01 December 2021 18:19
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ZJAZD DIABETOLOGÓW
W dniach 19-21 maja 2011 r. odby? si? w Krakowie zjazd PTD. By?o to bardzo wa?ne i interesuj?ce wydarzenie. W programie znalaz?o si? wiele prezentacji osi?gni?? naukowych zarówno diabetologów polskich jak i go?ci zagranicznych.

Wachlarz tematów poruszanych w czasie sesji by? bardzo bogaty. Oprócz zagadnie? dotycz?cych zagadnie? praktycznych zwi?zanych z profilaktyka cukrzycy, metodami jej leczenia, edukacja pacjentów omawiano równie? bardzo nowoczesne badania o genetycznych uwarunkowaniach cukrzycy oraz jej powik?a?.

W?ród tych zagadnie? wiele miejsca zajmowa?y zagadnienia zwi?zane z ró?nicowaniem typów cukrzycy. Mo?liwo?? coraz szerszego stosowania bada? diagnostycznych (immunologicznych i genetycznych) uzmys?awiaj? konieczno?? weryfikacji dotychczas obowi?zuj?cej klasyfikacji typów cukrzycy.

Szczególnie wiele uwagi po?wi?cono omawianiu zagadnienia cukrzyc monogenowych. S? to postaci stosunkowo rzadko wyst?puj?ce, ale ich prawid?owa diagnostyka ma ogromne znaczenie dla decyzji terapeutycznych.

Jest to szczególnie wa?ne bowiem otwar?y si? mo?liwo?ci takiej diagnostyki równie? w Polsce w ramach programu Unii Europejskiej. Wiele uwagi po?wiecono równie? omawianiu nowych technologii stosowanych w leczeniu cukrzycy. Bardzo wa?nym punktem programu by?y sesje przeznaczone dla piel?gniarek i dietetyków wchodz?cych w sk?ad zespo?ów terapeutyczno-edukacyjnych.

W czasie obrad zjazdu odby?o si? równie? zebranie cz?onków PTD, na którym dokonano wyboru nowego zarz?du. W sk?ad zarz?du wesz?o dwóch pediatrów; prof. dr hab. Przemys?awa Jarosz-Chobot z Katowic oraz prof. dr hab.med. Wojciech M?ynarski z ?odzi. W sk?ad komisji rewizyjnej wesz?a doc. dr hab. med. Agnieszka Szadkowska pediatra-diabetolog z ?odzi.

Prof. dr hab. med. Ewa Otto-Buczkowska
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,288 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!