04 December 2021 03:49
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
KOMUNIKAT MEN - DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU i SZKOLE
W zwi?zku z interwencjami rodziców dzieci z cukrzyc? a tak?e Towarzystwa zobacz Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall wystosowa?a oficjalny komunikat dla Dyrektorów szkó?, przedszkoli i placówek. Opisuje w nim obowi?zki dyrektora w przypadku gdy zg?asza si? do niego rodzic z dzieckiem chorym przewlekle. Warto przedstawi? takie stanowisko zapisuj?c ma?ego "cukierka" do przedszkola czy szko?y. Tre?? komunikatu:


Komunikat dotycz?cy dzia?a? zalecanych do podejmowania przez szko?y/placówki w przypadku spe?niania w nich obowi?zku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi?zku szkolnego lub obowi?zku nauki przez dzieci i m?odzie? z chorobami przewlek?ymi

Szanowni Pa?stwo,

Dyrektorzy Przedszkoli, Szkó? i Placówek

w zwi?zku z licznymi pytaniami dotycz?cymi realizacji obowi?zku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi?zku szkolnego i obowi?zku nauki przez uczniów przewlekle chorych, kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez szko?y i placówki o?wiatowe, uprzejmie wyja?niam:

Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z pó?n. zm.) ka?de dziecko realizuj?ce obowi?zek szkolny i obowi?zek nauki, w ramach systemu o?wiaty uzyskuje wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczn? w nauce stosownie do swoich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Zapewnienie w?a?ciwej realizacji tego kszta?cenia, w tym zapewnienie dostosowania tre?ci, metod i organizacji nauczania do mo?liwo?ci psychofizycznych uczniów, nale?y do zada? odpowiednio przedszkola, szko?y lub placówki, do której ucz?szcza ucze?.

Kwestie zwi?zane z zapewnieniem dzieciom, w tym przewlekle chorym, odpowiednich warunków podczas pobytu w przedszkolu/szkole/placówce, zgodnie z regulacjami art. 39 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, nale?? do obowi?zków dyrektora. Dyrektor przedszkola/szko?y/placówki m.in. sprawuje opiek? nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dzia?ania prozdrowotne.

W sytuacji, gdy w przedszkolu/szkole/placówce jest ucze? przewlekle chory, dyrektor powinien:

- pozyska? od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegó?owe informacje na temat jego choroby oraz wynikaj?cych z niej ogranicze? w funkcjonowaniu;

- zobowi?za? nauczycieli do pozyskania wiedzy na temat tej choroby, m.in. poprzez analiz? publikacji z serii „One s? w?ród nas", przekazanych do szkó? przez kuratoria o?wiaty w ca?ej Polsce;

- zorganizowa? szkolenie kadry pedagogicznej i pozosta?ych pracowników przedszkola/szko?y/placówki w zakresie post?powania z chorym dzieckiem - na co dzie? oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby;

- w porozumieniu z piel?gniark? szkoln? lub lekarzem, wspólnie z pracownikami przedszkola/szko?y/placówki opracowa? procedury post?powania w stosunku do ka?dego chorego ucznia, zarówno na co dzie?, jak i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby. Procedury te mog? uwzgl?dnia? m.in. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonywaniu pomiarów poziomu cukru, regularnym przyjmowaniu posi?ków, sposób reagowania itp. Powinny te? okre?la? formy sta?ej wspó?pracy z rodzicami (opiekunami) tego dziecka oraz zobowi?zanie wszystkich pracowników przedszkola/szko?y/placówki do bezwzgl?dnego ich stosowania;

- wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu/szkole/placówce dostosowa? formy pracy dydaktycznej, dobór tre?ci i metod oraz organizacj? nauczania do mo?liwo?ci psychofizycznych tego ucznia, a tak?e obj?? go ró?nymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- podj?? starania w celu zorganizowania w przedszkolu/szkole/placówce profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

Jednocze?nie uprzejmie wyja?niam, ?e z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z pó?n. zm.) wynika, i? uczniowie podlegaj? obowi?zkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu ( art. 66 ust. 1 pkt 17). Natomiast zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dzie?mi i m?odzie?? (Dz. U. Nr 139, poz. 1133) profilaktyczn? opiek? zdrowotn? nad dzie?mi i m?odzie?? w ?rodowisku nauczania i wychowania obejmuje si? dzieci i m?odzie? obj?te obowi?zkiem szkolnym i obowi?zkiem nauki oraz kszta?c?ce si? w szko?ach ponadgimnazjalnych do ich uko?czenia.

Nale?y jednak wyra?nie podkre?li?, ?e w sytuacji, gdy w szkole/placówce nie ma piel?gniarki lub higienistki szkolnej, profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami musi by? zorganizowana w innej formie. Niewyobra?alna jest bowiem sytuacja, gdy ucze?, którego stan zdrowia pozwala na pobyt w przedszkolu/szkole/placówce, w tym na uczestniczenie w zaj?ciach wychowania przedszkolnego czy nauczania w szkole, nie mo?e liczy? na pomoc nauczycieli, czy pracowników obs?ugi i jest zdany tylko na siebie. Zaanga?owanie wszystkich pracowników w pomoc choremu uczniowi oraz wspó?praca z jego rodzicami (opiekunami prawnymi) w tym zakresie, gwarantuje mu prawo do realizacji rocznego obowi?zkowego przygotowania przedszkolnego, obowi?zku szkolnego i obowi?zku nauki w integracji z rówie?nikami.

Katarzyna Hall

Minister Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej wys?a?o:

1. 18 marca 2009 r. do wszystkich kuratorów o?wiaty zosta? wystosowany list z pro?b? o upowszechnienie informacji dotycz?cych zasad organizacji pracy w przedszkolu, szkole i placówce systemu o?wiaty w odniesieniu do dzieci i m?odzie?y przewlekle chorych.

2. 4 maja 2010 r. minister edukacji narodowej skierowa? do nauczycieli przedszkoli, szkó? i placówek komunikat dotycz?cy dzia?a? zalecanych do podejmowania przez szko?y/placówki w przypadku spe?niania obowi?zku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi?zku szkolnego lub obowi?zku nauki przez dzieci i m?odzie? z chorobami przewlek?ymi, który zosta? uaktualniony 20 stycznia 2011 r.

3. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczone zosta?y komunikaty - stanowisko ministra zdrowia w sprawie mo?liwo?ci podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu (29 pa?dziernika 2010 r., uaktualnione 20 stycznia 2011 r.).

STANOWISKO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE MO?LIWO?CI PODAWANIA LEKÓW DZIECIOM PRZEZ NAUCZYCIELI W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

ODPOWIED? MEN NA INTERPELACJ? W SPRAWIE DZIECI Z CUKRZYC?

KOMUNIKAT NA STRONACH MEN - ARCHIWUM

SZKOLENIA DLA PERSONELU PRZEDSZKOLI I SZKÓ? - Informacje w Biurze Towarzystwa - 32 331 33 49 lub 605 331 345
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,788 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!