29 November 2021 10:58
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
POMPOWA MAPA POLSKI
Gdzie przyby?o najwi?cej pompiarzy? Które województwo zyska?o najmniej? Gdzie w pe?ni wykorzystano kontrakt z NFZ a gdzie nie zu?yto przyznanych ?rodków? To wszystko mo?na wyczyta? z Pompowej Mapy Polski, inicjatywy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Zestawienie powsta?o w oparciu o dane z Narodowego Funduszu Zdrowia.W zestawieniu uj?to razem wszystkie ?wiadczenia, zarówno te w ramach których zakupiono i pod??czono pompy insulinowe dzieciom do 6 roku ?ycia jak i te pod??czone dzieciom od 6 do 18 roku ?ycia. W porównaniu do roku 2009 - zobacz - zakupiono nieznacznie wi?cej pomp - 1553 w 2009, 1616 - w 2010.

Jak wida? nie zmienia si? rozk?ad ?wiadcze?. Najwi?cej ?wiadcze? zrealizowano w województwie mazowieckim - 456, ?l?skim - 201 i wielkopolskim - 142. Najmniej w województwie opolskim - 20.

Z danych przekazanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia wynika, ?e s? miejsca, gdzie zrealizowano kontrakt w ca?o?ci, w kilku nawet przekroczono zakontraktowan? kwot?, ale tak?e w kilku miejscach znacz?co nie wykorzystano zapewnionych ?rodków.


Najgorzej wypada województwo lubelskie, gdzie nie wykorzystano po?owy przyznanych ?rodków - 49 % realizacji kontraktu. Niewiele lepiej by?o w województwie ?wi?tokrzyskim - nieca?e 63 %. W województwie podkarpackim i lubuskim przekroczono przyznane limity ?wiadcze? - podkarpackje o ponad 10 %, lubuskie - 3 %.

Je?li chodzi o zakontraktowane ?wiadczenia na 2011 rok, to najszybciej mo?na otrzymac pomp? korzystaj?c z us?ug placówek realizuj?cych ?wiadczenia pompowe z terenu województwa mazowieckiego i ?laskiego. W tych miejscach b?dzie najwi?cej pomp, jednak b?d? te? najd?u?sze kolejki.


Pompowa Mapa Polski to inicjatywa Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc?. Od momentu rozpocz?cia realizacji ?wiadczenia "leczenie z zastosowaniem osobistej pompy insulinowej" finansowanego ze ?rodków Narodowego Funduszu Zdrowia na bie??co s? przekazywane dane o sposobach i efektach tych dzia?a?. Mi?dzy innymi dzi?ki tej inicjatywie i zgromadzonych w ten sposób informacjach uda?o si? doprowadzi? do wyd?u?enia refundacji na zestawy infuzyjne do pomp insulinowych do 26 roku ?ycia.

Z zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia wynika, ?e: „Leczenie z zastosowaniem osobistej pompy insulinowej jako ?wiadczenie odr?bnie kontraktowane zostanie zast?pione wpisaniem pomp insulinowych na list? wyrobów medycznych”. - zobacz "POMPY INSULINOWE DO 26 LAT JAKO WYROBY MEDYCZNE"

Oznacza to ?e pompy b?d? dost?pne dla pacjentów chorych na cukrzyc? do 26 lat tak na takich samych zasadach jak zestawy infuzyjne.

Co zyskaj? pacjenci? Efektem wprowadzenia takiego rozwi?zania powinno by? przyspieszenie zakupu ze ?rodków publicznych pomp insulinowych, bowiem podobnie jak przy wk?uciach, b?dzie si? je odbiera?o bezp?atnie u dystrybutorów na podstawie kwalifikacji lekarza specjalisty diabetologa, wypisanego przez niego zlecenia oraz karty z Narodowego Funduszu Zdrowia. Taki sposób realizacji zakupu pompy dotyczy równie? osób do 18 roku zycia.

Teraz zakupu pomp dokonuj? placówki realizuj?ce ?wiadczenie, co ze wzgl?du na procedury przetargowe bardzo wyd?u?a proces pod??czania pomp.

Maj?c na uwadze proces legislacyjny, na wprowadzenie w ?ycie tych przepisów na pewno trzeba b?dzie poczeka? w optymistycznej wersji kilka miesi?cy, do pó? roku a ich obowi?zywanie nie wejdzie w ?ycie wcze?niej ni? od 2012 roku.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,559 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!