25 Października 2020 10:14
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
KOMUNIKAT MEN - DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU i SZKOLE
W zwi?zku z interwencjami rodziców dzieci z cukrzyc? a także Towarzystwa zobacz Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall wystosowała oficjalny komunikat dla Dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek. Opisuje w nim obowi?zki dyrektora w przypadku gdy zgłasza się do niego rodzic z dzieckiem chorym przewlekle. Warto przedstawić takie stanowisko zapisuj?c małego "cukierka" do przedszkola czy szkoły. Tre?ć komunikatu:


Komunikat dotycz?cy działań zalecanych do podejmowania przez szkoły/placówki w przypadku spełniania w nich obowi?zku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi?zku szkolnego lub obowi?zku nauki przez dzieci i młodzież z chorobami przewlekłymi

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek

w zwi?zku z licznymi pytaniami dotycz?cymi realizacji obowi?zku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi?zku szkolnego i obowi?zku nauki przez uczniów przewlekle chorych, kierowanymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej przez szkoły i placówki o?wiatowe, uprzejmie wyja?niam:

Zgodnie z regulacjami ustawy z dnia 7 wrze?nia 1991 r. o systemie o?wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z póĽn. zm.) każde dziecko realizuj?ce obowi?zek szkolny i obowi?zek nauki, w ramach systemu o?wiaty uzyskuje wsparcie w rozwoju i pomoc psychologiczno-pedagogiczn? w nauce stosownie do swoich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Zapewnienie wła?ciwej realizacji tego kształcenia, w tym zapewnienie dostosowania tre?ci, metod i organizacji nauczania do możliwo?ci psychofizycznych uczniów, należy do zadań odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń.

Kwestie zwi?zane z zapewnieniem dzieciom, w tym przewlekle chorym, odpowiednich warunków podczas pobytu w przedszkolu/szkole/placówce, zgodnie z regulacjami art. 39 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, należ? do obowi?zków dyrektora. Dyrektor przedszkola/szkoły/placówki m.in. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

W sytuacji, gdy w przedszkolu/szkole/placówce jest uczeń przewlekle chory, dyrektor powinien:

- pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegółowe informacje na temat jego choroby oraz wynikaj?cych z niej ograniczeń w funkcjonowaniu;

- zobowi?zać nauczycieli do pozyskania wiedzy na temat tej choroby, m.in. poprzez analizę publikacji z serii „One s? w?ród nas", przekazanych do szkół przez kuratoria o?wiaty w całej Polsce;

- zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników przedszkola/szkoły/placówki w zakresie postępowania z chorym dzieckiem - na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby;

- w porozumieniu z pielęgniark? szkoln? lub lekarzem, wspólnie z pracownikami przedszkola/szkoły/placówki opracować procedury postępowania w stosunku do każdego chorego ucznia, zarówno na co dzień, jak i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby. Procedury te mog? uwzględniać m.in. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonywaniu pomiarów poziomu cukru, regularnym przyjmowaniu posiłków, sposób reagowania itp. Powinny też okre?lać formy stałej współpracy z rodzicami (opiekunami) tego dziecka oraz zobowi?zanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły/placówki do bezwzględnego ich stosowania;

- wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu/szkole/placówce dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór tre?ci i metod oraz organizację nauczania do możliwo?ci psychofizycznych tego ucznia, a także obj?ć go różnymi formami pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

- podj?ć starania w celu zorganizowania w przedszkolu/szkole/placówce profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami.

Jednocze?nie uprzejmie wyja?niam, że z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o ?wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze ?rodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z póĽn. zm.) wynika, iż uczniowie podlegaj? obowi?zkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu ( art. 66 ust. 1 pkt 17). Natomiast zgodnie z rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie zakresu i organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzież? (Dz. U. Nr 139, poz. 1133) profilaktyczn? opiek? zdrowotn? nad dziećmi i młodzież? w ?rodowisku nauczania i wychowania obejmuje się dzieci i młodzież objęte obowi?zkiem szkolnym i obowi?zkiem nauki oraz kształc?ce się w szkołach ponadgimnazjalnych do ich ukończenia.

Należy jednak wyraĽnie podkre?lić, że w sytuacji, gdy w szkole/placówce nie ma pielęgniarki lub higienistki szkolnej, profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami musi być zorganizowana w innej formie. Niewyobrażalna jest bowiem sytuacja, gdy uczeń, którego stan zdrowia pozwala na pobyt w przedszkolu/szkole/placówce, w tym na uczestniczenie w zajęciach wychowania przedszkolnego czy nauczania w szkole, nie może liczyć na pomoc nauczycieli, czy pracowników obsługi i jest zdany tylko na siebie. Zaangażowanie wszystkich pracowników w pomoc choremu uczniowi oraz współpraca z jego rodzicami (opiekunami prawnymi) w tym zakresie, gwarantuje mu prawo do realizacji rocznego obowi?zkowego przygotowania przedszkolnego, obowi?zku szkolnego i obowi?zku nauki w integracji z rówie?nikami.

Katarzyna Hall

Minister Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej wysłało:

1. 18 marca 2009 r. do wszystkich kuratorów o?wiaty został wystosowany list z pro?b? o upowszechnienie informacji dotycz?cych zasad organizacji pracy w przedszkolu, szkole i placówce systemu o?wiaty w odniesieniu do dzieci i młodzieży przewlekle chorych.

2. 4 maja 2010 r. minister edukacji narodowej skierował do nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek komunikat dotycz?cy działań zalecanych do podejmowania przez szkoły/placówki w przypadku spełniania obowi?zku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowi?zku szkolnego lub obowi?zku nauki przez dzieci i młodzież z chorobami przewlekłymi, który został uaktualniony 20 stycznia 2011 r.

3. Na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej zamieszczone zostały komunikaty - stanowisko ministra zdrowia w sprawie możliwo?ci podawania leków dzieciom przez nauczycieli w szkole i przedszkolu (29 paĽdziernika 2010 r., uaktualnione 20 stycznia 2011 r.).

STANOWISKO MINISTRA ZDROWIA W SPRAWIE MOŻLIWO?CI PODAWANIA LEKÓW DZIECIOM PRZEZ NAUCZYCIELI W SZKOLE I PRZEDSZKOLU

ODPOWIED? MEN NA INTERPELACJĘ W SPRAWIE DZIECI Z CUKRZYCˇ

KOMUNIKAT NA STRONACH MEN - ARCHIWUM

SZKOLENIA DLA PERSONELU PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ - Informacje w Biurze Towarzystwa - 32 331 33 49 lub 605 331 345
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,963,363 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!