01 December 2021 16:48
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
MINISTERSTWO ZAWIOD?O CHORYCH
Niespe?nione obietnice, nag?e zwroty akcji. Dlaczego Polska jest jedynym krajem w UE, który nie refunduje tzw. d?ugo dzia?aj?cych analogów insulin?

Analog - nast?pca ludzkiej insuliny - utrzymuje równy poziom cukru we krwi przez 12-24 godzin. Dzi?ki temu lepiej chroni przed powik?aniami wynikaj?cymi z waha? cukru.

Alicja D?browska z Zabrza choruje na cukrzyc? od 21 lat. Musi kontrolowa? cukier w nocy, bo ma tzw. efekt brzasku. - Trudno to zrozumie?, bo w nocy cz?owiek nie je, a tu mu cukier ro?nie - mówi. - Trzeba wstawa? o drugiej, trzeciej w nocy i bra? insulin?. Dla D?browskiej rozwi?zaniem by?by analog, ale go nie kupuje, bo jedno opakowanie kosztuje ponad 200 z?. A ona ?yje z niskiej emerytury.

W nocy przez lata wstawa?a te? El?bieta Gody?, szefowa zabrza?skiego oddzia?u Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. U niej akurat poziom cukru gwa?townie spada?. Niedocukrzenie powoduje niedotlenienie mózgu, utraty przytomno?ci, zaburzenia pami?ci. Gody? si? tego ba?a, wi?c latami nastawia?a budzik na pierwsz?, ?eby sprawdzi?, czy ma cukier w porz?dku. Potem za dnia by?a pó?przytomna. Analogi pozwoli?y jej spa?. Gody?: - Wreszcie przesta?am si? ba?. Teraz mam pomp? insulinow?, ale niewielu doros?ych chorych ma takie szcz??cie. Chorzy liczyli, ?e b?d? mieli wreszcie ?atwiejszy dost?p do analogów.

Kilka razy by?o ju? blisko. W grudniu 2008 r. Agencja Oceny Technologii Medycznych wyda?a pozytywn? rekomendacj?: analogi mog? by? refundowane. Minister Ewa Kopacz publicznie zadeklarowa?a, ?e latem 2009 r. znajd? si? na nowej li?cie leków. Lista ukaza?a si? jednak bez analogów. - Wprowadzenie tych leków podnios?oby wydatki na refundacj? o 30-40 mln z? rocznie, a AOTM nie potwierdzi?a nadzwyczajnej efektywno?ci tych insulin - t?umaczy? "Gazecie" rzecznik ministerstwa Piotr Olechno.

Chorzy podwa?ali te wyliczenia. Od lat NFZ dop?aca chorym do insuliny - limit refundacji za opakowanie to ok. 100 z?. Refundacja oznacza, ?e je?li lek mie?ci si? w tej cenie, chory nie dop?aca. Je?li kosztuje wi?cej - p?aci tylko ró?nic? (cena leku minus 100 z?). Ró?nic? mi?dzy refundacj? a cen? analogów pokrywaliby?my z w?asnej kieszeni - przekonywali chorzy. - Wiele osób by?o gotowych p?aci?, bo korzy?ci z przyjmowania analogów s? ogromne. Jak si? ma mniej powik?a?, mo?na zaoszcz?dzi? na innych lekach - t?umaczy Gody?.

Wiosn? 2010 ministerstwo znów zapewni?o: "analogi b?d? refundowane". Ale kiedy w listopadzie pojawi? si? projekt listy leków, sprzeciwi?a si? Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan". Pracodawcy t?umaczyli, ?e boj? si? o bud?et NFZ: na analogi przejdzie za du?o pacjentów i w przysz?o?ci b?d? naciska? na ich ca?kowit? refundacj?, a to mo?e zbyt drogo kosztowa?. Zaproponowali, by analogi refundowa? w 100 proc. w ramach specjalnego programu terapeutycznego, ale tylko wyselekcjonowanej grupie 5 tys. chorych.

Jacek Adamski, dyrektor departamentu ekonomicznego w PKPP Lewiatan, przyzna?, ?e wprowadzenie analogów do refundacji uderzy?oby w krajowych producentów insuliny. Bo oni analogów w ofercie nie maj?.

Krajowi producenci to Polfa Tarchomin i Bioton. Polfa praktycznie nie liczy si? na rynku, za to refundacja gensuliny produkowanej przez Bioton kosztuje NFZ 100 mln z? rocznie. To jedna pi?ta kosztów refundacji wszystkich insulin.

- Nie ugn? si? pod naporem firm walcz?cych o w?asne interesy - mówi? wiceminister Marek Twardowski odpowiedzialny za wprowadzenie analogów do refundacji.

Po tych s?owach chorzy na cukrzyc? si? ciesz?. W listopadzie Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w zwi?zku z planowanym umieszczeniem analogów na li?cie leków refundowanych przyznaje minister Kopacz honorowy medal "Przyjaciela PSD". Minister medal przyjmuje.

Lista ma si? ukaza? 16 grudnia 2010. Ale zamiast listy tego dnia Marek Twardowski podaje si? do dymisji. Kilka dni pó?niej ministerstwo og?asza, ?e lista uka?e si? dopiero 30 grudnia. Analogów na niej nie b?dzie. Dlaczego?

Bo - podobno - w europejskiej agencji oceniaj?cej leki EMEA znowu pojawi?y si? pog?oski, ?e jeden z analogów mo?e mie? dzia?anie rakotwórcze. Takie wyja?nienie us?yszeli?my w ministerstwie. Jednak z dokumentów i planu prac agencji wynika?o, ?e w ogóle nie zajmuje si? tym tematem.

A doniesienia, ?e lantus - produkowany przez Sanofi-Aventis analog - mo?e by? rakotwórczy, bada?y ju? wcze?niej polska AOTM, ameryka?ska FDA i europejska EMEA. Wszystkie orzek?y, ?e nie ma podstaw do takich podejrze?.

Jednocze?nie ministerstwo wci?? zapewnia?o, ?e za analogi NFZ b?dzie p?aci?. Ale tak jak chcia? PKPP Lewiatan - wyznaczy grup? chorych, którzy b?d? obj?ci programem terapeutycznym. - Planujemy, ?e program zacznie by? realizowany w pierwszym kwartale 2011 roku. Dla pacjentów to korzystniejsze rozwi?zanie, bo za?ywanie przez nich leku b?dzie ca?y czas monitorowane i bezp?atne - mówi? "Gazecie" rzecznik resortu.

Kryteria przyj?cia do programu opracowuje prof. Krzysztof Strojek, krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii. W skrócie chodzi o du?e i trudne do opanowania wahania poziomu cukru, m.in. u pacjentów dotkni?tych zjawiskiem brzasku oraz starszych, którzy ze wzgl?du na objawy ot?pienne nie potrafi? systematycznie kontrolowa? poziomu glukozy we krwi. Wed?ug prof. Strojka do programu wejdzie jednak nie 5 tys., ale 30-50 tys. chorych (za?ywaj?cych insulin? jest w Polsce ponad pó? miliona).

Ministerstwo obieca?o, ?e program prze?le niezw?ocznie do AOTM. Robi to jednak dopiero po dwóch miesi?cach - 1 kwietnia.

AOTM nie podaje, kiedy oceni program terapeutyczny dla diabetyków.

W programach terapeutycznych realizowanych przez NFZ jest w tej chwili 58 tys. chorych. Wprowadzenie programu dla diabetyków niemal podwoi?oby t? liczb?. A koszty? Bior?c pod uwag? cen? analogów, realizacja programu kosztowa?aby NFZ od kilku do kilkunastu milionów miesi?cznie (trudno o dok?adne szacunki, bo chorzy bior? ró?ne dawki insuliny). - Darmowa insulina dla 50 tys. pacjentów to ogromny wydatek, zwa?ywszy ?e ju? teraz ca?a refundacja dla chorych z cukrzyc? poch?ania 18 proc. bud?etu NFZ na leki - wylicza prof. Strojek.

Andrzej Bauman, prezes PSD, które da?o Kopacz medal, mówi: - Wida?, ?e w tym kraju s?owa ministra nic nie znacz?.

- Przegrywamy, bo w tej grze licz? si? pieni?dze - podsumowuje Gody?.

autor: Jusyta Wato?a
?ród?o: Gazeta Wyborcza
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,153 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!