04 December 2021 03:52
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
REWOLUCJA W LECZENIU OTY?O?CI
Naukowcy odkryli gen odpowiedzialny za oty?o??. Prze?om mo?e pomóc w leczeniu chorób zwi?zanych z oty?o?ci?, takich jak choroby serca i cukrzycy - informuje dailymail.co.uk.

Naukowcy ju? wcze?niej zidentyfikowali gen zwany KLF 14, który ma zwi?zek z cukrzyc? typu II i st??eniem cholesterolu, ale do tej pory nie wiedzieli, jak? rol? odgrywa.

Zespó? naukowców przeanalizowa? ponad 20 000 genów z tkank? t?uszczow? pobran? od 800 kobiet - brytyjskich bli?niaków. Stwierdzono, ?e mi?dzy genem KLF 14 a poziomem odleg?ych genów wyst?puj?cych w tkance t?uszczowej, KLF 14 dzia?a jako kontroler. Wyniki zosta?y potwierdzone na 600 próbkach t?uszczu z oddzieln? grup? ludzi z Islandii.

Badania, opublikowane w czasopi?mie "Nature Genetics", wykaza?y, ?e t?uszcze odgrywaj? wa?n? rol? w podatno?ci ludzi na choroby, takie jak oty?o??, choroby serca i cukrzyca. Tim Spector z londy?skiego King's College, który kierowa? badaniami, powiedzia?: "To jest pierwsze du?e badanie, które pokazuje, jak niewielkie zmiany w jednym genie mog? spowodowa? kaskad? innych efektów metabolicznych w innych genach".

Obecnie pó? miliarda ludzi cierpi na oty?o??. Liczba ta podwoi?a si? od 1980 roku. W Stanach Zjednoczonych choroby zwi?zane z oty?o?ci? stanowi? ju? blisko 10 proc. bud?etu s?u?by zdrowia - oko?o 147 miliardów dolarów rocznie. Prawie dwie trzecie - 62 procent - doros?ych Brytyjczyków ma nadwag? lub oty?o??.

Cukrzyca typu II, która jest cz?sto zwi?zana z nieodpowiedni? diet? oraz brakiem ruchu, osi?gn??a rozmiary epidemii. W swoim sprawozdaniu naukowcy wyja?nili, ?e inne geny kontrolowane przez KLF 14 s? powi?zane z szeregiem cech metabolicznych, w tym wska?nikiem masy cia?a, oty?o?ci?, cholesterolem, poziomem glukozy i insuliny.

Mark McCarthy z Uniwersytetu Oxford, który by? zaanga?owany w badania, powiedzia?: "KLF 14 wydaje si? dzia?a? jak g?ówny wy??cznik kontrolowania procesów, które ??cz? zmiany w zachowaniu podskórnej tkanki t?uszczowej z zaburzeniami mi??ni i w?troby, które przyczyniaj? si? do rozwoju cukrzycy i innych chorób."


?ród?o: onet.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,793 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!