29 November 2021 19:56
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
UWAGA NA REWELACJE - G?ODÓWKA LECZY CUKRZYC??
Jak podaje BBC jedzenie 600 kalorii dziennie przez osiem tygodni - mo?e odwróci? cukrzyc? typu drugiego u osób, które niedawno zosta?y zdiagnozowane. Naukowcy z uniwersytetu w Newcastle odkryli, ?e uboga w kalorie dieta redukuje poziom t?uszczu w trzustce i w?trobie, co pozwala unormowa? produkcj? insuliny.

Jedenastu uczestników przeprowadzonego przez nich eksperymentu cierpia?o na cukrzyc? od oko?o czterech lat. Przez dwa miesi?ce przestrzegali drastycznej diety, spo?ywaj?c wy??cznie p?ynne napije odchudzaj?ce i warzywa. Ju? po tygodniu poziom cukru przed pierwszym posi?kiem wróci? u nich do normy. Siedmiu z jedenastu pacjentów po trzech miesi?cach od rozpocz?cia diety nie mia?o ju? cukrzycy.

BBC zastrzega jednak, ?e potrzebne s? dalsze badania, nadal bowiem nie wiadomo, na ile trwa?a jest osi?gni?ta poprawa.

KOMENTARZ PROF. Ewy Otto-Buczkowskiej:

Doniesienie to mo?na traktowa? jako „ciekawostk?”, ale nie „rewelacje” .

To, ?e oty?o?? jest bardzo powa?nym czynnikiem ryzyka dla wyst?powania zaburze? tolerancji glukozy jest rzecz? wiadom? od dawna. Oty?o?? to nie tylko zwi?kszona masa tkanki t?uszczowej, ale równie? kumulacja lipidów w w?trobie, mi??niach, w komórkach wysp trzustkowych jak równie? innych miejscach organizmu.

Tkanka t?uszczowa jest oporna na dzia?anie insuliny st?d zwi?kszona jej ilo?? w organizmie powoduje, ?e prawid?owa sekrecja insuliny staje si? niewystarczaj?ca dla pokonania tej insulinooporno?ci . Organizm pocz?tkowo zwi?ksza produkcj? insuliny, prowadzi to do hiperinsulinemii. Z czasem dochodzi do dysfunkcji komórek β i do rozwoju pe?nego obrazu cukrzycy. W tym ?wietle jest rzecz? oczywist?, ?e zmniejszenie ilo?ci tkanki t?uszczowej w organizmie poprawia sytuacj? metaboliczn?. Je?li to zmniejszenie ma miejsce we wczesnym okresie choroby, kiedy nie dosz?o jeszcze do destrukcji komórek β zaburzenia tolerancji w?glowodanów mog? by? odwracalne. Zjawisko to od dawna wykorzystywane jest w terapii cukrzycy typu 2, gdzie normalizacja masy cia?a jest podstawowym zaleceniem.

W omawianym eksperymencie autorzy zastosowali bardzo radykalne ograniczenie kalorii, co mog?o da? bardziej widoczne wyniki. Bez danych dotycz?cych wieku chorych ich ogólnego stanu zdrowia, stopnia oty?o?ci, wska?ników insulinooporno?ci, sekrecji insuliny endogennej itp. trudno si? szczegó?owo odnie?? do tego doniesienia. Nie wiemy te? jaka by?a aktywno?? fizyczna badanych w czasie eksperymentu, jaki by? sk?ad tych ograniczonych posi?ków, nale?y przyj??, ?e zawiera?y one wszystkie niezb?dne sk?adniki dla prawid?owego funkcjonowania organizmu?!

W ka?dym razie osobi?cie odradza?abym prowadzenia takich eksperymentów na w?asn? r?k?.

Moja rada:

1. Nie dopuszcza? do wyst?pienia nadwagi, a tym bardziej oty?o?ci. Obecnie wiadomo, ?e oty?o?? mo?e by? wynikiem zaburzenia funkcjonowania genów kontroluj?cych mas? cia?a, ale czynniki genetyczne nie decyduj? o wyst?powaniu oty?o?ci, realizacja genetycznie uwarunkowanej sk?onno?ci do oty?o?ci zale?y od wp?ywów ?rodowiska. Takie post?powanie mo?e zlikwidowa? ryzyko wyst?pienia cukrzycy typu 2 nawet u osób obci??onych genetycznie.

2. Osoby z nadwag? czy oty?o?ci? stara? si? nak?oni? do systematycznego obni?ania masy cia?a. To mo?e nie zlikwiduje choroby, ale w wielu przypadkach pozwala na kontrolowanie zaburze? tolerancji glukozy bez leczenia farmakologicznego.


Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,788 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!