29 November 2021 10:32
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
ROZPOZNANIE CUKRZYCY - NIE Z WYNIKU HEMOGLOBINY
Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD) wycofa?o si? z kryterium rozpoznawania cukrzycy na podstawie oznaczenia st??enia hemoglobiny glikowanej - HBA1C. Wynika to z faktu, ?e ma?a grupa lekarzy ma dost?p do tej metody rozpoznawania cukrzycy.

W zesz?ym roku PTD - na wzór rozwi?za? ameryka?skich - wprowadzi?o do zalece? kryterium rozpoznawania cukrzycy na podstawie st??enia hemoglobiny glikowanej. Wed?ug prof. Marii Górskiej obecna zmiana w zaleceniach i wycofanie si? z zesz?orocznych koncepcji wynika z konieczno?ci ich dostosowania do warunków polskich.

- Zostali?my przy klasycznych kryteriach rozpoznawania cukrzycy, mimo ?e w USA s? zalecane dodatkowe kryteria - mówi w rozmowie z portalem rynekzdrowia.pl prof. Maria Górska. Jak podkre?la, w Polsce brakuje ?rodków na stosowanie dodatkowego kryterium wykrywania cukrzycy. Poza tym fakty s? takie, ?e wielu lekarzy korzysta z innych technik, równie? uj?tych w zaleceniach PTD.

- S? to od dawna stosowane metody, wynikaj?ce z kryteriów ?wiatowej Organizacji Zdrowia z 1999 r. - stwierdza prof. Górska. Dodaje, ?e je?eli w Polsce rozpowszechni si? metoda oznaczania hemoglobiny glikowanej, zalecana w USA, to PTD z pewno?ci? wróci do tego kryterium.

Jak t?umaczy nam prof. Maria Górska, w wyk?adzie podczas XI Kongresu Medycyny Rodzinnej stara?a si? pokaza?, ?e w zale?no?ci od kryterium rozpoznawania cukrzycy, które zostanie zastosowane, rozpoznaje si? chorob? w ró?nych populacjach: - Metody nie s? równowa?ne - podkre?la profesor.

Dlatego, jej zdaniem, istotna by?aby mo?liwo?? rozpoznawania cukrzycy przynajmniej za pomoc? dwóch kryteriów, w tym metody oznaczania hemoglobiny glikowanej.

Prof. Maria Górska ostrzega?a, ?e prognozy liczby zachorowa? na cukrzyc? w Polsce s? coraz gorsze. - Obecnie szacuje si? ju?, ?e w 2025 r. b?dzie w naszym kraju ponad 3,6 mln osób chorych na cukrzyc? - informuje. Jej zdaniem wi??e si? to z coraz cz?stsz? oty?o?ci?, szczególnie oty?o?ci? u dzieci.

- Bardzo wa?ne jest wyrabianie prawid?owych nawyków ?ywieniowych ju? u dzieci. Powinno si? ogranicza? dziecku spo?ycie s?odkich produktów, w szczególno?ci takich jak np. coca-cola, czy ró?nego rodzaju ?ywno?? typu fast-food - radzi prof. Górska.

Jednocze?nie podkre?la ogromn? rol? lekarzy rodzinnych w zapobieganiu i diagnozowaniu cukrzycy: - Lekarz zna ca?? rodzin?, mo?e zwróci? uwag? rodzicom w przypadku oty?o?ci u dziecka.

?ród?o: rynekzdrowia.pl
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,507 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!