25 Października 2020 07:34
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIEŃ DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYCˇ
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓŁNOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKOŁAJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIEŃ KARTOFLA 2014
WARSZTATY ŻEGLARSKIE - JESIEŃ
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIERŻNO
ŻEGLARSKI DZIEŃ DZIECKA
WYCIECZKA WROCŁAW
SPŁYW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
WSPÓŁPRACUJEMYJAK DO NAS TRAFIĆ?
zumi
CHCESZ PRAWO JAZDY? PRZECZYTAJ!
Od 29 czerwca zaczęło obowi?zywać rozporz?dzenie w sprawie praw jazdy, reguluj?ce przepisy o uzyskiwaniu badań lekarskich przez osoby chore na cukrzycę. Rozporz?dzenie szczegółowo okre?la pojęcie ciężkiej hipoglikemii, nawracaj?cej ciężkiej hipoglikemii, nie?wiadomo?ci hipoglikemii. W ten sposób wnioski przesłane przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? dotycz?ce zmian w projekcie rozporz?dzenia w sprawie badań kierowców i osób ubiegaj?cych się o uprawnienia do kierowania pojazdami - ZOBACZ - zostały uwzględnione.

Ciężka hipoglikemia – oznacza spadek stężenia glukozy poniżej 55 mg/dl (tj. < 3,0 mmol/l), powoduj?cy konieczno?ć pomocy osoby drugiej w celu uzyskania ust?pienia objawów oraz normalizacji glikemii;
Nawracaj?ca hipoglikemia – oznacza drugi przypadek ciężkiej hipoglikemii w okresie 12 miesięcy
Nie?wiadomo?ć hipoglikemii – oznacza nieodczuwanie patologicznie niskich (< 55 mg/dl, tj. < 3,0 mmol/l) warto?ci glikemii, będ?ce istotnym powikłaniem częstego występowania epizodów hipoglikemii.

W projekcie okre?lono wymagania dla osób posiadaj?cych lub ubiegaj?cych się o uprawnienia do kierowania pojazdami, do których należ?:

- w przypadku insulinoterapii - przedstawienie opinii specjalisty diabetologa,
- przeprowadzanie regularnych kontrolnych badań lekarskich, wła?ciwych dla każdego przypadku, co 5 lat, a wprzypadku kierowców zawodowych co trzy lata, przy insulinoterapii co rok.
- wykazanie ?wiadomo?ci ryzyka hipoglikemii i zagrożeń z ni? zwi?zanych,
- regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi,
- udokumentowanie kontroli nad przebiegiem choroby przez lekarza prowadz?cego.

"Te rozwi?zania do?ć jasno precyzuj? jakie warunki należy spełnić, aby zostać kierowc? diabetykiem" - mówi Mariusz Masiarek, przewodnic?cy Towarzystwa Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzyc? - "Takie regulacje s? potrzebne bowiem teraz zdarzało się, że lekarz odmawiał wydania pozytywnej decyzji dla chorego tylko dlatego, że miał cukrzycę. To była dyskryminacja."

Ważnym aspektem nowego projektu Ministerstwa Zdrowia jest wprowadzenie możliwo?ci powiadamiania przez lekarzy o przypadków wyst?pienia epizodu ciężkiej hipoglikemii, niezależnie od okoliczno?ci, powinien organu wydaj?cego prawo jazdy w celu oceny predyspozycji zdrowotnych do kierowania pojazdami. Ponadto bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest jakikolwiek przypadek ciężkiej hipoglikemii, nie?wiadomo?ć hipoglikemii oraz inne powikłania zwi?zane z cukrzyc?, wykluczaj?ce możliwo?ć kierowania pojazdami.


Oto tre?ć Zał?cznika nr 3 dotycz?cego osób z cukrzyc?:

ZAŁˇCZNIK Nr 3

SPOSÓB OCENY STANU ZDROWIA OSOBY CHOREJ NA CUKRZYCĘ W CELU STWIERDZENIA ISTNIENIA LUB BRAKU PRZECIWWSKAZAŃ ZDROWOTNYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI

1. Okre?lenie:
1) ciężka hipoglikemia - oznacza spadek stężenia glukozy poniżej 55 mg/dl (tj. < 3,0 mmol/l), powoduj?cy konieczno?ć pomocy osoby drugiej w celu uzyskania ust?pienia objawów oraz normalizacji glikemii;
2) nawracaj?ca ciężka hipoglikemia - oznacza co najmniej drugi przypadek ciężkiej hipoglikemii w okresie 12 miesięcy;
3) nie?wiadomo?ć hipoglikemii - oznacza nieodczuwanie patologicznie niskich (< 55 mg/dl, tj. < 3,0 mmol/l) warto?ci glikemii, będ?ce istotnym powikłaniem częstego występowania epizodów hipoglikemii.

2. Lekarz, który podczas wykonywania zawodu, stwierdził u osoby ubiegaj?cej się o prawo jazdy lub posiadaj?cej prawo jazdy, przypadek wyst?pienia epizodu ciężkiej hipoglikemii, niezależnie od okoliczno?ci, powinien niezwłocznie powiadomić organ wydaj?cy prawo jazdy o konieczno?ci dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych tej osoby do kierowania pojazdami.

3. W odniesieniu do badań osoby posiadaj?cej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, ale kieruj?cej pojazdami w ramach obowi?zków służbowych, stosuje się wymagania, o których mowa w ust. 6.

4. Osobie leczonej farmakologicznie ubiegaj?cej się o prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T albo posiadaj?cej prawo jazdy kategorii A, A1, B, B1, B+E, T, można wydawać prawo jazdy albo przedłużać okres jego ważno?ci pod warunkiem:
1) przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich, wła?ciwych dla każdego przypadku, przy czym okres pomiędzy badaniami nie może przekraczać 5 lat;
2) wykazania przez osobę ubiegaj?c? się o prawo jazdy lub posiadaj?c? prawo jazdy pełnej ?wiadomo?ci ryzyka hipoglikemii, w szczególno?ci zagrożenia utrat? przytomno?ci;
3) odpowiedniej kontroli nad przebiegiem choroby przez osobę chor? na cukrzycę;
4) w przypadku insulinoterapii - przedstawienia opinii specjalisty diabetologa.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest nawracaj?ca ciężka hipoglikemia oraz nie?wiadomo?ć hipoglikemii.

6. Osobie leczonej farmakologicznie ubiegaj?cej się o prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, pozwolenie do kierowania tramwajem lub ?wiadectwo kwalifikacji zawodowej albo posiadaj?cej prawo jazdy kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E, pozwolenie do kierowania tramwajem lub ?wiadectwo kwalifikacji zawodowej, można wydawać prawo jazdy albo przedłużać okres jego ważno?ci pod warunkiem:
1) przedstawienia opinii specjalisty diabetologa;
2) przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich, wła?ciwych dla każdego przypadku, przy czym okres pomiędzy badaniami nie może przekraczać 3 lat, a w przypadku insulinoterapii - jednego roku;
3) wykazania przez osobę ubiegaj?c? się o prawo jazdy lub posiadaj?c? prawo jazdy pełnej ?wiadomo?ci ryzyka hipoglikemii, w szczególno?ci zagrożenia utrat? przytomno?ci;
4) odpowiedniej kontroli nad przebiegiem choroby przez osobę chor? na cukrzycę, w szczególno?ci poprzez regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi, przynajmniej dwa razy dziennie oraz w porach dnia zwi?zanych z kierowaniem pojazdami;
5) udokumentowania kontroli nad przebiegiem choroby przez lekarza prowadz?cego.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, bezwzględnym przeciwwskazaniem do kierowania pojazdami jest jakikolwiek przypadek ciężkiej hipoglikemii, nie?wiadomo?ć hipoglikemii oraz inne powikłania zwi?zane z cukrzyc?, wykluczaj?ce możliwo?ć kierowania pojazdami.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 4 oraz ust. 6 pkt 1, osoby ubiegaj?ce się o prawo jazdy lub posiadaj?ce prawo jazdy przedstawiaj? uprawnionemu lekarzowi opinię specjalisty diabetologa w formie karty konsultacyjnej diabetologicznej, według wzoru okre?lonego poniżej.

Pełna tre?ć Rozporz?dzenia wraz z KARTˇ KONSULTACYJNˇ DIABETOLOGICZNˇ DO BADAŃ LEKARSKICH KIEROWCÓW I OSÓB UBIEGAJˇCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DO KIEROWANIA POJAZDAMI - TUTAJ
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE BˇD? OBOJĘTNY, MOŻESZ POMÓC!
SZKOŁY I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
SŁODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRUŻYNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHAŁA JELIŃSKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYCĘ
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYCˇ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 1,963,309 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!