01 December 2021 18:34
ZNAJD? NAS

NASZE IMPREZY 2015
DZIE? DZIECKA 2015
MARCOWA AKADEMIA RELAKSACYJNA
MAJOWA AKADEMIA SZKOLENIOWA
WARSZTATY AKTYWNIE Z CUKRZYC?
TURNUS WAKACYJNY D?WIRZYNO
REJS PO MORZU PÓ?NOCNYM 10 EDYCJA
NASZE IMPREZY 2014
MIKO?AJOWE WARSZTATY EDUKACYJNE KORBIELÓW 2014
JESIENNE WARSZTATY EDUKACYJNE ISTEBNA 2014
DZIE? KARTOFLA 2014
WARSZTATY ?EGLARSKIE - JESIE?
BIEGIEM OD CUKRZYCY - FESTIWAL BIEGOWY 2014
TURNUS D?WIRZYNO 2014
MAJÓWKA PILSKO
WARSZTATY DZIER?NO
?EGLARSKI DZIE? DZIECKA
WYCIECZKA WROC?AW
SP?YW KAJAKOWY BORNE SULINOWO
NZOZ DIASOMED


DOWIEDZ SI? WI?CEJ!
WSPÓ?PRACUJEMYJAK DO NAS TRAFI??
zumi
PEN NA WAKACJE: S?ONECZNA WITAMINA
Cukrzyca upo?ledza mikrokr??enie, tak?e w skórze; niszczenie jej opalaniem mo?e powodowa? problemy z gojeniem. Tymczasem niedobór witaminy D tworzy m.in. ryzyko zachorowania na cukrzyc?; promienie s?oneczne obni?aj? poziom cukru we krwi.
Jednym z powik?a? cukrzycowych jest neuropatia czuciowa. Najcz??ciej dotyczy problemów czucia w stopach i d?oniach. Osoby z cukrzyc? zatem s? bardziej nara?one na oparzenia s?oneczne okolic cia?a o wra?liwo?ci zmniejszonej na tle neuropatii, a znaczne oparzenie mo?e prowadzi? do hiperglikemii oraz zagra?a zaka?eniem – twierdzi dr Rowan Hillson, ordynator Oddzia?u Wewn?trznego The Hollingdon Hospital.

W ksi??ce „Cukrzyca. Praktyczne zasady opieki” opisuje przypadek angielskiej pacjentki: Pani Klara, m?oda kobieta z neuropati? obwodow?, wybra?a si? do Portugalii. Ca?e dnie sp?dza?a tam opalaj?c si? nad hotelowym basenem... Chroni?a si? przy tym kremem z filtrem przeciw promieniowaniu ultrafioletowemu. Pewnego dnia po k?pieli w basenie powróci?a na swe zwyk?e miejsce na brzegu. K?ad?c si? tego dnia do ?ó?ka stwierdzi?a na nogach szkar?atne „skarpetki” – jej stopy na obszarze zmian neuropatycznych uleg?y oparzeniu w miejscach, gdzie woda zmy?a ochronny krem. Pojawi?y si? p?cherze, potem infekcja i trzeba by?o w po?piechu wraca? do kraju.

Kto ma racj??

K?piele s?oneczne maj? swoich zagorza?ych zwolenników, ale i zdecydowanych przeciwników. Kto ma racj?? To pytanie staje si? szczególnie aktualne przed sezonem urlopowym, u progu lata.
- Opalanie nie s?u?y równie? zdrowym osobom – zapewnia na portalu „abccukrzyca. pl” lek. med. Magdalena Parys, m?odsza asystentka w Oddziale Klinicznym Medycyny Rodzinnej, Chorób Wewn?trznych i Metabolicznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
- Przyspiesza procesy starzenia si? skóry, uszkadza j?, a co najniebezpieczniejsze – zwi?ksza ryzyko rozwoju czerniaka. Cukrzyca jest chorob? ogólnorozwojow?, obni?a wydolno?? organizmu, a zatem jego mechanizmy obronne. W jej wyniku dochodzi do zmian m.in. w obr?bie nerwów, równie? tych zaopatruj?cych skór?. Wszystko to dodatkowo sprzyja uszkodzeniom oraz utrudnia regeneracj?.
- Cukrzyca nie stanowi absolutnie ?adnego przeciwwskazania do opalania, pod warunkiem, ?e b?dzie to si? odbywa?o na zdrowych zasadach, takich, jakie obowi?zuj? wszystkich ludzi, nie tylko chorych na cukrzyc?, ale równie? osoby zdrowe – uwa?a prof. dr hab. med. Krzysztof Strojek, krajowy konsultant w dziedzinie diabetologii, wypowiadaj?c si? na tym samym portalu. – Wiadomo, ?e wszystko w nadmiarze szkodzi, wszystko stosowane z umiarem jest dopuszczalne. W tym równie? opalanie si? czy korzystanie z solarium. Oczywi?cie nie spiekanie si? „na jaszczurk?” – czy to na s?o?cu, czy w solarium. Dla poprawienia samopoczucia, dla urody jest to dopuszczalne. Stosowanie odpowiednich filtrów, nie doprowadzanie si? do pe?nej br?zowo?ci, umiarkowana ekspozycja, tak ?eby nie oparza? skóry. Wiemy, ?e nadmierna ekspozycja, szczególnie w tych krajach, gdzie jest du?e nas?onecznienie, stanowi zagro?enie rozwoju raka skóry, ale w takim samym stopniu ludzi chorych na cukrzyc?, jak i ludzi, którzy nie maj? tej choroby.

Opalanie jest modne.

Poprawia nasz? urod?. Przed wiekami raczej nie wystawiano cia?a do s?o?ca dla poprawienia koloru skóry. Ludzie w sposób naturalny sp?dzali wi?cej czasu na wolnym powietrzu, cho?by podczas pracy na roli, w obej?ciach gospodarstw. Dzisiaj coraz cz??ciej wybieraj?c si? na spacer pokrywamy kremami z filtrami te miejsca cia?a, które s? nara?one na dzia?anie promieni s?onecznych, skrywamy si? pod parasolami, wi?cej czasu sp?dzamy w pomieszczeniach. Kampania antys?oneczna robi swoje. Wszechobecne staj? si? rozmaite kremy ochronne (redukuj? produkcj? witaminy D o blisko 98 proc.). To sprawia, ?e coraz cz??ciej wi?c daj? si? zauwa?y? niedobory ?yciodajnej witaminy D, odpowiedzialnej za przyswajanie wapnia, w?a?ciw? prac? uk?adów odporno?ciowych cz?owieka. Instytut Roberta Kocha w Berlinie, na zlecenie ministerstwa zdrowia, przeprowadzi? badania reprezentatywnej grupy 4000 Niemców w wieku 18-79 lat, które opublikowa? mi?dzynarodowy niezale?ny magazyn „European Journal of Clinical Nutrition”. Okaza?o si?, ?e 60 proc. badanych mia?o widoczny niedobór witaminy D. W niektórych grupach wiekowych wska?nik ten si?ga? 75 proc. Najpewniej gdyby podobnymi badaniami obj?? Polaków, wyniki te nie by?yby lepsze. Pono? wcze?niejsze badania przeprowadzone w USA i Wielkiej Brytanii mia?y podobnie niepokoj?ce dane. Tymczasem niedobór s?onecznej witaminy zwi?ksza ryzyko zachorowania na osteoporoz?, choroby uk?adu kr??enia i serca, artroz?, skleroz?, a nawet cukrzyc?.

S?o?ce lekiem na cukrzyc?

Tendencja spadkowa poziomu witaminy D podwy?sza prawdopodobie?stwo zachorowania na cukrzyc?. Jej niedobór w organizmie obni?a tolerancj? glukozy i hamuje wydzielanie insuliny. Stwierdzili to m.in. fi?scy uczeni z National Public Institute w Helsinkach. Obserwuj?c przez 22 lata 1400 pacjentów zauwa?yli, ?e u 412 z nich pojawi?a si? cukrzyca typu 2. Ryzyko zachorowania ros?o wraz z niedoborem witaminy D. W?ród m??czyzn wzrasta?o ono a? o 72 proc. Do podobnych wniosków doszli brytyjscy naukowcy. Ich zdaniem niedobór s?onecznej witaminy i brak k?pieli s?onecznych w dzieci?stwie mo?e prowadzi? po latach do cukrzycy typu 1. Z kolei specjali?ci z Loyola University w Chicago, analizuj?c ?wiatowe wyniki bada? nad wp?ywem witaminy D, zachorowalno?ci? na cukrzyc? i tzw. syndromem metabolicznym, poprzedzaj?cym cukrzyc?, stwierdzili, ?e diagnostyka i leczenie niedoboru witaminy D mo?e by? najprostszym, najta?szym sposobem profilaktyki cukrzycowej. S?o?ce jest potrzebne do ?ycia nie tylko ro?linom, tak?e cz?owiekowi. Ponad 90 proc. witaminy D produkowanej przez skór? dzi?ki promieniom s?onecznym. Jest ona niezb?dna do przyswajania wapnia, do w?a?ciwego funkcjonowania uk?adu odporno?ciowego.
Nie wolno jednak zapomina?, ?e w nadmiarze s?o?ce szkodzi. Wiadomo, ?e cia?o nara?one na nadmierne, intensywne dzia?anie promieni s?onecznych sprawia, ?e nasza skóra szybciej si? starzeje i jest nara?ona na choroby nowotworowe, zw?aszcza czerniaka.

Artyku? pochodzi z nowego wakacyjnego numeru Magazynu PEN.


Ponadto mo?na w nim znale??:

MO?E BY? LEPIEJ, ALBO GORZEJ ….
W przeciwie?stwie do wielu krajów, takich cho?by jak Niemcy czy Anglia, system refundacji leków w Polsce jest do?? skomplikowany. Tam s? sztywne ceny nie leków refundowanych, ale sta?a op?ata pacjenta za wydanie leku. W Polsce system polega na tym, ?e mamy do czynienia z cen? detaliczn? i limitem cenowym leków refundowanych. I wszystko co jest poni?ej tego limitu, refunduje pa?stwo. To co powy?ej – p?aci pacjent. Jednak, gdy mamy lek z 50- procentow? odp?atno?ci?, pacjent p?aci 50 procent do limitu plus 100 procent nadwy?ki pomi?dzy cen? detaliczn?, a limitem danego leku. Trudne do wyliczenia… ale skoro tak jest - to jak obliczy?, ile tak naprawd? b?dzie p?aci? pacjent za leki refundowane?

EDUKACJA WPISANA W CUKRZYC?
Od pa?dziernika rusza w Gda?sku studium kszta?cenia edukatorów. Chodzi o kszta?cenie profesjonalnych edukatorów ds.diabetologii. Po wieloletnich staraniach ?rodowisk diabetologicznych Ministerstwo Zdrowia wprowadzi?o w?a?nie oficjalnie to stanowisko do taryfikatora zawodów medycznych. Otwiera to perspektyw? kszta?cenia przysz?ych edukatorów, przy finansowym wsparciu resortu zdrowia. Pierwszy taki kurs rusza 1 pa?dziernika przy Gda?skim Uniwersytecie Medycznym oraz ?l?skim Uniwersytecie Medycznym. Potrwa do 4 lutego 2012 roku. Szkoli? si? b?dzie - bezp?atnie - 37 osób, nie tylko z województwa pomorskiego, tak?e z Warszawy, Bydgoszczy, Bia?egostoku i innych o?rodków.


DODAWANIE ?YCIA DO LAT
Staro??, cukrzyca, problemy z ni? zwi?zane s? wszechobecne w placówkach pomocy spo?ecznej.
W?ród ludzi po 70. roku ?ycia co dziesi?ta osoba ma cukrzyc?. Dom Pomocy Spo?ecznej „Promie? ?ycia” w Bydgoszczy, najwi?ksza taka placówka w mie?cie – mo?e sprawowa? opiek? nad 175 osobami. „Wspó?czesny DPS ma za zadanie stosowanie zabiegów kompleksowych, wielokierunkowych, które polega? maj? na oddzia?ywaniu na ustrój cz?owieka z ró?nych stron i przez ró?ne czynniki terapeutyczne, ze zwróceniem uwagi na rehabilitacj?. A wi?c to wszystko co niejako promieniowa?oby na ?ycie Mieszka?ców, aby ten pobyt w Domu dodawa? im ?ycia do lat” – czytamy
w uzasadnieniu nazwy „Promie? ?ycia”. Obecnie przebywa tu 170 osób. Wi?cej ni? co pi?ta choruje na cukrzyc?, z czego 14 pensjonariuszy leczonych jest te? insulin?.

PRZYSTA? DLA S?ODKICH GO?CI
Niezacukrzony diabetyka nie zrozumie, chyba ?e… sam jest s?odki. Pan Witek jest, i to od 13. roku ?ycia, kiedy dowiedzia? si?, ?e ma cukrzyc?. Od pocz?tku lat 90. Wspólnie z ?on? prowadz? pensjonat, gdzie - jak mówi pani Danuta - nie ma sauny, basenu, solarium, salonu odnowy i „takich tam ró?nych”, za to je si? „na bank” zdrowo i smakowicie, a pobyt up?ywa jak u mamusi.
- Posi?ki planuj? tak, ?e przez kilkana?cie dni potrawy si? nie powtórz? – zapewnia gospodyni. - To dieta bardzo urozmaicona, zdrowa dla ka?dego, odpowiednia i bezpieczna tak?e dla diabetyków. Ju?
ja si? na tym znam! Jak si? ma m??a, dwie córki i wnuczk? z cukrzyc?, to trzeba wiedzie? co i jak dla nich gotowa?. Z tych samych garnków, te same potrawy dostaj? go?cie.

WYBIERZ PRODUKT ROKU
Rozkr?ca si? plebiscyt „Dobre dla Diabetyka 2011”. Otrzymujemy kupony, SMS-y i g?osy oddane na naszej stronie internetowej. Do zako?czenia g?osowania pozosta?o jeszcze du?o czasu. Wierzymy, ?e nasi Czytelnicy nie zapomn? w czasie wakacji o plebiscycie. Tym bardziej, ?e do wygrania s? super nagrody: telefon MaxCom MC 6800, aparat telefoniczny KXT480 , jonizator PTV-A oraz nowy, supernowoczesny gleukometr Gold System. Oto pierwsza dziesi?tka produktów, które od pocz?tku plebiscytu do ko?ca maja otrzyma?y najwi?cej g?osów: 1. Glukometr Diagnostic Gold System 2. Telefon z alarmem MaxCom MM 450 BB 3. Tabletki z Dro?d?y Piwowarskich – LEWITAN 4. Suplement diety – Humavit Morwa Bia?a 5. Zio?a przeciwcukrzycowe –Diabetovit Fix 6. Czekolada bez cukru Mleczna Wawel 7. Skarpety dla diabetyków z w?óknami srebra 8. S?odzik dla cukrzyków –Diaspam 9. Witaminy dla diabetyków Diabion 10. Krem dla diabetyków Gehwol Extra.
Nic jeszcze nie zosta?o przes?dzone, bo g?osowanie jeszcze trwa. Zach?camy wszystkich do udzia?u w plebiscycie. Jak g?osowa? ? Mo?na to uczyni? wype?niaj?c kupon, g?osuj?c SMS-em lub za po?rednictwem Internetu. Osta? ekspertem, g?osuj - www.magazynpen.com.pl.

ROZWA? TYLE DANYCH
Stajesz na p?ytk? i ju? wiesz nie tylko, ile wa?ysz, ale jak? masz w ciele zawarto?? t?uszczu i wody, a nawet mi??ni i ko?ci. Te informacje, uzyskane dzi?ki nowoczesnym elektronicznym wagom ?azienkowym, pozwalaj? na lepsz? ocen? stanu naszego zdrowia jak równie? post?pów naszej diety. Niezb?dnym narz?dziem dla ka?dego, kto chce dba? o zdrowie i kondycje fizyczn?,
jest prosty i powszechnie dzi? znany przyrz?d do pomiaru wagi naszego cia?a - waga ?azienkowa.
Przez d?ugie lata konstrukcja wagi ?azienkowej pozostawa?a niezmienna, bazowa?a na
mechanizmie spr??ynowym - ma?o precyzyjnym, ale zarazem prostym i niedrogim. Rozwój
taniej elektroniki pozwoli? producentom wag na zast?pienie elementów mechanicznych przetwornikami zminiaturyzowanymi, o znacznie lepszych parametrach, a wska?nik wychy?owy zosta? zast?piony wy?wietlaczem elektronicznym.

Wi?cej w papierowej wersji magazynu „PEN. Cukrzyca i Oty?o??” lub na stronie: www.magazynpen.com.pl. Pismo dost?pne w ca?ej Polsce w aptekach przyjaznych diabetykom, gabinetach i centrach diabetologii oraz w prenumeracie.

Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
NASZE PROGRAMY
AKCJA CUKRZYCA - NIE B?D? OBOJ?TNY, MO?ESZ POMÓC!
SZKO?Y I PRZEDSZKOLA PRZYJAZNE DIABETYKOM
S?ODYCZ WIEDZY - STYPENDIA DLA UCZNIÓW - DIABETYKÓW
DRU?YNA MOJACUKRZYCA.PL
ZDROWO JEM - JESTEM AKTYWNY
ACTIVEDIABET - PROGRAM MICHA?A JELI?SKIEGO
POMPOWA MAPA POLSKI
SZKOLENIA W PLACÓWKACH
INDYWIDUALNE SUBKONTA
1 % PODATKU DLA CHORYCH NA CUKRZYC?
GRUPA WSPARCIA
WAKACJE TURNUSY REHABILITACYJNE
WARSZTATY EDUKACYJNE
POLECAMY!

PORADNIK
DZIECKO Z CUKRZYC? W PRZEDSZKOLU I SZKOLE
?WIADCZENIE PIEL?GNACYJNE

PORADNIK
NewFusioN by HaYaLeT 2,018,318 unikalnych wizyt  


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!