04 December 2021 03:24
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
"DIABETES CARE" - 91-99 mg/dl TO JU? CUKRZYCA
Na cukrzyc? typu 2, nazywan? te? cukrzyc? doros?ych, mog? zachorowa? nawet te osoby, które maj? prawid?owy poziom cukru we krwi - ostrzegaj? naukowcy w raporcie opublikowanym na ?amach "Diabetes Care".

Za normoglikemi?, czyli prawid?owy poziom cukru we krwi u zdrowego cz?owieka, uznaje si? ten, który na czczo nie przekracza 100 mg/dl (5,6 mmol/l). Dopiero gdy zwi?kszy si? on powy?ej 100 mg/dl, ale nie osi?gnie jeszcze 126 mg/dl, mówi si? o tzw. stanie przedcukrzycowym, który mo?e si? przekszta?ci? w pe?n? cukrzyc?.

Dr Paolo Brambilla wraz z zespo?em z Uniwersytetu Milano-Bicocca w Mediolanie wykaza?, ?e stan przedcukrzycowy mo?e rozwija? si? jeszcze wcze?niej. Z obserwacji, jakie przeprowadzili naukowcy w?ród 14 tys. osób w wieku 40-69 lat, wynika, ?e wi?ksze ryzyko cukrzycy wyst?puje równie? u ludzi, których glikemia (poziom cukru we krwi) wynosi 91-99 mg/dl. Trzykrotnie mniejsze jest ono u tych osób, których glikemia jest znacznie ni?sza i mie?ci si? w granicach 51-82 mg/dl.

Dr Brambilla uwa?a, ?e by? mo?e kryteria stanu przedcukrzcowego trzeba b?dzie zaostrzy?. Nie zgadza si? z tym prof. W?adys?aw Grzeszczak, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD). Wed?ug niego wtedy stan przedcukrzycowy mia?aby prawie po?owa populacji w krajach uprzemys?owionych. Przyznaje jednak, ?e za bezpieczny poziom glikemii nale?y uzna? taki, który nie przekracza 89 mg/dl.

- Osoby, których poziom cukru we krwi przekracza 89 mg/dl, powinny jak najszybciej rozpocz?? dzia?ania profilaktyczne, je?li jeszcze tego nie zrobi?y - uwa?a prof. Grzeszczak. Wskazuje na to badanie Diabetes Prevention Program przeprowadzone w 27 o?rodkach w USA na 3 tys. osób, które by?y w stanie przedcukrzycowym i mia?y nadwag? lub by?y oty?e.

Zaledwie 30 minut umiarkowanego wysi?ku fizycznego dziennie w po??czeniu ze zmniejszeniem wagi cia?a o 5-10 proc. wystarczy?o u nich, by ryzyko cukrzycy zmniejszy?o si? o 58 proc.

Podobnie wypad?y badania, które w Finlandii przeprowadzono u ponad 500 m??czyzn w ?rednim wieku i z nadwag?, zagro?onych du?ym ryzykiem rozwoju cukrzycy. Po 4 latach w grupie, która zmodyfikowa?a diet? i zwi?kszy?a aktywno?? fizyczn?, wyst?powanie cukrzycy zmniejszy?o si? o 58 proc. Ale u tych osób, które poza zmian? diety i zwi?kszeniem wysi?ku fizycznego równie? si? odchudzi?y, cukrzyca typu 2 w ogóle si? nie rozwin??a.

W Polsce szacuje si?, ?e na cukrzyc? choruje oko?o 2,5 mln osób (6,54 proc. populacji). U ponad 30 proc. z nich nie jest ona jeszcze rozpoznana. Oznacza to, ?e ponad 750 tys. osób choruje na cukrzyc?, ale nie wie o tym i nie jest leczonych. W?ród osób powy?ej 60. roku ?ycia ponad 20 proc. cierpi na cukrzyc?, a kolejne 20 proc. ma upo?ledzon? tolerancj? glukozy.

?ród?o: www.rynekzdrowia.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,744 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!