukrzyc? od dziecka - po latach buntu i ukrywania choroby zdecydowa? si? na ”cukrzycowy comming out”. Drug? bohaterk? jest Katarzyna Portnicka, m?oda mama, która zachorowa?a na cukrzyc? w ci??y – teraz jednak z powodzeniem ??czy opiek? nad dzieckiem z prowadzeniem w?asnej firmy. Ich przyk?ady maj? zach?ca? innych chorych do wychodzenia z cienia, zaakceptowania choroby i przej?cia sterów w ?yciu. Ka?dy diabetyk mo?e opowiedzie? swoj? histori? na ?amach „Gorzkiej Czekolady”, przesy?aj?c j? na adres gorzka.cz@musqo.pl.
Wa?nym celem pisma jest równie? edukowanie najbli?szego otoczenia diabetyków – pokazywanie jak wa?na jest tak?e ich wiedza na temat cukrzycy oraz wsparcie chorych. ?wiadomi zagro?e? bliscy chorego mog? czasem uratowa? mu ?ycie.

Artyku?y w „Gorzkiej Czekoladzie” komentowane s? przez specjalistów m.in. diabetologów, internistów, psychologów, dietetyków, którzy wyja?niaj? zagadnienia zwi?zane z cukrzyc?. W ka?dym numerze znajduj? si? tak?e nowinki medyczne oraz popularnonaukowy artyku? autorstwa znanych dziennikarzy - w bie??cym numerze o odkryciu insuliny pisze Olga Wo?niak.
”Gorzka czekolada” nie jest jednak typowym magazynem medycznym. Pismo ma charakter lifestylowy i publikowane w nim autorskie wywiady ze znanymi osobami - w pierwszym numerze rozmowa z Pascalem Brodnickim i Joann? Krup?, porady ?ywieniowe czy zdrowe przepisy kulinarne zainteresuj? ka?dego. Pismo promuje zdrowy styl ?ycia, zdrow? ?ywno??, pokazuje trendy w modzie, designie, ciekawe akcje i miejsca.

Ka?dy diabetyk mo?e otrzyma? pismo bezp?atnie pisz?c na adres gorzka.cz@musqo.pl.

„Gorzk? Czekolad?” wyró?nia atrakcyjna szata graficzna i w?asne sesje zdj?ciowe. Magazyn jest kwartalnikiem i ukazuje si? w nak?adzie 5 tys. egzemplarzy. Jest wydawana przez agencj? wydawnicz? Musqo pod patronatem firmy Sanofi-Aventis. To pierwszy element dzia?a? edukacyjnych Sanofi-Aventis skierowanych do pacjentów pod nazw? „Cukrzyca – razem zrobimy wi?cej”.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,775 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!