29 November 2021 10:41
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ZACISZE W PRO?LICACH
Edu Weekend Pro?lice 2011, czyli spotkanie s?odkich rodzin ju? za nami. Zacisze pa?acu w Po?licach idealnie pozwoli?o na wymian? do?wiadcze?, edukacyjne warsztaty oraz doskona?? zabaw? dla najm?odszych. Organizatorami weekendu by?o Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? oraz u?ytkownicy forum Diabetica.pl. Przyjechali?my z ró?nych stron Polski: Wroc?awia, Warszawy, Skierniewic, Sochaczewa, Gliwic, Opola i Grodziska Wielkopolskiego.

Idealna pogoda doskonale wpisa?a si? w rewelacyjn? atmosfer? jaka panowa?a podczas tych dwóch dni. Po wzajemnym poznaniu si? w sobotnie popo?udnie rozpocz?li?my krótkie warsztaty na temat problemów z jakimi borykamy si? w codziennym prowadzeniu cukrzycy. Pojawi?y si? tematy dotycz?ce sposobów leczenia, problemów ze sprz?tem, wzajemnych do?wiadcze? w zakresie wspó?pracy z lekarzami i personelem medycznym. Ciekawym w?tkiem dyskusji by?y kwestie pracy u?ytkowane sprz?tu, czyli pomp, glukometrów i transmiterów. W tej kwestii pojawi?o si? wiele ró?nych zda? i w?tpliwo?ci. Cze?? z nich mog?a rozwia? obecna na spotkaniu Agnieszka Wardza?a, specjalista ds. edukacji z firmy Medtronic.

W tym czasie najm?odsi mieli okazj? wykazania si? swoimi umiej?tno?ciami w konkursie plastycznym z nagrodami ufundowanymi przez firm? Bayer. Fantazji nie by?o ko?ca.

W dalszej cz??ci warsztatów zaprezentowano program do analizy dzia?ania pompy i pobierania danych w niej zawartych. Nast?pnie uda?o si? równie? zaprezentowa? dzia?alno?? Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? w zakresie rozwi?zywania bie??cych problemów dotycz?cych m?odych diabetyków, sukcesy zwi?zane z wyd?u?eniem refundacji na wk?ucia do pomp do 26 roku ?ycia, program stypendialny „S?odycz Wiedzy”, akcj? „Cukrzyca – nie b?d? oboj?tny mo?esz pomóc”. Spore zainteresowanie wzbudzi?y sposób prowadzenia Turnusów Edukacyjnych oraz Warsztatów. Ju? umówili?my si? na udzia? w jesiennych edycjach warsztatów dla dzieci i M?odzie?y z Cukrzyc?.

Nasze cukiereczki w pe?ni korzysta?y z uroków parku wokó? pa?acyku w Pro?licach, mia?y okazj? pobawi? si? z ko?l?tami, a tak?e poje?dzi? na uroczych kucykach. Zdecydowanie najwi?ksz? popularno?ci? cieszy? si? domek na drzewie.

Wieczór up?yn?? nam na spotkaniu integracyjnym po has?em „Jak radzimy sobie z cukrzyc??” Nie zabrak?o wymiany wzajemnych do?wiadcze? oraz rad, których warto skorzysta?, aby lepiej prowadzi? cukrzyc?.

Niedzielne przedpo?udnie to wizyta w ?redniowiecznym grodzie w pobliskiej Byczynie. By?y ?uki, miecze, topory, a nawet mini ko? troja?ski. Zwiedzili?my sal? tortur i zbrojowni?, ch?tni mogli popróbowac swoich si? w strzelaniu z ?uku.

Po smakowitym obiedzie odby? si? równie? krótki pokaz Nordic Walking. Zbudowani wzajemn? pomoc?, rado?ni, z na?adowanymi akumulatorami rozjechali?my si? do swoich domów.

PARTNERZY:


Wi?cej zdj?? na Facebook'u
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,524 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!