29 November 2021 10:28
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
DIET? W POWIK?ANIA
Dieta niskow?glowodanowa, a zarazem wysokot?uszczowa, czyli tzw. dieta ketogeniczna, prowadzi u myszy z nerkami uszkodzonymi przez cukrzyc? typu 1. i 2. (nefropati? cukrzycow?) do odwrócenia chorobowych zmian. Naukowcom z Mount Sinai School of Medicine uda?o si? te? zidentyfikowa? geny zwi?zane z cukrzycow? niewydolno?ci? nerek, na których ekspresj? mo?na wp?ywa? w?a?nie za po?rednictwem diety.

Zespó? doktora Charlesa Mobbsa prowadzi? eksperymenty na myszach genetycznie predysponowanych do wyst?pienia cukrzycy typu 1. lub 2. Naukowcy dopuszczali, by u gryzoni rozwin??a si? cukrzycowa nefropatia. Nast?pnie po?ow? zwierz?t kierowano do grupy od?ywianej zgodnie z zasadami diety ketogenicznej, podczas gdy grupa kontrolna pozostawa?a na standardowej diecie wysokow?glowodanowej. Okaza?o si?, ?e po 8 tygodniach u gryzoni z grupy eksperymentalnej molekularne i funkcjonalne wska?niki nefropatii uleg?y znacznej poprawie. Analizy mikroskopowe wykaza?y, ?e zwi?zane z cukrzyc? typu 2. patologiczne zmiany w nerkach uleg?y cz??ciowemu odwróceniu.

Nasze studium jako pierwsze zademonstrowa?o, ?e sama interwencja dietetyczna wystarczy do wyeliminowania powa?nego powik?ania cukrzycy – podkre?la Mobbs.

Dieta ketogeniczna wi??e si? ze spo?ywaniem niewielkiej ilo?ci w?glowodanów, umiarkowanych ilo?ci bia?ek i du?ych ilo?ci t?uszczów. Zazwyczaj wykorzystuje si? j? do kontrolowania napadów u dzieci z epilepsj?. Za?o?enie jest takie, ?e wiele komórek mo?e pozyskiwa? energi? z ketonów, które s? wytwarzane przy niskim poziomie glukozy i wysokim st??eniu t?uszczów we krwi. Skoro w cukrzycowym uszkodzeniu nerek kluczow? rol? odgrywa w?a?nie metabolizm glukozy, naukowcy z Mount Sinai dywagowali, ?e dieta ketogeniczna powinna zablokowa? toksyczny wp?yw tego zwi?zku. W zwi?zku z ekstremalnymi wymogami dieta ketogeniczna nie jest d?ugoterminowym rozwi?zaniem dla doros?ych, wg Mobbsa, wystarczy jednak krótszy czas, by zresetowa? ekspresj? genów i patologiczne procesy prowadz?ce do niewydolno?ci nerek.

Amerykanie opisali szereg powi?zanych ze stresem komórkowym genów, o których roli w rozwoju nefropatii cukrzycowej dot?d nie wiedziano. Ich ekspresja zmniejsza?a si? u zwierz?t na diecie ketogenicznej.

W przysz?o?ci Amerykanie chc? okre?li? mechanizm odwracania przez diet? ketonow? cukrzycowego uszkodzenia nerek oraz niewydolno?ci zwi?zanej z wiekiem. Mobbs s?dzi, ?e dieta ta powinna si? tak?e sprawdzi? w przypadku retinopatii, która prowadzi do utraty wzroku.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,500 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!