29 November 2021 20:24
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
CHCESZ PRAWO JAZDY? PRZECZYTAJ!
Od 29 czerwca zacz??o obowi?zywa? rozporz?dzenie w sprawie praw jazdy, reguluj?ce przepisy o uzyskiwaniu bada? lekarskich przez osoby chore na cukrzyc?. Rozporz?dzenie szczegó?owo okre?la poj?cie ci??kiej hipoglikemii, nawracaj?cej ci??kiej hipoglikemii, nie?wiadomo?ci hipoglikemii. W ten sposób wnioski przes?ane przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? dotycz?ce zmian w projekcie rozporz?dzenia w sprawie bada? kierowców i osób ubiegaj?cych si? o uprawnienia do kierowania pojazdami - ZOBACZ - zosta?y uwzgl?dnione.

Ci??ka hipoglikemia – oznacza spadek st??enia glukozy poni?ej 55 mg/dl (tj. < 3,0 mmol/l), powoduj?cy konieczno?? pomocy osoby drugiej w celu uzyskania ust?pienia objawów oraz normalizacji glikemii;
Nawracaj?ca hipoglikemia – oznacza drugi przypadek ci??kiej hipoglikemii w okresie 12 miesi?cy
Nie?wiadomo?? hipoglikemii – oznacza nieodczuwanie patologicznie niskich (< 55 mg/dl, tj. < 3,0 mmol/l) warto?ci glikemii, b?d?ce istotnym powik?aniem cz?stego wyst?powania epizodów hipoglikemii.

W projekcie okre?lono wymagania dla osób posiadaj?cych lub ubiegaj?cych si? o uprawnienia do kierowania pojazdami, do których nale??:

- w przypadku insulinoterapii - przedstawienie opinii specjalisty diabetologa,
- przeprowadzanie regularnych kontrolnych bada? lekarskich, w?a?ciwych dla ka?dego przypadku, co 5 lat, a wprzypadku kierowców zawodowych co trzy lata, przy insulinoterapii co rok.
- wykazanie ?wiadomo?ci ryzyka hipoglikemii i zagro?e? z ni? zwi?zanych,
- regularne monitorowanie st??enia glukozy we krwi,
- udokumentowanie kontroli nad przebiegiem choroby przez lekarza prowadz?cego.

"Te rozwi?zania do?? jasno precyzuj? jakie warunki nale?y spe?ni?, aby zosta? kierowc? diabetykiem" - mówi Mariusz Masiarek, przewodnic?cy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i M?odzie?y z Cukrzyc? - "Takie regulacje s? potrzebne bowiem teraz zdarza?o si?, ?e lekarz odmawia? wydania pozytywnej decyzji dla chorego tylko dlatego, ?e mia? cukrzyc?. To by?a dyskryminacja."

Wa?nym aspektem nowego projektu Ministerstwa Zdrowia jest wprowadzenie mo?liwo?ci powiadamiania przez lekarzy o przypadków wyst?pienia epizodu ci??kiej hipoglikemii, niezale?nie od okoliczno?ci, powinien organu wydaj?cego prawo jazdy w celu oceny predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami. Ponadto bezwzgl?dnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest jakikolwiek przypadek ci??kiej hipoglikemii, nie?wiadomo?? hipoglikemii oraz inne powik?ania zwi?zane z cukrzyc?, wykluczaj?ce mo?liwo?? kierowania pojazdami.


Oto tre?? Za??cznika nr 3 dotycz?cego osób z cukrzyc?:

ZA??CZNIK Nr 3

SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA CUKRZYC? W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWWSKAZA? ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI

1. Okre?lenie:
1) ci??ka hipoglikemia - oznacza spadek st??enia glukozy poni?ej 55 mg/dl (tj. < 3,0 mmol/l), powoduj?cy konieczno?? pomocy osoby drugiej w celu uzyskania ust?pienia objawów oraz normalizacji glikemii;
2) nawracaj?ca ci??ka hipoglikemia - oznacza co najmniej drugi przypadek ci??kiej hipoglikemii w okresie 12 miesi?cy;
3) nie?wiadomo?? hipoglikemii - oznacza nieodczuwanie patologicznie niskich (< 55 mg/dl, tj. < 3,0 mmol/l) warto?ci glikemii, b?d?ce istotnym powik?aniem cz?stego wyst?powania epizodów hipoglikemii.

2. Lekarz, który podczas wykonywania zawodu, stwierdzi? u osoby ubiegaj?cej si? o prawo jazdy lub posiadaj?cej prawo jazdy, przypadek wyst?pienia epizodu ci??kiej hipoglikemii, niezale?nie od okoliczno?ci, powinien niezw?ocznie powiadomi? organ wydaj?cy prawo jazdy o konieczno?ci dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych tej osoby do kierowania pojazdami.

3. W odniesieniu do bada? osoby posiadaj?cej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, ale kieruj?cej pojazdami w ramach obowi?zków s?u?bowych, stosuje si? wymagania, o których mowa w ust. 6.

4. Osobie leczonej farmakologicznie ubiegaj?cej si? o prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T albo posiadaj?cej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, mo?na wydawa? prawo jazdy albo przed?u?a? okres jego wa?no?ci pod warunkiem:
1) przeprowadzania regularnych kontrolnych bada? lekarskich, w?a?ciwych dla ka?dego przypadku, przy czym okres pomi?dzy badaniami nie mo?e przekracza? 5 lat;
2) wykazania przez osob? ubiegaj?c? si? o prawo jazdy lub posiadaj?c? prawo jazdy pe?nej ?wiadomo?ci ryzyka hipoglikemii, w szczególno?ci zagro?enia utrat? przytomno?ci;
3) odpowiedniej kontroli nad przebiegiem choroby przez osob? chor? na cukrzyc?;
4) w przypadku insulinoterapii - przedstawienia opinii specjalisty diabetologa.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, bezwzgl?dnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest nawracaj?ca ci??ka hipoglikemia oraz nie?wiadomo?? hipoglikemii.

6. Osobie leczonej farmakologicznie ubiegaj?cej si? o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, pozwolenie do kierowania tramwajem lub ?wiadectwo kwalifikacji zawodowej albo posiadaj?cej prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, pozwolenie do kierowania tramwajem lub ?wiadectwo kwalifikacji zawodowej, mo?na wydawa? prawo jazdy albo przed?u?a? okres jego wa?no?ci pod warunkiem:
1) przedstawienia opinii specjalisty diabetologa;
2) przeprowadzania regularnych kontrolnych bada? lekarskich, w?a?ciwych dla ka?dego przypadku, przy czym okres pomi?dzy badaniami nie mo?e przekracza? 3 lat, a w przypadku insulinoterapii - jednego roku;
3) wykazania przez osob? ubiegaj?c? si? o prawo jazdy lub posiadaj?c? prawo jazdy pe?nej ?wiadomo?ci ryzyka hipoglikemii, w szczególno?ci zagro?enia utrat? przytomno?ci;
4) odpowiedniej kontroli nad przebiegiem choroby przez osob? chor? na cukrzyc?, w szczególno?ci poprzez regularne monitorowanie st??enia glukozy we krwi, przynajmniej dwa razy dziennie oraz w porach dnia zwi?zanych z kierowaniem pojazdami;
5) udokumentowania kontroli nad przebiegiem choroby przez lekarza prowadz?cego.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, bezwzgl?dnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest jakikolwiek przypadek ci??kiej hipoglikemii, nie?wiadomo?? hipoglikemii oraz inne powik?ania zwi?zane z cukrzyc?, wykluczaj?ce mo?liwo?? kierowania pojazdami.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1, osoby ubiegaj?ce si? o prawo jazdy lub posiadaj?ce prawo jazdy przedstawiaj? uprawnionemu lekarzowi opini? specjalisty diabetologa w formie karty konsultacyjnej diabetologicznej, wed?ug wzoru okre?lonego poni?ej.

Pe?na tre?? Rozporz?dzenia wraz z KART? KONSULTACYJN? DIABETOLOGICZN? DO BADA? LEKARSKICH KIEROWCÓW I OSÓB UBIEGAJ?CYCH SI? O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI - TUTAJ
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,017,837 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!